สมบัติต้านอนุมูลอิสระและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของชาสมุนไพรจากฝางที่ได้มาจากกระบวนการชงที่แตกต่างกัน

Main Article Content

นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
ภาวิณี อารีศรีสม
รุ่งทิพย์ กาวารี

Abstract

The objective of this research was to study the appropriate infusion process of Caesalpinia sappan L. tea (amount of tea and time of infusion) on the antioxidant capacity and sensory evaluation. The results showed that 3 grams of Caesalpinia sappan L. being infused in hot water for 10 minutes possessed the highest amount of total phenolic compounds and the highest antioxidant activity by DPPH radical scavenging method. For sensory evaluation, the results showed that 3 grams of Caesalpinia sappan L. being infused in hot water for 5 minutes tended to receive the highest acceptability. The scores for color, order, taste and the overall acceptability were 6.05, 5.93, 5.91 and 6.28, respectively. 


Keywords: herbal tea; Caesalpinia sappan L.; total phenolic compound; DPPH radical method; sensory evaluation

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์

สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ภาวิณี อารีศรีสม

สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

รุ่งทิพย์ กาวารี

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

References

[1] Kummalue, T., 2012, Difficulties of drug development from Thai herbal medicine, Pharm. Anal. Acta. 15: 1-3.
[2] Moreira, D., de, L., Teixeira, S.S., Monteiro, M.H.D., de Oliveira, A.C.A.X. and Paum-gartten, F.J.R., 2014, Traditional use and safety of herbal medicines, Rev. Bras. Farmacogn. 24: 248-257.
[3] Kapoor, V.P., 2005, Herbal cosmetics for skin and hair care, Nat. Prod. Rad. 4: 306-314.
[4] Ribeiro, A.A., Estanqueiro, M., Oliveira, M.B. and Lobo, J.M.S., 2015, Main benefits and applicability of plant extracts in skin care products, Cosmetics 2: 48-65.
[5] Choonhahirun, A., 2006, Quality of low-calorie mixed herbs drink containing aspartame and acesulfame-K, AU J.T. 10(2): 86-90.
[6] แสงแข สพันธุพงศ์, 2560, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพรที่ใช้ประกอบอาหารในชุมชน ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี, ว.การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 5(2): 260-269.
[7] Xiu, L.X., Sun, D.Z., Jiao, J.P., Yan, B., Qin, Z.F., Liu, X., Wein, P.K. and Yuen, X.Q., 2015, Anticancer effects of traditional Chinese herbs with phlegm-eliminating properties: An overview, J. Ethnopharmacol. 172: 155-161.
[8] Xianga, H., Zhangb, L., Xi, L., Yanga, Y., Wanga, X., Leia, D., Zhengc, X. and Liua X., 2018, Phytochemical profiles and bioactivities of essential oils extracted from seven Curcuma herbs, Ind. Crops. Prod. 111: 298-305.
[9] Yu, H., Qiu, J.F., Ma, L.J., Hu, Y.J., Li, P. and Wan, J.B., 2017, Phytochemical and phytopharmacological review of Perilla frutescens L. (Labiatae), a traditional edible-medicinal herb in China, ‎Food. Chem. Toxicol. 108: 375-391.
[10] Lau, C., Mooiman, K.D., Maas-Bakker, R.F., Beijnen, J.H., Schellens, J.H.M. and Meijerman, I., 2013, Effect of Chinese herbs on CYP3A4 activity and expression, J. Ethnopharmacol. 149: 543-549.
[11] Embuscado, M.E., 2015, Spices and herbs: Natural sources of antioxidants – a mini review, J. Funct. Foods 18: 811-819.
[12] Vieitez, I., Maceiras, L., Jachmanian, I. and Albores, S., 2018, Antioxidant and antibacterial activity of different extracts from herbs obtained by maceration or supercritical technology, J. Supercrit. Fluids 13: 58-64.
