Published: 2018-04-30

ผลผลิตและการแพร่กระจายของผักบุ้ง (Ipomoea aquatic Forsk.) ในแม่น้ำท่าจีน

ศศิภา เกตุกราย, นฤชิต ดำปิน, เกษม จันทร์แก้ว

1325-1335

ฤทธิ์ในการยับยั้ง Candida sp. ของ Cinnamaldehyde ร่วมกับ Fluconazole ในหลอดทดลอง

กนกวรรณ วงศ์เดช, ฐิตาพร ช่างเรือ, เอนก ภู่ทอง

1394-1401