ผลของไคโตซานต่อการเพิ่มจำนวนยอดข้าวเย็นใต้ (Dioscorea membranacea) ในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

เยาวพา จิระเกียรติกุล
ภาณุมาศ ฤทธิไชย
กรรณิการ์ เจษฎาการุณ
อรุณพร อิฐรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ

ศึกษาผลของไคโตซานต่อการเพิ่มจำนวนยอดของข้าวเย็นใต้ (Dioscorea membranacea) ในสภาพปลอดเชื้อ โดยเพาะเลี้ยงข้อบนอาหารสูตร MS ที่เติมไคโตซานน้ำหนักโมเลกุล 80-100 kDa และ 200-230 kDa ความเข้มข้น 25, 50 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว หรือร่วมกับ BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ไม่เติมไคโตซานเป็นอาหารสูตรควบคุม จากการทดลองพบว่าการเติมไคโตซานทั้งสองน้ำหนักโมเลกุล และทุกความเข้มข้นเพียงอย่างเดียวมีผลทำให้อัตราการเกิดยอด จำนวนยอด จำนวนข้อต่อยอด และความยาวยอดน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับข้อที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม BA เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับไคโตซาน ดังนั้นการเติมไคโตซานลงในอาหารเพาะเลี้ยงจึงไม่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนยอดของข้าวเย็นใต้

คำสำคัญ : ข้าวเย็นใต้; ไคโตซาน; จำนวนยอด; อาหารเพาะเลี้ยง

 

Abstract

The effect of chitosan on in vitro shoot proliferation of Dioscorea membranacea was investigated. The single nodes from in vitro shoots of D. membranacea were cultured on MS medium solely supplemented with 80-100 kDa or 200-230 kDa chitosan at the concentrations of 25, 50 and 100 mg/l or in combination with 2 mg/l BA. The control medium was MS medium supplemented with 2 mg/l BA. The results indicated that the percentage of shoot formation, number of shoots, number of nodes per shoot and shoot length on the MS medium containing only chitosan at both molecular weights and all concentrations were significantly lower than those on the medium supplemented with 2 mg/l BA with or without chitosan. Therefore, chitosan at the molecular weight and concentrations tested had no effect on shoot proliferation of D. membranacea.

Keywords: Dioscorea membranacea, chitosan, shoot number, medium

Article Details

Section
บทความวิจัย