[13] Bordoloi, M., Bordoloi, P., Dutta, P.P., Singh, V., Nath, S., Narzary, B., Bhuyan, P.D., Rao, P.G. and burua, I.C., 2016, Studies on some edible herbs: Antioxidant activity, phenolic content, mineral content and antifungal properties, J. Funct. Foods 23: 220-229.
[14] Ullah, N., Ahman, M., Aslam, H., Tahir, M. A., Aftab, M., Baibi, N., and Ahamad, S., 2016, Green tea phytocompounds as anticancer: A review, Asian. Pac. J. Trop. Dis. 6: 330-336.
[15] Sur, S. and Panda, C.K., 2017, Molecular aspects of cancer chemopreventive and therapeutic efficacies of tea and tea polyphenols, Nutrition 43: 8-15.
[16] Fujiki, H. and Suganuma, M., 2012, Green tea: An effective synergist with anticancer drugs for tertiary cancer prevention, Cancer Lett. 324: 119-125.
[17] Carvalho, M., Jeronimo, C., Valentao, P., Andrade, P.B. and Silva, B.M., 2010, Green tea: A promising anticancer agent for renal cell carcinoma, Food Chem. 112: 49-54.
[18] ศิริพร เหลียงกอบกิจ, 2547, ชากับสุขภาพช่องปาก, ว.ข้อมูลสมุนไพร 22(1): 4-10.
[19] Li., W., Yang, J., Li, S.C. and Ho, C.L., 2016, PCV8 - correlation between tea consump-tion and prevalence of hypertension among singaporean Chinese residents over 40, Value Health 19: a863.
[20] Levy, Y., Narotzki, B. and Reznick, A.Z., 2017, Green tea, weight loss and physical activity, Clin. Nutr. 36: 315.
[21] Hamdaoui, M.H., Snoussi, C., Dhaouadi, K., Fattouch, S., Ducroc, R., Gall, M.L. and Bado, A., 2016, Tea decoctions prevent body weight gain in rats fed high-fat diet: Black tea being more efficient than green tea, J. Nutr. Intermed. Metab. 6: 33-34.
[22] รัชนี นามมาตย์, ชาสมุนไพรจากตะไคร้ ใบเตย ทองกวาว ใบไผ่และเก็กฮวย, แหล่งที่มา : http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2015/20150911-Technology-show%202-2558-Foo d-Beverage-3.pdf, 9 ธันวาคม 2560.
[23] รัชนี นามมาตย์, ชาสมุนไพรจากผลหม่อน มะเม่าและตะขบป่า, แหล่งที่มา : http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2015/20150911-Te chnology-show%202-2558-Food-Bever a ge-1.pdf, 9 ธันวาคม 2560.
[24] จักรพันธุ์ เนรังษี, ผักเชียงดา พืชสมมุนไพรที่ไม่ธรรมดา, แหล่งที่มา : https://www.gpo.or.th/Portals/6/Newsletter/RDINewsYr22No4-3.pdf, 9 ธันวาคม 2560.
[25] ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยา ลัยอุบลราชธานี, ฝาง, แหล่งที่มา : http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=241, 9 ธันวาคม 2560.
[26] Saravanakumar, S. and Chandra, J.H., 2013, Screening of antimicrobial activity and phytochemical analysis of Caesal-pinia sappan L., J. chem. pharm. res. 5: 171-175.
[27] Steven, Y.C., Huang, H.K., Lu, W.J., Chung, C.L., Chen, W.L., Lu, S.H., Lin, K.H. and Sheu, J.R., 2013, Brazilin isolated from Caesalpinia sappan L. acts as a novel collagen receptor agonist in human platelets, J. Biomed. Sci. 20: 1-11.
[28] Xie, Y.W., Ming, D.D., Xu, H.X., Dong, H. and But, P.P., 2000, Vasorelaxing effects of Caesalpinia sappan involvement of endogenous nitric oxide, Life Sci. 67: 1913-1918.
[29] Oh, G.T., Choi, J.H., Hong, J.J., Kim, D.Y., Lee, S.B., Kim, J.R., Lee, C.H., Hyun, B.H., Oh, S.R., Bok, S.H. and Jeong, T.S., 2001, Dietary hematein ameliorates fatty streak lesions in the rabbit by the possible mechanism of reducing VCAM-1 and MCP-1 expression, Atherosclerosis 159: 17-26.
[30] Yoo, Y.M. and Lee, S.G., 2003. Protective effect of Caesalpinia sappan L. on hydrogen peroxide. Korean, J. Orient. Physiol. Pathol. 17: 1524-1527.
