Published: 2019-02-15

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่จากวัตถุดิบเนื้อสัตว์

โสรยา เกิดพิบูลย์, ณัฐพร โชติกาวินทร์, วรพจน์ ภมร, ศุภกรณ์ วัฒนศรี, พสธร ผ่องแผ้ว

68-77

ผลของความเป็นกรด-ด่างของดินและปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อประสิทธิภาพของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Glomus intraradices ในดินที่มีการตรึงฟอสฟอรัสสูง

สุภาพร สัมโย, พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์, อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์, สมชาย ชคตระการ, จุฑามาศ ร่มแก้ว

78-87

การเปลี่ยนแปลงของสารทุติยภูมิในระหว่างการพัฒนาของกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.)

ภาณุมาศ ฤทธิไชย, เยาวพา จิระเกียรติกุล, นิชาภา บุญบริวารกุล, อรุณพร อิฐรัตน์

88-100

การทดสอบพันธุ์แตงกวาการค้าในพื้นที่บ้านขอน จังหวัดน่าน

บรรจง อูปแก้ว, พิชัย สุรพรไพบูลย์, พิกุล สุรพรไพบูลย์

101-108