การชักนำให้เกิดการกลายในหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อด้วยรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน

Main Article Content

อัญชลี จาละ

Abstract

บทคัดย่อ

นำต้นอ่อนหม้อข้าวหม้อแกงลิง [Nepenthes  mirabilis (Lour.) Druce] ขนาด 0.5 ซม. ที่เพาะจากเมล็ดและเพาะเลี้ยง ในอาหารสังเคราะห์สูตร ½ MS ฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่ปริมาณรังสี 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 เกรย์ หลังจากฉายรังสี 2 เดือน พบว่าความเข้มข้นของรังสีทุกปริมาณไม่ทำให้ต้นอ่อนตาย ค่าปริมาณรังสีแบบเฉียบพลันที่ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ (GR50) มีค่าเท่ากับ 22.5 เกรย์ มีการเปลี่ยนอาหารใหม่รวม 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันนาน 2 เดือน จนต้นมีขนาดใหญ่อายุ 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับการฉายรังสี พบว่าหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ได้รับการฉายรังสีใช้ระยะเวลาพัฒนาเป็นต้นนานขึ้น และต้นที่ได้รับรังสีจะมีการเจริญเติบโตช้ากว่าต้นที่ไม่ได้รับการฉายรังสี และเมื่อเพิ่มปริมาณรังสีมากขึ้นมีผลทำให้ความสูงของต้นลดลง สำหรับลักษณะการเปลี่ยนแปลงหลังจากฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่เกิดขึ้นในรุ่น M1V1 สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่น M1V3 ได้แก่ ลักษณะขอบใบหยัก ใบแคบ ใบด่าง ใบแฝด ตลอดจนเกิดแคลลัสที่ยอดกับลำต้น

คำสำคัญ : หม้อข้าวหม้อแกงลิง; รังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน; การเจริญเติบโตลดลง 50 เปอร์เซ็นต์

 

Abstract

Explants of Nepenthes mirabilis which germinated about 0.5 cm were cultured on ½ MS medium, and irradiated with acute gamma radiation in various doses (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 grays). These explants were subcultured into the same medium for 3 times every 2 months time interval. All of explants were survived but some of their growth rate were decreased. The amount of acute gamma radiation concentration which decreased growth rate (GR) 50 % was 22.5 grays. Acute gamma radiation was effected on N. mirabilis. When increase concentration of radiation, growth rate of plantlets were decreased their height. Their characters were changed since in M1V1 and can transferred to M1V3 which were curved leaf edge, narrow leaf, variegated leaf, twin leaf and callus occurred on the stem and shoot.

Keywords: Nepenthes mirabilis; acute gamma radiation; growth rate (GR) 50 %

Article Details

Section
บทความวิจัย