[31] Oswal, V.B. and Garg, S.C., 1993, Unsaponifiable matter of the fixed oil from the seeds of Caesalpinia sappan L., Asian J. Chem. 5: 676-683.
[32] Namikoshi, M., Nakata, H., and Saitoh, T., 1987, Homoisoflavonoids from Caesalpi-nia sappan, Phytochemistry 26: 1831-1833.
[33] Nagai, M., Nagumo, S., Lee, S.M., Eguchi, I. and Kawai, K.I., 1986, Protosappanin A, a novel biphenyl compound from sappan lignum, Chem. Pharm. Bull. 34: 1-6.
[34] Tripathi, Y.B., Chaurasia, S., Tripathi, E., Upadhyay, A. and Dubey, G., 1996, Bacopa monniera Linn. as an antioxidant: Mechanism of action, Indian, J. Exp. Biol. 34: 523-526.
[35] Wetwitayaklung, P., Phaechamud T. and Keokitichai, S., 2005. The Antioxidant Activity of Caesalpinia sappan L. Heartwood in Various Ages, Naresuan Univ. J. 13(2): 43-52.
[36] Venditti, E., Bacchetti, T., Tiano, L., Carloni, P., Greci, L. and Damiani, E., 2010, Hot vs. cold water steeping of different teas: Do they affect antioxidant activity, Food Chem. 119: 1597-604.
[37] ธีรพงษ์ เทพกรณ์, 2557, ความคงตัวของคาเทชินระหว่างกระบวนการผลิตชาเขียวและเครื่องดื่มชาเขียว, ว.วิทยาศาสตร์บูรพา 19(2): 189-198.
[38] Astill, C., Birch, M.R., Dacombe, C., Humphrey, P.G. and Martin, P.T., 2001, Factors affecting the caffeine and polyphenol contents of black and green tea infusions, J. Agric. Food Chem. 49: 5340-5347.
[39] Castiglioni, S., Damiani, E., Astolfi, P., Carloni, P., 2015, Influence of steeping conditions (time, temperature, and particle size) on antioxidant properties and sensory attributes of some white and green teas, Int. J. Food Sci. Nutr. 66: 491-497.
[40] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 28, 2547, ชาสมุนไพร, แหล่งที่มา : http://food.fda.mo ph.go.th/law/data/announ_moph/P280.pdf, 21 กุมภาพันธ์ 2560.
[41] Namjooyan, F., Azemi, M. and Rahmanian, V., 2010, Investigation of antioxidant activity and total phenolic content of various fractions of aearial parts of Pimpinella Barbata (DC.) Boiss. Jundishapur, J. Nat. Pharm. Prod. 1: 1-5.
[42] Singh, R.P., Chidambara, K.N. and Jayaprakasha, G.K., 2002, Studies on the activity of pomegranate (Punica granatum) peel and seed extracts using in vitro models, J. Agric. Food Chem. 50: 81-86.
[43] นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์, ภาวิณี อารีศรีสม, ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล, วาที คงบรรทัด, เยาวนิตย์ ธาราฉาย และรุ่งทิพย์ กาวารี, 2560, ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและคุณค่าทางโภชนาการของชาแก่นฝาง, การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น, ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สระบุรี.
[44] Siah, W.M., Jeeven, A.K., Hayazan, M.D.N. and Tahir, S.M., 2011, Effect of infusion conditions on total phenolic content and antioxidant activity in Centella asiatica tea, Trop. Arric. And Fd. Sc. 39: 149-156.
[45] Hajiaghaalipour, F., Sanusi, J. and Kanthimathi, M.S., 2016, Temperature and time of steeping affect the antioxidant properties of white green and black tea infusion, J. Food Sci. 81: 246-254.
[46] Lin, S.D., Liu, E.H. and Mau, J.L., 2008, Effect of different brewing methods on antioxidant properties of steaming green tea, LWT Food Sci. Technol. 41: 1616-1623.
[47] Zimmermann, B.F. and Gleichenhagen, M., 2011, The effect of ascorbic acid, citric acid and low pH on the extraction of green tea: How to get most out of it, Food Chem. 124: 1543-1548.
[48] Mcalpine, M.D. and Ward, W., 2016, Influence of steep time on polyphenol content and antioxidant capacity of black green rooibos and herbal teas, Beverages 2: 1-12.