การปรับปรุงแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่มอเตอร์ฮาร์ดดิสก์

Main Article Content

มณฑลี ศาสนนันทน์
มงคล จันทร์คฤหาสน์

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอกระบวนการออกแบบและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่มอเตอร์ฮาร์ดดิสก์ โดยนำเทคนิคการออกแบบเพื่อการประกอบมาประยุกต์ใช้ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการออกแบบก่อนและหลังการปรับปรุง ในการศึกษานี้ได้กำหนดตัวชี้วัดสำหรับประเมินประสิทธิภาพในการออกแบบออกเป็น 5 ส่วน คือ (1) จำนวนชิ้นส่วน (2) ขั้นตอนในการประกอบ (3) เวลาที่ใช้ในการประกอบ (4) ต้นทุนแรงงานที่ใช้ในการประกอบ และ (5) ดัชนีวัดประสิทธิภาพการประกอบ ซึ่งในที่นี้ใช้วิธีของบูธรอยด์-ดิวเฮิร์ส ผลการวิจัยที่ได้คือ จำนวนชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ก่อนปรับปรุงมี 637 ชิ้น หลังการปรับปรุงแบบลดลงเหลือ 349 ชิ้น ขั้นตอนในการประกอบผลิตภัณฑ์ก่อนการปรับปรุงมี 16 ขั้นตอน หลังการปรับปรุงลดลงเหลือ 11 ขั้นตอน เวลาที่ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ก่อนปรับปรุงคือ 3842.82 วินาที หลังปรับปรุงลดลงเหลือ 2856.68 วินาที ต้นทุนแรงงานที่ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ก่อนปรับปรุงคือ 47.27 บาท/ชุด หลังปรับปรุงลดลงเหลือ 35.14 บาท/ชุด สรุปได้ว่ากระบวนการออกแบบและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ โดยนำเทคนิคการออกแบบเพื่อการประกอบมาประยุกต์ใช้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบให้สูงขึ้นกว่าในอดีตจากเกณฑ์ประเมินที่กล่าวข้างต้น

คำสำคัญ : การออกแบบเพื่อการประกอบ; การออกแบบบรรจุภัณฑ์; การประเมินประสิทธิภาพการประกอบด้วยวิธีของบูธรอยด์-ดิวเฮิร์ส

 

Abstract

The objective of this research is to make improvements on the design of hard-disk motor packing set by employing design for assembly (DFA) techniques. In this study, five main criteria were used to evaluated the design: (1) the number of parts, (2) number of assembly steps, (3) assembly cycle time, (4) assembly labor cost, and (5) assembly evaluation indices under the Boothroyd-Dewhurst assembly evaluation method. After design improvement has been made, it can be shown that the new design offers several benefits. The number of package parts decreased from 637 to 349 parts. The number of assembly process steps decreased from 16 to 11 steps. Assembly cycle time was reduced from 3842.82 to 2856.68 seconds. Assembly labor cost decreased from 47.27 to 35.14 baht/set. The conclusion of this research is that design for assembly can be effectively applied to improve the design of product package.

Keywords: design for assembly; packaging design; Boothroyd-Dewhurst assembly evaluation method

Article Details

Section
บทความวิจัย