การประเมินผลกระทบจากการสั่นสะเทือนเนื่องจากการจราจรต่อโครงสร้างโบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

วีระ ชุบทอง
นคร ภู่วโรดม

Abstract

This study investigates effects of traffic-induced vibration on historic structures by field measurements. Attenuation rates of ground acceleration propagated from its source at different locations having different geotechnical properties were determined from vibration measurement. The attenuation rate was considered as a ratio of the amplitudes between two sensors and the distance between them. The results of the attenuation rate were dependent on soil property in term of an average shear wave velocity. The attenuation rate in Phra Nakhon Sri Ayutthaya was higher than in other studied area due to stiffer soils underneath. The highest vibration velocity found in Phra Nakhon Sri Ayutthaya, under more extreme condition than the condition at historic sites, was lower than the recommendation provided in an international standard of vibration effect on structure and past researches. 


Keywords: traffic induced vibration; vibration measurement; attenuation of vibration; historic structure; Ayutthaya

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

วีระ ชุบทอง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

นคร ภู่วโรดม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] Aki, K., 1957, Space and time spectra of stationary stochastic waves, with special reference to microtremors, Bull. Earthq. Res. Instit. 22: 415-456.
[2] Konno, K., Suzuki, T., Kamata, Y. and Nagao, T., 2007, Estimation of average S-wave velocity of ground using microtremors at strong-motion sites in Yokohama, J. Jap. Soc. Civil Eng. 63: 639-654.
[3] Deutsches Institut fur Normung, 1999, DIN 4150-3, Structural Vibration, Part 3: Effects of Vibration on Structures.
[4] คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2553, ประกาศเรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนโดยทั่วไปที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารและส่วนประกอบของอาคาร.
[5] Bachmann, H., Ammann, W.J., Deischl, F., Eisenmann, J., Floegl, I., Hirsch, G.H., Klein, G.K., Lande, G.J., Mahrenholtz, O., Natke, H.G., Nussbaumer, H., Pretlove, A.J., Rainer, J.H., Saemann, E. and Steinbeisser, L., 1995, Vibration problems in structures: practical guidelines, Birkhauser.
[6] Departments of the Army and Air force, 1995, Noise and vibration control, Technical Report Army TM 5-805-4, Air Force AFJMAN 32-1090.
[7] California Department of Transportation, 2002, Transportation related earth-borne vibrations, Technical advisory, vibration, TAV-02-01-R9601.