อิทธิพลของการใช้เห็ดจั่นต่อการเจริญเติบโตของยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียและยางพาราพันธุ์ RRIM600

Main Article Content

นันทวัน เอื้อวงศ์กูล
ชนาพร รัตนมาลี
ศักดา ดาดวง

Abstract

The study of utilization of Tricholoma crassum to enhance growth of tobacco (Nicotiana tabacum cv. Virginia) and Para rubber (Hevea brasiliensis cv. RRIM600) was done. The experiment was divided into 7 groups as group 1 soil without sorghum and T. crassum, group 2, 3 and 4 soil with sorghum 100, 200 and 300 g/bag, respectively, group 5, 6 and 7 soil with T. crassum in sorghum 100, 200 and 300 g/bag, respectively. For tobacco, the experiment was done for 2 months and number of leaves, width of leaves, length of leaves, height, root weight, weight of fresh leaves and survival rate were determined. For Para rubber, the experiment was done for 3.5 months and number of leaves, width of leaves, length of leaves, height, circumference of trunk, diameter of trunk and survival rate were determined. For tobacco, the results revealed that group 1 had the highest number of leaves, height, root weight and weight of fresh leaves as 20.29±1.70 leaves, 57.2±9.2 cm, 77.54±18.39 g and 10.95±1.48 g, respectively (p < 0.05). But, the difference of width of leaves, length of leaves and survival rate between groups were not detected (p > 0.05). For Para rubber, the results showed that group 3 had the highest number of leaves as 12.00±3.50 leaves (p > 0.05). Group 5 had the highest width of leaves, length of leaves and height as 16.8±2.2, 10.9±1.0 and 31.6±9.6 cm, respectively (p > 0.05). Group 2 had the highest circumference of trunk and diameter of trunk as 15.84±1.43 and 4.97±0.40 mm, respectively (p > 0.05). Group 5 and 7 had the highest survival rate (p < 0.05). Thus, using of T. crissum has the negative effect to growth and productivity of tobacco cv. Virginia while it could be enhancing survival rate of Para rubber cv. RRIM600. 


