การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าโดยการปรับปรุงชุดกรองอากาศขาเข้า

Main Article Content

วรณี มังคละศิริ
อำนวย มณีทะ
จิตติ มังคละศิริ

Abstract

The objective of this research is to analyze impact of fouling on gas turbine’s compressor which is significant loss of efficiency in gas turbine. As the loss from fouling, compressor’s efficiency can be recovered by off line compressor washing and optimization of washing schedule for minimizing cost should be considered. The intake air filtration is upgraded to reduce compressor degradation and extend washing period. This research studies data of gas turbine in combine cycle power plant. The independent variables are collected for analyzing of compressor and thermal efficiency before and after upgrading for 1 year. The results shown that before upgrading intake air filtration system, compressor degradation is 0.757 % per1,000 hours with optimization of washing schedule 6 times per year. After upgrading, compressor degradation is 0.229 % per 1,000 hours with optimization of washing schedule 3 times/year. Moreover, the economic results revealed that improved air intake filtration can reduce the cost of 12 million THB per year and payback period is approximately 11 months. 


Keywords: off line compressor washing; compressor degradation; intake air filtration system; gas turbine’s compressor; fouling

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

วรณี มังคละศิริ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อำนวย มณีทะ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

จิตติ มังคละศิริ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558, แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579, กรุงเทพฯ.
[2] Cyrus, B. and Bromley, A., 2004, Gas turbine axial compressor fouling and washing, pp. 163-192, Proceedings of The 33th Turbomachinery Symposiumม USA.
[3] Wilcox, M., Kurz, R. and Brun, K., 2012, Technology review of modern gas turbine inlet filtration systems, Int. J. Rotat. Machin. 2012: Article ID 128134, 15 p.
[4] Cengel, Y.A. and Boles, M.A., 2005, Ther-modynamics: An Engineering Approach, 5th Ed., McGraw-Hill Education, New York.
[5] Oyedepo, S.O. and Kilanko, O., 2014, Thermodynamic analysis of a gas turbine power plant modeled with an evaporative cooler, Int. J. Thermodyn. 17: 14-20.
[6] Aretakis, N., Roumeliotis, I., Doumouras, G. and Mathioudakis, K., 2012, Compressor washing economic analysis and optimization for power generation, Appl. Energ. 95: 77-86.
[7] Koch, J., DeGeeter, S. and Haynes, C.J., 1996, Condenser compressor and HRSG cleaning in combined cycle: How often is too often?, Available Source: http://www. heatrate.com/docs/Maintenance-cheduli ng-1996.pdf, September 14, 2016.