Published: 2020-05-07

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการแปลงข้อมูลสำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแกมมา

พิชชาพัส ภูรีจารุโรจน์, วรวรรณ พยัคเวช, นัทธพงศ์ ตรีสุธรรมมาศ, ศุภนุช รักษาคม, จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง

1321-1333

สูตรที่เหมาะสมของการผลิตทอฟฟี่มะขามป้อม

นรินทร์ เจริญพันธ์, กนกพร ภาคีฉาย

1389-1402

สภาพการผลิต การจัดการ และห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย

สุรีย์พร แสงวงศ์, วีรนุช ทันนิธิ, จักรกฤษ วิชาพร, พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

1403-1414

ความสัมพันธ์ของการเกิดเห็ดเผาะกับไม้เต็งจากแปลงทดลองที่มีความถี่ไฟต่างกันในป่าเต็งรัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

สุนันทา วิสิทธิพานิช, สิริรัตน์ จันทร์มหเสถียร, สันติ สาระพล, มานพ ผู้พัฒน์, พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, สุดชาย วิสิทธิพานิช

1437-1449

การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อน 4 พันธุ์ ที่ปลูกภายใต้โรงเรือนในจังหวัดสงขลา

ศุภัครชา อภิรติกร, คริษฐ์สพล หนูพรหม, ศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์

1450-1461