สภาพการผลิต การจัดการ และห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย

Main Article Content

สุรีย์พร แสงวงศ์
วีรนุช ทันนิธิ
จักรกฤษ วิชาพร
พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

Abstract

The objective of this research was to compare the socio-economic characteristics, raising conditions and farm management, as well as the beef cattle supply chain of the farmers who participated and did not participate as members of beef cattle farming group in Chiang Rai province. Data were collected using semi-structured interview questionnaire from 450 farmers during August 2017 to December 2018. Then the data were analyzed using descriptive statistics such as frequency, mean and percentage. Beef cattle raising characteristics of two farmer groups showed that most of the farmers were male (88.89 %) with a primary education (65.11 %), and raised beef cattle as a secondary career (83.33 %). The farmers who participated as members of beef cattle farming group had average cattle income higher than that of the non-membered farmers (44,095 and 37,971 baht/year, respectively). For farming conditions, it was found that both farmer groups were similar. Most of them raised not more than 10 beef cattle (83.56 %), with pasture preparation for roughage in summer (63.78 %). For farm management pattern, it was found that the farmers who participated as members of beef cattle farming group used artificial insemination (AI) to breed their cows more than non-membered farmers (82.88 and 58.23 %, respectively), and they also received health check service from the authorities more than the other (76.03 and 67.72 %, respectively). In the part of beef cattle supply chain, it was shown that the farmers who participate as members of beef cattle farming group sold beef cattle using the group system with standard weighing, carcass grade and meat quality whereas the non-membered farmers did through middleman resulting in a lower price as it was paid based on sight evaluation. Therefore, it is suggested for encouraging the farmers to participate as members of beef cattle farming group to enhance operational performance through knowledge exchange, production planning, and marketing channel.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

สุรีย์พร แสงวงศ์

สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

วีรนุช ทันนิธิ

สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

จักรกฤษ วิชาพร

สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

References

[1] Changindra, C. and Suebsuntorn, S., 2015, A study of the development of beef cattle farmers in Si Sa Ket province: To support the move towards an ASEAN Economic Community. (in Thai)
[2] Wetchakama, N., Chinnasaen, T. and Polviset, W., 2017, Beef cattle production and management in barns and free ranch farming of farmers in Borabue district, Maha Sarakham province, Khon Kaen Agric. J. 45(1): 1476-1482. (in Thai)
[3] Military Development Office, 2016, Beef Cattle Handbook, Available Source: http://mdo.rtarf.mi.th/download/คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อนทพ.pdf, January 6, 2019. (in Thai)
[4] Pakeechay, K., Wattanachant, C. and Angkulasearanee, T., 2014, Marketing channels of beef cattle in the lower southern region of Thailand, Kasetsart J. (Soc. Sci) 35: 312-325. (in Thai)
[5] Angkuraseranee, T., Sukahbot, S., Nimsai, S. and Somboonsuke, B., 2017, The supply chain and logistic system of the beef trade system between the Union of Myanmar and Thailand for exports to the People's Republic of China, Yunnan, Agric. Sci. J. 48(2): 850-858. (in Thai)
[6] Information and Communication Technology Center, Department of Livestock Development, 2017, Number of livestock in Thailand 2017, Available Source: https://drive.google.com/file/d/0B4QkzJRFmFckY3FmcVlFUkxXR2s/view, January 6, 2019. (in Thai)
[7] Division of Livestock Extension and Development, 2017, Livestock big farm report: Build farmers and a group of strong farmers, Available Source: http://www.dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/bookkrut-menu/13284-livestock-25600624-1, January 5, 2019. (in Thai)
[8] Regional Office of Agricultural Economics 1, 2016, Chiang Rai Agricultural Economic Report, Available Source: http://www3.oae.go.th/zone1/images/WebZone1/04-PDF/2558/03-economic-condition/2016-ChiangRai.pdf, December 17, 2018. (in Thai)
[9] Khanitwong, P., and Onkhai, M., 2007, Need for Extension on Beef Cattle Raising of Farmers: The Case Studies in Muang Districts, Rayong Province, Available Source: https://dspace.tarr.arda.or.th/bitstream/handle/6622815955/6985/file.pdf?sequence=1&isAllowed=y, December 16, 2018. (in Thai)
[10] Kraiprom, T., Sena, S., Mata, A. and Maeso, M., 2014, The survey on situation of raising beef cattle in Pattani province, Songklanakarin J. Soc. Sci. Human. 20(3): 141-160. (in Thai)
[11] Tathong, T. and Worrawattanatam, S., 2011, A Study on Processing of Thai Native Cattle of Small Holder Situated Alongside of Nakhon Panom Province, Available Source: https://dric.nrct.go.th/index.php?/Search/SearchDetail/291605, December 13, 2018. (in Thai)
[12] Nukreaw, R. and Phunsoda, J., 2012, The Study on Situation of Native Beef Cattle Raising and Satisfaction of Farmers in Samutsongkram Province, Available Source: http://pvlo-ssk.dld.go.th/pdf/works.pdf, December 17, 2018. (in Thai)
[13] Phothong, T., Prayoonwiwat, W. and Ngoiphala, N., 2013, Need for extension on beef cattle raising of farmers in Plaengyao, Phanomsarakam, Sanamchai ket and Thatakieb districts, Chachoengsao province, (in Thai)
[14] Mekdaeng, K., Kantanamalakul, C. and Pothidee, A., 2012, The production management of beef cattle in barns and free ranch at Muang district, Kanchanaburi province, 2nd STOU Graduate Research Conference. (in Thai)
[15] Sruamsiri, S., Silman, P., Wongnak, A. and Singhaphan, W., 2007, Production System and Possibility for Native Cattle Meat Production in Northern Part of Thailand: Chiang Mai-Phare, Available Source: https://dric.nrct.go.th/index.php?/Search/SearchDetail/205430, December 17, 2018. (in Thai)
[16] Intra, N., Yimget, P., Sirikul, W., Sanghuayphrai, N. and Boonprong, S., 2012, Need for extension on beef cattle raising of farmers in Saraburi province: The case studies in Kaeng Khoi and Wang Muang districts, BAHGI e-J. 2012(2): 52-76. (in Thai)
[17] Angkuraseranee, T., Somboonsuke, B., Sukahbot, S. and Nimsai, S., 2017, Potential and opportunity for beef cattle production in Thailand, Agric. Sci. J. 48(2): 841-849. (in Thai)
[18] Parima, K. and Naowarat, T., Chiang Rai Beef Cattle: Quality Beef, Springing Up New Careers, Pushing Change from Planting to Raise Beef Cattle Instead, Available Source: http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNECO6106090010003, December 16, 2018. (in Thai)
[19] Rasamijan, N., Beef Cattle Farmers Group Meeting, Available Source: https://www.dailynews.co.th/article/643321, December 16, 2018. (in Thai)
[20] Pinyosri, A., 2015, Marketing strategy of beef cattle to ASEAN economic community, VRU Res. Develop. J. Human. Soc. Sci. 10(3): 165-174. (in Thai)