การพัฒนาอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามการตกอิสระของวัตถุโดยอาศัยอุปกรณ์เปียโซอิเล็กทริก

Main Article Content

ดิเรก บุญธรรม
สันติภาพ สระบัว
อภิชาติ พองพลา
อุดมเดช ภักดี
ชุติมา อุปถัมภ์

Abstract

บทคัดย่อ

เพื่อสนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเหตุผลของการศึกษาการพัฒนาอุปกรณ์การทดลองเรื่องการตกอิสระ  ซึ่งมีการศึกษาและนำไปใช้ทดลองสอนกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เริ่มจากการนำเทคนิคไมคอนโทรลเลอร์มาใช้คู่กับการออกแบบ โดยใช้ตัวตรวจจับการตกของวัตถุแบบตรวจจับการสั่นสะเทือนแทนการใช้ตัวตรวจจับการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบแสง ซึ่งพบว่าข้อดีของตัวตรวจจับการตกของวัตถุแบบตรวจจับการสั่นสะเทือนดีกว่าตัวตรวจจับแบบแสงในแง่ของความเที่ยงตรงและความแม่นยำของการทดลอง นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผลการทดลองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพบว่า อุปกรณ์ที่ได้จากการพัฒนาโดยใช้ตัวตรวจจับการสั่นสะเทือนชุดใหม่นี้ ง่ายต่อการวัดทำให้ได้ค่าของระยะทางที่มีความผิดพลาดน้อยกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ตัวตรวจจับแบบแสง

คำสำคัญ : การตกอิสระ; ไมโครคอนโทรลเลอร์; ตัวตรวจวัดแบบเปียโซอิเล็กทริก

 

Abstract

The experimental equipment, from Sufficiency Economy, freefall, is developed. The equipment was studied and tested by the student of the Rajamangala University of Technology Krungthep. The microcontroller was used with piezoelectric sensor which detected the vibration. The piezoelectric sensor which is replaced light sensor has more efficiency in detection of movement objects and has high accuracy and precision for experiment. The result from the student after using equipment was showed that the new equipment is easy measurement and gave less error results.

Keywords: freefall; microcontroller; piezoelectric sensor

Article Details

Section
บทความวิจัย