สภาวะและแหล่งไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการผลิตแมนนาเนสจาก Aspergillus niger TISTR3013 โดยใช้รำละเอียดเป็นวัสดุหมัก

Main Article Content

นวิญญา พิมพา
ดรุณี ศรีชนะ

Abstract

Optimal conditions such as temperature, moisture and nitrogen source are important factors for enzyme production by microorganism. Therefore, this study investigated the optimal conditions and nitrogen sources for mannanase production from Aspergillus niger TISTR3013 using rice bran as a solid medium. Two experiments were conducted in this research. The first experiment was studied the optimal conditions for mannanase production from A. niger TISTR3013, moisture of medium (50, 60 and 70 percent), incubation temperature (30, 45 and 60 ºC) and pH of medium (5, 7 and 9). The fermentation period was 3 days. The results showed that the optimal moisture, temperature and pH for mannanase production were 60 percent, 30 ºC and pH 7, respectively, which produced mannanase at 763.89 U/g DM (p < 0.01). The second experiment was studied optimal nitrogen source for mannanase production from A. niger TISTR3013, 1 % ammonium sulfate supplementation, 1 % urea supplementation and the control (without nitrogen supplementation). The result showed that 1 % ammonium sulfate is the most suitable nitrogen source which produced maximum mannanase enzyme at 919.47 U/g DM. The enzyme production was 1.2 folds increase when compared to that of the control (740 U/g DM) (p < 0.01). Furthermore, the results from these experiments indicated that rice bran could be used as a medium for mannanase production from A. niger TISTR3013.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

นวิญญา พิมพา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ดรุณี ศรีชนะ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] Zijlstra, R.T., Owusu-Asiedu, A. and Simmins, P.H., 2010, Future of NSP-degrading enzymes to improve nutrient utilization of co-products and gut health in pigs, Livest. Sci. 134: 255-257.
[2] Meenakshi, M., Singh, G., Bhalla, A. and Hoondal, G.S., 2010, Solid state fermentation and characterization of partially purified thermostable mannanase from Bacillus sp. MG-33, Bioresource 5: 1689-1701.
[3] Ozturk, B., Cekmecelioglu, D., Ogel, Z.B., 2010, Optimal conditions for enhanced β-mannanase production by recombinant Aspergillus sojae, J. Mol. Catal. B Enzyme 64: 135-139.
[4] Beg, Q.K., Bhushan, B., Kapoor,M., Hoondal, G.S., 2000, Effect of amino acids on production of xylanase and pectinase from Streptomyces sp. QG-11-3, World J. Microbiol. Biotechnol. 16: 211–213.
[5] Mohamad, S.N., Ramanan, R.N., Mohamad, R. and Ariff, A.B. 2011, Improved mannan-degrading enzymes’ production by Aspergillus niger through medium optimization, N. Biotechnol. 28: 146-152.
[6] Handford, M.G., Baldwin, T.C., Goubet, F., Prime, T.A., Miles, J., Yu, X. and Dupree, P., 2003, Localization and characterization of cell wall mannan polysaccharides in Arabidopsis thaliana, Planta 218: 27-36.
[7] Miller, G.L., 1959, Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar, Anal. Chem. 31: 426-428.
[8] Abdeshahian, P., Samat, N., Hamid, A.A. and Yusoff, W.M.W., 2010, Utilization of palm kernel cake for production of β-mannanase by Aspergillus niger FTCC 5003 in solid substrate fermentation using an aerated column bioreactor, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 37: 103-109.
[9] How, S.P. and Ibrahim, C.O., 2004, Selection and optimization of lipase production from Aspergillus flavus USM A10 via solid state fermentation (SSF) on rice husks and wood dusts as substrates, Pak. J. Bio. Sci. 7: 1249-1256.
[10] Ramesh, M.V. and Lonsane, B.K., 1990, Critical importance of moisture content of the medium in alpha-amylase production by Bacillus licheniformis M27 in solid-state fermentation system, Appl. Microb. Biotechnol. 3: 201-205.
[11] Sandhya, C., Sumantha, A., Szakacs, G. and Pandey, A., 2005, Comparative evaluation of neutral protease production by Aspergillus oryzae in submerged and solid-state fermentation, Process Biochem. 40: 2689-2694.
[12] Pang, P.K. and Ibrahim, C.O., 2005, Xylanase production by a local fungal isolate, Aspergillus niger USM AI 1 via solid state fermentation using palm kernel cake (PKC) as substrate, Songklanakarin J. Sci. Technol. 27: 325-336.
[13] Ibrahim, D., Puspitaloka, H., Abdul Rahim, R. and Sheh Hong, L., 2012, Characteriza tion of solid state fermentation culture conditions for growth and mananase production by Aspergillus niger USM F4 on rice husk in tray system, Br. Biotechnol. J. 2: 133-145.
[14] Dhawan, S. and Kaur, J., 2008, Microbial mannanases: An overview of production and applications, Crit. Rev. Biotechnol. 27: 197-216.
[15] Ong, L.G.A., 2006, Production of Mannan-degrading Enzymes by Aspergillus niger in Solid State and Submerged Fermentation for Hydrolysis of Palm Kernel Cake, Doctoral Dissertation, University Putra, Selangor, 191p.
[16] Mohamad, S.N., Ramanan, R.N., Mohamad, R. and Ariff, A.B., 2011, Improved mannan-degrading enzymes’ production by Aspergillus niger through medium optimization, New. Biotechnol. 28: 146-152.