ความสัมพันธ์ของการเกิดเห็ดเผาะกับไม้เต็งจากแปลงทดลองที่มีความถี่ไฟต่างกันในป่าเต็งรัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Main Article Content

สุนันทา วิสิทธิพานิช
สิริรัตน์ จันทร์มหเสถียร
สันติ สาระพล
มานพ ผู้พัฒน์
พงษ์ศักดิ์ พลเสนา
สุดชาย วิสิทธิพานิช

Abstract

This study determined the relationship of barometer earthstar (Astraeus sp.) and Shorea obtusa Wall. ex Blume from various fire frequency plots in the dry dipterocarp forest of Huai Kha Khaeng wildlife sanctuary, Uthai Thani province, where the past experiment showed high relation between position of S. obtusa and barometer earthstar mushroom occupy position. The experiment was established ten permanent plots of 100 x 100 Sq.m. (1 ha) in dry dipterocarp forest where S. obtusa and S. siamensis were dominated species and these plots were treated with different fire frequencies for 9 years, from 2008 to 2016. All collected data were started only in 2016. Data of S. obtusa in diameter at breast height (DBH) from 4.5 cm and above were collected and their co-ordinates were recorded before collecting mushroom data. Data of mushroom production were recorded from April to July, total weight and co-ordinates of mushroom occupying areas were collected daily. The simple linear regression was used to find the effect of S. obtusa density and fire frequency on mushroom’s weight. Then, 100 x 100 Sq.m. plots were separated to 25 x 25 Sq.m. plots (16 plots), data of mushroom and number of S. obtusa in each size classes were calculated, and the analysis of covariance was used to find the relationship of mushroom production with different DBH size classes of S. obtusa. The results showed that S. obtusa was dominant species in all plots with different DBH size classes. It was also found that mushroom distribution and weight did not correlate with DBH size classes of S. obtusa. Moreover, high relationship between mushroom’s total weight and S. obtusa density was observed in burn plots with the higher fire frequency. Linear equations with values of R2 of annual burn plots, 1-year alternate burn plots, biannual burn plots, every 6-years burn plots were Y = 50.866X - 416.82, R2 = 0.8428; Y = 40.22X - 262.25, R2 = 0.8355; Y = 27.371X - 246.5, R2 = 0.7355 and Y = 31.084X - 434.33, R2 = 0.2735, respectively. The linear equations of annual burn plots, 1-year alternate burn plots, and biannual burn plots could be used to predict mushroom production by using S. obtusa densities in dry dipterocarp forest, where S. obtusa and S. siamensis were dominated species, in normal climatic year.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

สุนันทา วิสิทธิพานิช

ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สิริรัตน์ จันทร์มหเสถียร

ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สันติ สาระพล

ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

มานพ ผู้พัฒน์

Academic Backgrounds:

Academic Year 2002-2004

Secondary Education: Satreesiriket School        

Address: 879, Palat Monthon Road, Muang Tai, Muang Si Sa Ket, Si Sa Ket, 33000 Thailand

GPA: 3.57

Academic Year 2005-2008

Undergraduate Education: Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University

Address: 50, Ngam Wong Wan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Major: Biology (Minor in Botany)

Scholarship: Science Achievement Scholarship of Thailand (SAST)

GPA: 3.48 (Second Class Honor)

Academic Year 2009-2012

Graduate Education: Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University

Address: 50, Ngam Wong Wan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Major: Botany

Thesis title: Diversity and Distribution of Algae in Khlong Kamphuan, Kamphuan Subdistrict,

Suk Samran District, Ranong Province

Scholarship: Science Achievement Scholarship of Thailand (SAST)

Research Grant: Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI)

GPA: 4.00

Academic Year 2014-Present

Doctoral Graduate Education: Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University

Address: 50, Ngam Wong Wan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Major: Botany

Thesis title: Diversity and Carotenoids Producing Capability of Subaerial Green Algae Genus Trentepohlia from Chiang Dao Wildlife Sanctuary in the Northern of Thailand

Scholarship: Science Achievement Scholarship of Thailand (SAST)

Research Grant: National Research Council of Thailand (NRCT) and Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI)

GPA: 4.00

Experiences 10 years:

Years 2009-2010

Position: Assistant Researcher

Project: The plant production of Jatropha curcas L., plant breeding, and the plant cultivation. (under The KU-biodiesel Project.(Jatropha curcas L.) with Cooperate PTT, Toyota, Ministry of Energy and D1 Oil Holding (Thailand)

Head of Project: Assoc.Prof. Dr. Rangsarid Kaveeta, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kesetsart University

Years 2009-2010

Position: Assistant Researcher

Project: Biomass of algae in Bueng Borapet, Nakhon Sawan Project

Head of Project: Dr. Nuttha Sanevas, Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University

Year 2010

Position: Assistant Researcher

Project: Diversity and Seasonal Abundance of Blood-sucking Flies in Dairy Farms in Amphur Muaklek of Saraburi Province

Head of Project: Dr. Jumnongjit Phasuk, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Kasetsart University

Years 2012-2016

Position: Assistant Researcher

Office: Bangkok Herbarium, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives

Address: 50, Phahon Yothin Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Job details:

     1) Scan and take photographs plant type specimens.

     2) Store data of plant type specimens and upload to JSTOR database.

     3) Surveys and collect the plant specimens to BK herbarium.

     4) Collect and register dry seeds or fruits to seeds and fruits of BK herbarium.

