การศึกษาความพร้อมของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยต่อการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า : กรณีผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบช่วงล่าง

Main Article Content

พีรภพ จอมทอง
ภริตา ดิษฐมาลี
ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
ชูศักดิ์ พรสิงห์

Abstract

This research is a survey of knowledge and understanding of the management for Thai automotive parts manufacturers on the production of electric vehicles: A case of suspension system manufacturers. The population were divided into six group: frame, chassis, axles, suspension system, steering system, brake system, wheel system. The research aims to explore knowledge and management for Thai auto parts dealers and the people involved in the automotive parts industry to prepare for the automotive parts manufacturers. The survey research by using questionnaire was conducted 80 samples. The data, then, was analyzed by using statistical package for the social science (SPSS) and analytical hierarchy process (AHP). The results show that, the most respondents had the highest level of knowledge about electric vehicles due to the current trend of electric cars actuate the electric vehicle manufacturers were encouraged to study the technology of electric cars. The attitude for Thai automotive parts manufacturers agreed on the support of research and development, and the feasibility was least feasible. So, the government should be prepare for support of research and development to be used for electric vehicle. 


Keywords: Thai automotive parts manufacturer; production of electric vehicle; analytical hierarchy process

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

พีรภพ จอมทอง

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ภริตา ดิษฐมาลี

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ชูศักดิ์ พรสิงห์

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

References

[1] Ministry of Energy, 2015, Alternative Energy Development Plan: AEDP2015, Available Source: http://www.dede.go.th/download/files/AEDP2015_Final_version.pdf [in Thai].
[2] Leopairote, K., 2016, Electric Vehicle, Available Source: http://www.posttoday.com/biz/aec/column/449131 [in Thai].
[3] Lin, B. and Tan, R., 2017, Estimation of the Environmental Values of Electric Vehicles in Chinese Cities, Xiamen University, Fujian 361005, PR China.
[4] Weldon, P., Morrissey, P. and O'Mahony, M., 2017, Environmental Impacts of Varying Electric Vehicle User Behaviours and Comparisons to Internal Combustion Engine Vehicle Usage – An Irish Case Study, Centre for Transport Research, Trinity College Dublin, Dublin 2, Ireland.
[5] Kurovat, W., 2016, Electric Vehicle in Thailand, Available Source: http://www.thansettakij.com/content/111563 [in Thai].
[6] Laoonual, Y., 2015, Assessment of Electric Vehicle Technology Development and Its Implication in thailand. King Mongkut’s University of Technology Thonburi and MTEC [in Thai].
[7] Jomthong, P., 2016, A study of Factors Contributing to the Success of Biomass Power Plants, Silpakorn University, Nakhon Pathom.
[8] Yamane, T., 1967, Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed., Harper and Row, New York.
[9] Levesque, R., 2007, SPSS Programming and Data Management: A Guide for SPSS and SAS Users, 4th Ed.), SPSS, Inc., Chicago, Illinois.
[10] Saaty, T.L., 2008, Decision making with the analytic hierarchy process, Int. J. Serv. Sci. 1(1): 83-98.
[11] Saaty, T.L., 1990, Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World, RWS Publications, USA.