ความเคยชิน ความล้า การปรับความรู้สึก : ความแตกต่างที่ชวนสับสน

Main Article Content

สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ

Abstract

บทคัดย่อ

ความล้าและการปรับความรู้สึกทำให้สัตว์ตอบสนองลดลงเหมือนกัน แต่เกิดจากสาเหตุที่ต่างกัน มักถูกใช้แทนที่ด้วยความเคยชินซึ่งไม่ถูกต้อง ความเคยชินเป็นพฤติกรรมที่สัตว์ค่อย ๆ ตอบสนองลดลงเมื่อได้รับสิ่งเร้าที่ไม่มีอันตรายติดต่อกันหรือซ้ำ ๆ กัน และจะหยุดตอบสนองในที่สุด ส่วนการที่ไม่สามารถออกแรงได้อีกหลังจากได้ออกแรงอย่างหนักแล้วนั้น เป็นความล้าของกล้ามเนื้อโครงร่างที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดจนต้องหยุดออกแรง มิใช่การไม่เคยชินกับการออกแรงอย่างหนัก เช่นเดียวกับการปรับความรู้สึกได้หลังจากได้รับสิ่งเร้าตลอดเวลาก็เกิดจากเซลล์ประสาทรับความรู้สึกส่งกระแสประสาทเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางลดลง ทำให้การรับความรู้สึกลดลงไม่ได้เกิดจากความเคยชินต่อสิ่งเร้าแต่อย่างใด

คำสำคัญ : ความเคยชิน; ความล้า; การปรับความรู้สึก

Article Details

Section
บทความวิชาการ