การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์การกระจายตัวของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

ณรงค์ พลีรักษ์
กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์
ภาสิรี ยงศิริ
พิชิตพร ผลเกิดดี

Abstract

This research aims to survey and calculate density and distribution of liquor stores that were located within 300 and 500 meters of Burapha University’s boundary. All liquor stores are collected and mapped using handheld GPS and geographic information system (GIS). The liquor stores are divided into four categories; grocery stores, convenience stores, restaurants and pubs, bars and others. The total 95 and 166 liquor stores are found within 300 and 500 meters of Burapha University. The most common types of liquor stores are the grocery stores that are 47 and 79 stores within 300 and 500 meters, respectively. The density of liquor stores within 300 and 500 meters are 48.22 and 65.61 stores per square kilometer. Additionally, the distribution of liquor stores are clustered pattern in both 300 and 500 meters. The results of this research can be used to regulate the liquor stores around colleges and universities for example license for the selling of alcohol will not be issued to locate within 300 meters of any institute. Furthermore, the results can be used to plan and set up liquor stores zoning around institutes in Muang district, Chon Buri province. 


Keywords: liquor store; distribution; geo-information technology

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

ณรงค์ พลีรักษ์

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

ภาสิรี ยงศิริ

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

พิชิตพร ผลเกิดดี

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

References

[1] สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557, ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่น, แหล่งที่มา : https://www.thaihealth.or.th/, 22 ธันวาคม 2559.
[2] มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย, 2558, โรคตับและการดื่มสุรา, แหล่งที่มา : https://www.thailiverfoundation.org/th/cms/detail.php?id=31, 22 ธันวาคม 2559.
[3] สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, 2557, อุบัติเหตุกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, แหล่งที่มา : https://www.thaianti alcohol.com/newsletters/view/1481, 21 ธันวาคม 2559.
[4] Pacific Institute, 2009, Liquor Stores and Community Health, Available source: https://pacinst.org/app/uploads/2013/02/liquor_store3.pdf, June 23, 2017.
[5] ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2556, สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556, แหล่งที่มา : https://www.thaiantialcohol.com/uploads/files/content/download/51b56305406bf.pdf, 21 ธันวาคม 2559.
[6] มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560, จำนวนนักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2559, แหล่งที่มา : https://reg.buu.ac.th/registrar/stat.asp?avs298982332=1, 23 มิถุนายน 2560.
[7] Crandall, M., Kuchbala, K., Behrens, J., Schwulst, S. and Esposito, T., 2015, Geographic association of liquor licenses and gunshot wounds in Chicago, Amer. J. Surg. 210(10): 99-105.
[8] DiMaggio, C., Mooney, S., Frangos, S. and Wall, S., 2016, Spatial analysis of the association of alcohol outlets and alcohol-related pedestrian/bicyclist injuries in New York City, Inj. Epidemiol. 3(1): 1-10.
[9] ภัทรภร พลพนาธรรม, 2558, การศึกษาการกระจายตัวของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล, รายงานวิจัย, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพฯ, 190 น.
[10] กนิษฐา ไทยกล้า, 2550, การศึกษาเปรียบเทียบความชุกและพฤติกรรมการดื่มของนักเรียนนักศึกษากับความหนาแน่นของสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตร รอบสถานศึกษา, รายงานวิจัย, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 77 น.