Keywords: Tricholoma crissum; Nicotiana tabacum; Hevea brasiliensis; growth

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

นันทวัน เอื้อวงศ์กูล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

ชนาพร รัตนมาลี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

ศักดา ดาดวง

สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

References

[1] Darvishzadeh, R., Mirzaei, L., Maleki, H.H., Laurentin, H. and Alavi, S.R., 2013, Genetic variation in oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) by agromorphological traits and simple sequence repeat markers, Rev. Ciên. Agro. 44: 347-355.
[2] Joshi, N., 2009, In vitro growth and shoot multiplication in Nicotiana tabacum L. influence of gelling agent and carbon source, Int. J. Plant Develop. Biol. 3: 29-33.
[3] Trojak-Goluch, A. and Berbec, A., 2009, Resistance to black root rot (Chalara elegans Nag. Raj and Kendrick) and some growth characteristics in doubled haploid derivatives of the F1 hybrid of tobacco (Nicotiana tabacum L.), Pol. J. Agro. 1: 52-55.
[4] ธัญญรัตน์ พุทธิมา, ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, เอ็จ สโรบล และสุขุมาลย์ เลิศมงคล, 2557, การเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำยางพารา พันธุ์ RRIM 600 ที่ปลูกในเขตพื้นที่ศักยภาพการผลิตแตกต่างกัน, ว. วิทย์. กษ. 45(2)(พิเศษ): 641-644.
[5] Santos, R.S., Valmir, A., Costa, V.A., Silva, J.M. and Freitas, S., 2012, Population dynamics of Leptopharsa heveae (Hemiptera: Tingidae) and Erythmelus tingitiphagus (Hymenoptera: Mymaridae) in rubber tree plants, Rev. Colomb. Entomol. 38: 314-319.
[6] Puwaphut, R., Nakkaew, A. and Phongdara, A., 2016, Diversity among 3 cultivars (RRIM600, RRIT251, and PB350) of Hevea brasiliensis and secondary metabolite production, Songkla. J. Sci. Tech. 38: 15-22.
[7] Chantuma, P., Boonnam, W., Kunalasiri , A., Kosaisevee, D., Limpichai, S., Khao-chuang, C., Puangkaew, R., Lekawipat, N., Ramli, S., Sangsing, K., Chantuma, A., Patchimkul, S. and Rungravee, P., 2011, Para Rub. Bull. 32: 17-35.
[8] Qi, D., Zhou, J., Xie, G. and Wu, Z., 2014, Studies on rubber (Hevea brasiliensis) trees exist plant type after planting and available tapping tree of rubber plantation in China, Amer. J. Plant Sci. 5: 3017-3021.
[9] นิรมล แสงจันดา, สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, สมยศ มีทา, พัชริน ส่งศรี และเกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร, 2557, ผลของภูมิอากาศต่อการเจริญ เติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย, แก่นเกษตร. 42(พิเศษ): 160-165.
[10] Krishan, B., 2015, Growth assessment of popular clones of natural rubber (Hevea brasiliensis) under warm dry climatic conditions of Chattisgarh state, Central India, J. Exp. Bio. Agric. Sci. 3: 157-161.
[11] Sungthongwises, K., 2015, Efficiency of vermicompost on growth and nutrients content of young rubber trees (Hevea brasiliensis), Int. J. Environ. Rural Develop. 6: 148-152.
[12] Hermández, C.A., Kafuri, L.A., Isaza, R.A. and Arias, M.L., 2006, Analysis of genetic variation in clones of rubber (Hevea brasiliensis) from Asian, South and Central American origin using RAPDs markers, Rev. Colomb. Biotechnol. 8(2): 29-34.
[13] Samanta, S., Maity, K., Nandi, A.K., Sen, I.K., Devi, K.S.P., Mukherjee, S., Maiti, T.K., Acharya, K. and Islam, S.S., 2013, A glucan from an ectomycorrhizal edible mushroom Tricholoma crassum (Berk.) Sacc.: isolation, characterization, and biological studies, Carb. Res. 367: 33-40.
[14] Steinfeld, D., Amaranthus, M.P. and Cazares, E., 2003, Survival of ponderosa pine (Pinus ponderosa Dougl. ex Laws.) seedlings outplanted with Rhizopogon mycorrhizae inoculated with spores at the nursery, J. Arboricul. 29: 197-207.
[15] Kaewgrajang, T., Sangwanit, U., Iwase, K., Kodama, M. and Yamato, M., 2013, Effects of ectomycorrhizal fungus Astraeus odoratus on Dipterocarpus alatus seedlings, J. Trop. Forest Sci. 25: 200-205.
