Published: 2013-10-30

ผลของไคโตซานต่อการเพิ่มจำนวนยอดข้าวเย็นใต้ (Dioscorea membranacea) ในสภาพปลอดเชื้อ

เยาวพา จิระเกียรติกุล, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, กรรณิการ์ เจษฎาการุณ, อรุณพร อิฐรัตน์

11-18

ความชุกของโรคเหาในเด็กหญิงพิการที่โรงเรียนสำหรับเด็กพิการในจังหวัดขอนแก่น

โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี, ประเสริฐ สายเชื้อ, กฤษณ์ตินันท์ นวพงษ์ปวีณ, อารี เทเลอร์

34-40

การพัฒนาอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามการตกอิสระของวัตถุโดยอาศัยอุปกรณ์เปียโซอิเล็กทริก

ดิเรก บุญธรรม, สันติภาพ สระบัว, อภิชาติ พองพลา, อุดมเดช ภักดี, ชุติมา อุปถัมภ์

41-17

การปรับปรุงแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่มอเตอร์ฮาร์ดดิสก์

มณฑลี ศาสนนันทน์, มงคล จันทร์คฤหาสน์

48-58