Year 2017

Position: Freelance Researcher

Project: Survey of Diversity of Plants in Khao Huai Mahat, Rayong Province Project with PTT Global Chemical Company Limited

Years 2017-2018

Position: Freelance Researcher

Project: Survey of Diversity of Plants in 6 Petroleum Storages Project with PTT Company Limited

Years 2018

Position: Assistant Researcher

Office: Forest Conservation Research Office, Forest and Plant Conservation Research Office, Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation, Ministry of Natural Resources and Environment

Address: 50, Phahon Yothin Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Job details:

     1) Preparing, writing and separating results of “Climate Impact, Forest Fire, Fire Frequency Effect, Plants and Shorea obtusa Wall. ex Blume of on Earthstar Mushroom (Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan) Production in Dry Dipterocarp Forest at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary” to 3 manuscripts in Thai Journal of Forestry.

     2) Preparing and writing results of “Drimia indica (Roxb.) Jessop (Asparageceae, Scilloideae), a new record for Thailand” manuscripts in Thai Forest Bulletin.   

     3) Publishing the book of “The Plants in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary”.

พงษ์ศักดิ์ พลเสนา

สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สุดชาย วิสิทธิพานิช

ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

[1] Office of the Royal Society, 2007, Mushrooms in Thailand, 2nd Ed., Office of the Royal Society, Bangkok, 272 p. (in Thai)
[2] Petcharat, V., 2003, Edible Astraeus (Basidiomycota) from Thailand, Nord. J. Bot. 23: 499-503.
[3] Phosri, C., Watling, R., Martín, M.P. and Whalley, A.J.S., 2004, The genus Astraeus in Thailand, Mycotaxon 89: 453-463.
[4] Chandrasrikul, A., Suwanarit, P., Sangwanit, U., Lumyong, S., Payapanon, A., Sanoamuang, N., Pukahuta, C., Petcharat, V., Sardsud, U., Duengkae, K., Klinhom, U., Thongkantha, S. and Thongklam, S., 2011, Checklist of Mushrooms (Basidiomycetes) in Thailand, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), Bangkok, 432 p.
[5] Phosri, C., Martín, M.P. and Watling, R., 2013, Astraeus: Hidden dimensions, IMA Fungus 4: 347-356.
[6] Naikasetinsi, 2016, Rare Wild Mushrooms: Easy Plant, Easy Sell, Panyachon Intellectuals, Bangkok, 176 p. (in Thai)
[7] Sangwanit, U., 2009, The diversity of Ectomycorrhiza mushrooms, pp. 46-52, Proceedings of Mushrooms Checklist in Thailand, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), Bangkok. (in Thai)
[8] Wisittipanich, S., Wisittipanich, S., Duengkae, K., Poopath, M., Phonsena, P., Na Nakorn, T. and Janmahasatien, S., 2018, Effect of Fire Frequency on Earthstar Mushroom (Astraeus sp.) Production and Dry Dipterocarp Forest Structure at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Forest and Plant Conservation Research Office, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok. 70 p. (in Thai)
[9] Pongpisutta, R., 2016, Earthstar: What are the useful from these fungi?, Kasetpirom 2(10): 28-29. (in Thai)
[10] Santisuk, T., 2012, Forest of Thailand, 3rd Ed., Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok, 124 p. (in Thai)
[11] Hirschberger, P., 2016, Forests Ablaze: Causes and Effects of Global Forest Fires. World Wildlife Fund (WWF) Deutschland, Berlin. 107 p.
[12] Ayawong, C., Himaman, W., Duengkae, K., Sakolrak, B. and Pongpanich, K., Ecology, Natural Distribution, and Ectomycorrhizal Character Testing of Earthstar (Astraeus spp.), Available Source: http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=44e3f5e0-a68f-4a04-beca-529cd16421be.pdf, February 27, 2018. (in Thai)
[13] Sukwong, S., 1998, Forest Fires Ecology in Thailand, Forest Fires and Community Participation Academic Seminar Report, pp. 13-20, The Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific (RECOFTC), Bangkok. (in Thai)
[14] Suphawatvirojn, J., 2008, Ecological Factors, Forest Fire and Indigenous Knowledge on Fruit-body Formation of Astraeis hygrometricus (Pers) Morg. in Meung Na Sub-district, Chang Dao District, Chiang Mai Province, Master Thesis, Chaing Mai University, Chiang Mai, 214 p. (in Thai)
[15] Vachiropasnan, K., 1999, Forest Fire Risk Classification of Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Master Thesis, Mahidol University, Bangkok, 84 p. (in Thai)
[16] Akaakara, S., Wiriya, K., Thongtan, T. and Nhuchaiya, P., 2004, Fuel Characteristics in Dry Dipterocarp Forest, Huay Kha Khang Wildlife Sancturary, Uthai Thani Province, Forest Protection and Fire Control Office, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok, 42 p. (in Thai)
[17] Wisittipanich, S., Maiku, W., Jintana, P. and Wisittipanich, S., 2008, Effect of Drought and Forest Fire on Mix Deciduous Forest and Dry Dipterocarp Forest Ecology and Environment: A Case Study at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Report, Forest and Plant Conservation Research Office, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok, 15 p. (in Thai)
[18] Himmapan, W. and Kaitpraneet, S., 2008, Effect of fire on vegetation in the dry deciduous dipterocarp forest at Huai Kha Khaeng wildlife sanctuary, Uthai Thani province, Thai J. For. 27(1): 43-55. (in Thai)
[19] Kennedy, H.K., 2014, Effect of Fire on The Production of Astraeus (Basidiomycetes) Sporocarps in Deciduous Dipterocarp-Oak Forests, Master Thesis, Chiang Mai University, Chiang Mai, 46 p.
[20] Kaitpraneet, S., Thangtham, N., Sangtongpraow, S., Dhanmanonda, P., Bhumpakphan, N. and Akaakara, S., 1991, Forest Fires and The Impact from Forest Fire in Thailand Full Report, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, 271 p. (in Thai)