[16] Pyasi, A., Soni, K.K. and Verma, R.K., 2013, Effect of ectomycorrhizae on growth and estabilshment of Sal (Shorea robusta) seeding in central India, Bioscience 5: 44-49.
[17] Ramachela, K., 2013, Growth response of Uapaca kirkiana seedlings to Ectomycorrhizal inoculation in sand growth media, IPCBEE. 57: 16-24.
[18] จิตรตรา เพียภูเขียว, 2554, เชื้อรากับต้นไม้, ว. เชิงความรู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1(4): 6-7.
[19] สุกัญญา บุญทา, ประภาพร ตั้งกิจโชติ และกวิศร์ วานิชกุล, 2557, ผลของเชื้อเห็ดตับเต่าต่อการเติบโตทางกิ่งใบของพริกขี้หนู ‘เทวี 60’, ว. วิทย์. กษ. 45(2)(พิเศษ): 5-8.
[20] Orlando, F., Napoli, M., Marta, A.D., Natali, F., Mancini, M., Zanchi, C. and Orlandini, S., 2011, Growth and development responses of tobacco (Nicotiana tabacum L.) to changes in physical and hydrological soil properties due to minimum tillage, Amer. J. Plant Sci. 2: 334-344.
[21] Warren, J.M., Brooks, J.R., Meinzer, F.C. and Eberhart, J.L., 2008, Hydraulic redistribution of water from Pinus ponderosa trees to seedlings: evidence for an ectomycorrhizal pathway, New Phytol. 178: 382-394.
[22] Hilszczanska, D., 2004, Mycorrhizal status of Scots pine Pinus sylvestris L. seedlings grown in watered and non-watered nursery condition, Dendrobiology 52: 23-28.
[23] Nakashima, H., Eguchi, N., Uesugi, T., Yamashita, N. and Matsuda, Y., 2016, Effect of ectomycorrhizal composition on survival and growth of Pinus thunbergii seedings varying in resistance to the pine wilt nematode, Trees 30: 475-481.
[24] สุภาวดี ง้อเหรียญ, พยุงศักดิ์ รวยอารี, กษิดิศ ดิษฐบรรจง และหทัยรัตน์ อุไรรงค์, 2555, การโคลนและวิเคราะห์ยีนไซโคลฟิลินจากข้าวฟ่างและการถ่ายยีนเข้าสู่ยาสูบ, ว. วิชาการ กษ. 30(1): 2-22.
[25] Rincón A., Javier Parladé J. and Joan Pera J., 2005, Effects of ectomicorrhizal inoculation and the type of substrate on mycorrhization, growth and nutrition of containerized Pinus pinea L. seedlings produced in a commercial nursery, Ann. Forest Sci. 62: 1-6.
[26] Otgonsuren, B. and Lee, M.J., 2013, ectomycorrhiza enhanced the cold acclimation growth and freeze toleranc of Scots Pine (Pinus sylvestris L.), Taiwan J. Forest Sci. 28: 97-111.
[27] Jourand, P., Hannibal, L., Majorel, C., Mengant, S., Ducousso, M. and Lebrun, M., 2014, Ectomycorrhizal Pisolithus albus inoculation of Acacia spirorbis and Eucalyptus globulus grown in ultramafic topsoil enhances plant growth and mineral nutrition while limits metal uptake, J. Plant Physiol. 171: 164-172.
[28] Luo, Z., Wu, C., Xhang, C., Li, H., Lipka, U. and Polle, A., 2014, The role of ectomycorrhizas in heavy metal stress tolerance of host plants, Envi. Exp. Botany. 108: 47-62.
[29] Sousa, N.R., Franco, A.R., Oliveira, R.S. and Castro, P.M.L., 2012, Ectomycorrhizal fungi as an alternative to the use of chemical fertilisers in nursery production of Pinus pinaster, J. Environ. Manag. 95: S269-S274.
[30] Benwal, R.S., Langenfeld-Heyser, R. and Polle, A., 2010, Ectomycorrhiza and hydrogel protect hybrid poplar from water deficit and unravel plastic reponses of xylem anatomy, Environ. Exp. Bot. 69: 189-197.
[31] Moser, B., Kipfer, T. and Richter, S., 2015, Drought resistance of Pinus sylvestris seedling conferred by plastic root architecture than ectomycorrhizal colonization, Ann. Forest Sci. 72: 303-309.
[32] Onguene, N.A. and Kuyper, T.W., 2002, Importance of the ectomycorrhizal network for seedling survival and ectomycorrhiza formation in rain forests of south Cameroon, Mycorrhiza. 12: 13-17.
[33] Teste, F.P., Schmidt, M.G., Berch, S.M., Bulmer, C. and Egger, K.N., 2004, Effects of ectomycorrhizal inoculants on survival and growth of interior Douglas-fir seedlings on reforestation sites and partially rehabilitated landing, Can. J. Forest Res. 34: 2074-2088.