ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เภสัชวิทยาของยารักษาแผลในทางเดินอาหาร

Main Article Content

เบญจมาศ คุชนี
จตุพร สกุลสุทธิวัฒน์
ณิชาภัทร สมัยพานิช
อชิดา จารุโชติกมล
ปวิตรา พูลบุตร

Abstract

The purpose of this experimental study was to examine the effects of the providing handout and the computer-assisted instruction (CAI) on learning achievement, learning retention and attitudes of pharmacy students toward instructional media in pharmacology of antipeptic ulcer drugs. One hundred and eighteen of the 3rd year pharmacy students at Mahasarakham University.  Of these, 59 were assigned to a control group self-learning by the handout, and 59 to an intervention group self-learning by the CAI.  Ninety minutes was set for self-learning for both groups.  All participants were assessed by the average scores of pre-test, post-test, retention test (two weeks after learning), and the average satisfaction score for learning materials. At post-test, participants in both groups had significantly higher scores than pre-test (p < 0.001), and participants in the intervention group had shown a significant higher scores than the control group (p < 0.05). In terms of retention test, no significant improvements were found in both groups. Regarding the average satisfaction scores for learning materials, the results found significant higher score of the overall satisfaction of the CAI than the handout (p < 0.05). In conclusion, the CAI can be used as a tool to facilitate and improve instruction which it is better than the handout. 


Keywords: computer-assisted instruction (CAI); student achievement; pharmacology of antipeptic ulcer drugs

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Author Biographies

เบญจมาศ คุชนี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

จตุพร สกุลสุทธิวัฒน์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ณิชาภัทร สมัยพานิช

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

อชิดา จารุโชติกมล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ปวิตรา พูลบุตร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

References

[1] John, L.J., 2013, A review of computer assisted learning in medical undergraduates, Pharmacol. Pharmacother. 4(2): 86-90.
[2] Tyagi, S., 2014, Comparative effectiveness of computer-assisted instruction (CAI) with traditional instruction at the teacher training level, Int. J. Res. 1(9): 71-77.
[3] Katzung, B.G., 2012, Chapter 1 Basic Principles: Introduction, pp. 1-7, In Katzung, B.G., Masters, S.B. and Trevor, A.J. (Eds.), Basic and Clinical Pharmacology, 12th Ed., Lange Medical Books/McGraw-Hill, New York.
[4] Baby, L., Kavalakkat, J., Abraham, S. and Sathianarayanan, S., 2008, CAL: A modern tool for pharmacology, Int. J. Med. Simul. 2(2): 1-4.
[5] GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence, Collaborators, 2016, Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990-2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015, Lancet 388: 1545-1602.
[6] Public Health Statistics, Ministry of Public Health Thailand 2015, Report of the Number and Mobidity Rate of In-patients According to 298 Causes of Diseases, All Diagnosis by sex and Region, Available source: https://www.m-society.go.th/arti cle_attach/18527/20347.pdf, 1 August 2017.
[7] McQuaid, K.R., 2012, Chapter 62 Drugs Used in the Treatment of Gastrointestinal Diseases, p. 1018, In Katzung, B.G., Masters, S.B. and Trevor, A.J. (Eds.), Basic and Clinical Pharmacology, 12th Ed., Lange Medical Books/McGraw-Hill, New York.
[8] Søgaard, K.K., Farkas, D.K., Pedersen, L., Lund, J.L., Thomsen, R.W. and Sørensen, H.T., 2016, Long-term risk of gastro-intestinal cancers in persons with gastric or duodenal ulcers, Cancer Med. 5: 1341-1351.
[9] น้องเล็ก คุณวราดิศัย, ธีราพร ชนะกิจ, ณัฎฐณิชา แสนทวีสุข, ทรัพย์พานิช พลาบัญช์ และอาริยาตั้งมโนกุล, 2553, การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมช่วยสอนเรื่องความรู้เบื้องต้นในการช่วยเลิกบุหรี่และเภสัชบำบัดขั้นพื้นฐาน, ว.เภสัชศาสตร์อีสาน 6(2): 18-29.
[10] วิระพล ภิมาลย์, อารีย์ พิมพ์ดี และเบญจมาศ คุชนี, 2556, การประเมินและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาเภสัชวิทยา เรื่อง ยารักษาโรคลมชัก, ว.เภสัชศาสตร์อีสาน 9(2): 50-59.
[11] กัมพล ยิ่งแก้ว, ณัฐธิดา เวทนาสุช, พีรยา ศรีผ่อง และจันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, 2558, การประเมินผลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เภสัชจลนศาสตร์ของยาฟีไนโตอิน, ว.ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 10(1): 25-30.
[12] หทัยชนก พรรคเจริญ, เทคนิคการเลือกตัวอย่าง, แหล่งที่มา : http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/Toneminute/files/55/0203-5.pdf, 27 กันยายน 2560.
[13] Shahzad, S., Qadoos, A., Badsha, S.N., Muhammad, H. and Ramzan, S.M., 2011, Analytical study on question papers on Bloom’s taxonomy, IJCRB. 3: 336-345.
[14] Chamroonsawasdi, K., Chottanapund, S., Tunyasitthisundhorn, P., Phokaewsuksa, N., Ruksujarit, T. and Phasuksathaporn, P., 2017, Development and validation of a questionnaire to assess knowledge, threat and coping appraisal, and intention to practice healthy behaviors related to non-communicable diseases in the Thai population, Behav. Sci. 7(2): 1-10.
[15] Fristedt, S., Anderson, E.E. and Unsworth, C.A., 2013, The interrater and test-retest reliability of the self-care and transfer scales, and intra-rater reliability of all scales of the Swedish translation of the Australian therapy outcome measures for occupational therapy (AusTOMs-OT-S), Scand. J. Occup. Ther. 20: 182-189.
[16] Goodman, R.I., Fletcher, K.A. and Schneider, E.W., 1980, The effectiveness index as comparative measure in media product evaluation, Educ. Technol. 20(09): 30-34.
[17] Chisholm, M.A. and Dehoney, J., 1996, Poirier S. Development and evaluation of a computer-assisted instructional program in an advanced Pharmacotherapeutics Course, Am. J. Pharm. Edu. 60: 365-369.
[18] Baig, M., Tariq, S., Rehman, R., Ali, S. and Gazzaz, Z.J., 2016, Concept mapping improves academic performance in problem solving questions in biochemist-try subject, Pak. J. Med. Sci. 32: 801-805.
[19] Dunlosky, J. and Rawson, K.A., 2015, Practice tests, spaced practice, and successive relearning: Tips for classroom use and for guiding students’ learning, Scholarship Teach. Learn. Psychol. 1: 72-78.