ผลผลิตและการแพร่กระจายของผักบุ้ง (Ipomoea aquatic Forsk.) ในแม่น้ำท่าจีน

Main Article Content

ศศิภา เกตุกราย
นฤชิต ดำปิน
เกษม จันทร์แก้ว

Abstract

This research is aimed at studying physical characteristics, yield and distribution of morning glory in the Tha Chin River. In November 2013 and May 2014, morning glory has the freshest weight per square meter in November. The upper and lower parts of the Tha Chin River were 6.38, 6.6 and 4.5 kg/sq.m, respectively. The average dry weight per unit of square meter was 2.3, 2.04 and 1.27 kg/Sq.m, respectively. In May, the average fresh weight per square meter the average height of the upper and lower parts of the Tha Chin River was 5.07, 4.13 and 3.26 kg/sq.m, respectively, and the average dry weight per unit of square meter was 4.34, 2.45 and 1.95 Kg/sq.m., respectively. The spread of morning glory was not found. The upper area at the 3rd station, Wat Khok, Chainat province. In the middle of the station at 6, Swan Garden, Bang Pla Ma, Suphanburi province and morning glory was not found. In the lower part of the station at the 10th floor of the restaurant, Pho Kaew, Sam Phran district, Nakhon Pathom province. 


Keywords: water spinach; product; distribution; Tha Chin River

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ศศิภา เกตุกราย

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นฤชิต ดำปิน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เกษม จันทร์แก้ว

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

[1] ศิริขวัญ เจริญขุน, 2555, สมรรถนะการฟอกตัวเองของแม่น้ำท่าจีนในการรองรับน้ำคุณภาพเสื่อมโทรมภายหลังไหลเข้ากรุงเทพมหานครของวิกฤตน้ำท่วมภาคกลางปี 2554 เพื่อไหลลงอ่าวไทยอย่างปลอดภัย, มูลนิธิชัยพัฒนา โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, เพชรบุรี.
[2] กรมชลประทาน, 2553, คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทาน, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ.
[3] วรรณภา เสนาดี, 2549, ล่องแม่น้ำท่าจีนชมการปลูกผักบุ้งลอยน้ำเป็นการค้าที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ว.เคหะการเกษตร 30(10): 161-165.
[4] กมลพร พฤกษ์พนาสันต์, 2558, ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของผักบุ้ง (Ipomoea aquatic Forsk.) ในแม่น้ำท่าจีน, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[5] วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์, 2558, ปริมาณโลหะหนักที่สะสมในผักบุ้ง (Ipomoea aquatic Forsk.) ในแม่น้ำท่าจีน, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 123 น.
[6] ราชกิจจานุเบกษา, 2537, การกำหนดประเภทของแหล่งน้ำและมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน, เล่มที่ 111 (ตอน 16 ง), น. 78, 24 กุมภาพันธ์ 2537.
[7] สุภาพร สุทิน, 2555, พรรณไม้น้ำประดับตู้ปลา, สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.
[8] รัชดาภรณ์ สุขไทย, 2558, ศักยภาพการฟอกตัวเองของการปนเปื้อนสารอินทรีย์จากแหล่ง กำเนิดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[9] วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์, 2532, ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของพืชน้ำกับสารอาหารในบึงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[10] เกษม จันทร์แก้ว, 2530, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, อักษรสยามการพิมพ์, กรุงเทพฯ.
[11] ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และจารุวรรณ สมศิริ, 2528, คุณสมบัติของน้ำและวิธีวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางการประมง, ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อมสัตว์น้ำ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ, กรุงเทพฯ.
[12] บัญญัติ สุขศรีงาม, 2534, จุลชีววิทยาทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 3, โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์, กรุงเทพฯ.
[13] วิจิตร วังใน, 2552, ธาตุอาหารกับการผลิตพืชผล, วี บี บุ๊คเซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ.
[14] Palada, M.C. and Chang, L.A., 2003, Suggested Cultural Practices for Kangkong International Cooperator’s Guide, Asian Vegetable Research and Development Center, Taiwan.
[15] พรพรรณ สุรการพินิจ, 2555, ผลของแหล่งน้ำธรรมชาติและวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักบุ้ง, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.