ผลของความเป็นกรด-ด่างของดินและปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อประสิทธิภาพของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Glomus intraradices ในดินที่มีการตรึงฟอสฟอรัสสูง

Main Article Content

สุภาพร สัมโย
พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์
อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์
สมชาย ชคตระการ
จุฑามาศ ร่มแก้ว

Abstract

Abstract


The effects of soil pH and phosphorus (P) fertilizer on efficiency of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi, Glomus intraradices, for hybrid field corn growing on soil with high phosphorus fixing capacity (Pak Chong soil series) was conducted in 4 x 3 x 2 factorial in CRD with 4 replications. The study consisted of 3 factors. The factor 1 was soil pH (no soil pH adjustment (pH 4.37) and soil pH adjustment to 5.0, 6.0 and 7.0). The factor 2 was P fertilizer rate (0, 50 and 100 % of P fertilizer recommendation rate). The factor 3 was AM fungi (without and with AM inoculation). The results revealed that soil pH and P fertilizer had effected on the efficiency of AM fungi. At 0 and 50 % of P fertilizer recommendation rates were applied to corn, it was found that the AM inoculation increased the growth, yield and P content of corn at all levels of soil pH. By contrast, at 100 % of P fertilizer recommendation rate, the AM inoculation did not effect on growth but increased yield and P content of corn at soil pH 5.0. In addition, the growth and yield of corn that was applied AM inoculation with 0 and 50 % of P fertilizer recommendation rate at all level of soil pH did not have the difference when compared to the corn that was applied 100 % of P fertilizer recommendation rates alone. Therefore, these results indicated that AM fungi, G. intraradices, can be applied to corn at all pH levels of high phosphorus fixing capacity soil with nil P or 50 % of P fertilizer recommendation rate. These were not difference in term of growth and yield when compared to 100 % of P fertilizer recommendation rate. 


Keywords: arbuscular mycorrhizal fungi; high phosphorus fixing capacity soil; phosphorus fertilizer; soil pH


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

สุภาพร สัมโย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สมชาย ชคตระการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

จุฑามาศ ร่มแก้ว

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

References

[1] สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560, ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร, แหล่งที่มา : http://www.oae.go.th/download/prcai/DryCrop/amphoe/maize-amphoe56.pdf, 29 กันยายน 2560.
[2] ยงยุทธ โอสถสภา, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และชวลิต ฮงประยูร, 2554, ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ 2, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 519 น.
[3] Smith, S.E., Harley, J.L. and Read, D.J., 1997, Mycorrhizal Symbiosis, 2nd Ed., Academic Press, San Diego, California, 605 p.
[4] Marschner, H. and Dell, B., 1994, Nutrient uptake in mycorrhizal symbiosis, Plant Soil 159: 89-102.
[5] พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์, 2557, การทดแทนปุ๋ยฟอสฟอรัสโดยราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินที่มีการตรึงฟอสฟอรัส, Thai J. Sci. Technol. 3: 173-181.
[6] Phillips, J.M. and Hayman, D.S., 1970, Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection, Trans. Br. Mycol. Soc. 55: 158-161.
[7] Smith, S.E. and Smith, F.A., 2011, Roles of AM in plant nutrition and growth: New paradigms from cellular to ecosystems scales, Ann. Rev. Plant Biol. 63: 227-250.
[8] Abdel-Fattah, G.M., Asrar, A.A., Al-Amri, S.M. and Abdel-Salam, E.M., 2014, Influence of arbuscular mycorrhiza and phosphorus fertilization on the gas exchange, growth and phosphatase activity of soybean (Glycine max L.) plants, Photosynthetica 52: 581-588.
[9] Liu, J.Y., Blay, L.A., Endre, G., Cho, J., Town, C.D., VandenBosch, K.A. and Harrison, M.J., 2003, Transcript profiling coupled with spatial expression analyses reveals genes involved in distinct developmental stages of an arbuscular mycorrhizal symbiosis, Plant Cell 15: 2106-2123.
[10] Smith, S.E., Jakobsen, I., Gronlund, M. and Smith, F.A., 2011, Roles of arbuscular mycorrhizas in plant phosphorus nutrition: Interactions between pathways of phosphorus uptake in arbuscular mycorrhizal roots have important implications for understanding and manipulating plant phosphorus acquisi tion, Plant Physiol. 156: 1050-1057.
[11] Sheng, M., Lalande, R., Hamel, C. and Ziadi, N., 2013, Effect of long-term tillage and mineral phosphorus fertilization on arbuscular mycorrhizal fungi in a humid continental zone of eastern Canada, Plant Soil 369: 599-613.
[12] Poomipan, P., Suwanarit, A., Suwanarit, P., Nopamornbodi, O. and Dell, B., 2011, Reintroduction of a native Glomus to a tropical Ultisol promoted grain yield in maize after fallow and restored the density of arbuscular mycorrhizal fungal spores, J. Plant Nutr. Soil Sci. 174: 257-268.
[13] Ryan, M.H., Norton, R.M., Kirkegaard, J.A., McCormick, K.M., Knights, S.E. and Angus, J.F., 2002, Increasing mycorrhizal coloni sation does not improve growth and nutrition of wheat on Vertosols in south-eastern Australia, Aust. J. Agric. Res. 53: 1173-1181.
[14 Kahiluoto, H., ketoja, E., Vestberg, M. and Saarela, I., 2001, Promotion of AM ultization through reduced P fertilization, II: Field studies, Plant Soil 231: 65-79.
[15] Clark, R.B., 1997, Arbuscular mycorrhizal adaptation, spore germination, root colonization, and host plant growth and mineral acquisition at low pH, Plant Soil 192: 15-35.
[16] Clark, R.B., Zeto, S.K. and Zobel, R.W., 1999, Arbuscular mycorrhizal fungal isolate effectiveness on growth and root colonization of Panicum virgatum in acidic soil, Soil. Biol. Biochem. 31: 1757-1763.