การศึกษาหม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ใช้งานร่วมกับโซล่าร์ฟาร์ม

Main Article Content

ปัญญา เข็มมุข
สุรินทร์ คำฝอย

Abstract

Abstract


This proposed paper presents the study of power electronic transformers and their application for solar farms. The structure of the power electronic transformer consists of both primary and secondary converters and the high frequency transformer. The ferromagnetic core is chosen for the design, whether in terms of performance, size and cost. The application of the power electronic transformer replacing the low frequency transformer with the converters is applied in the solar farm. It also discusses the transformers that are suitable for using in solar farms, including a comparison of advantages-disadvantages and analyzing the economic value of the power electronic transformer with the conventional system consisting of an inverter with a low frequency transformer. It is found that if the return value was not lost due to the core loss of the transformer, it is deducted from the investment value. The power electronic transformers are going to be worth a higher investment than the original system consisting of inverters with low frequency transformers. But to get a new operating system that has more functionality and more intelligent systems that will be in the future as well. 


Keywords: solid state transformer; converter circuit; high frequency transformer; solar farm

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

ปัญญา เข็มมุข

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

สุรินทร์ คำฝอย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

References

[1] She, X., Burgos, R., Wang, G., Wang, F. and Huang, A.Q., 2012, Review of solid state transformer in the distribution system: From components to field application, pp. 4077-4084, Proceedings of IEEE: Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Raleigh.
[2] She, X., Wang, F., Burgos, R. and Huang, A.Q., 2012, Solid state transformer interfaced wind energy system with integrated active power transfer, reactive power compensation and voltage conversion functions, pp. 3140-3147, Proceedings of IEEE: Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Raleigh.
[3] Alepuz, S., Gonzalez, F., Arnedo, J.M. and Martinez, J.A., 2013, Solid state transformer with low-voltage ride-through and current unbalance management capabilities, pp. 1278-1283, Proceedings of IEEE: Industrial Electronics Society (IECON), Vienna.
[4] Khomfoi, S., 2014, Power electronics roles in Thailand smart grid, pp. 1-5, Proceedings of IEEE: International Electrical Engineering Congress (iEECON), Krabi.
[5] Detail Project Report 1 MWp SPV Power Plant, Available Source: http://www.scribd.com/doc/236254021/1MW-Utility-Scale-Solar-PV-Power-Plant-Final-libre%23scribd, December 8, 2011.
[6] Khemmook, P. and Khomfoi, S., 2015, Solid state transformer using a modular multilevel inverter for PV farm applications, pp. 2108-2111, Proceedings of IEEE: International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Pattaya.
[7] Kolar, J.W. and Ortiz, G., 2014, Solid-state-transformers: Key components of future traction and smart grid systems, pp. 18-21, Proceedings of IEEE: Proceedings of International Power Eletronics Conference (IPEC) and Proceedings of ECCE Asia, Hiroshima.
[8] McMurray, W., 1971, The thyristor electro nic transformer: A power converter using a high-frequency link, IEEE Trans. Ind. Gen. Appl. 1971: 451-457.
[9] Doncker, R.D., Divan, D. and Kheraluwala, M., 1991, A three-phase soft-switched high-power-density DC/DC converter for high-power applications, IEEE Trans. Ind. Appl. 1991: 63-73.
[10] Steimer, P., 2010, Enabled by high power electronics-energy efficiency, renewables and smart grids, pp. 11-15, Proceedings of International Power Electronics Con ference (IPEC), Sapporo.
[11] Falcones, S., Ayyanar, R. and Mao, X., 2013, A DC-DC multiport-converter-based solid-state transformer integrating distributed generation and storage, IEEE Trans. Power Elect. 28(5): 2192-2203.
[12] Khomfoi, S. and Tolbert, L.M., 2006, Chapter 17 Multilevel Power Converters, pp. 451-48, In Rashid, M., Power Electronics Handbook, 2nd Ed., Academic Press, Massachusetts.
[13] Nordvall, A., 2011, Multilevel Inverter Topology Survey, M.Sc. Thesis in Electric Power Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, 78 p.
[14] Hassan, O.A., Klumpner, C. and Asher, G., 2011, Design considerations for core material selection and operating modes for a high frequency transformer used in an isolated DC/DC converter, pp. 1-11, Proceedings of IEEE: Power Electronics and Applications (EPE), Birmingham.
[15] Huber, J.E. and Kolar, J.W., 2014, Volume/ weight/cost comparison of a 1 MVA 10 kV/400V solid-state against a conventional low-frequency distribution transformer, pp. 4545-4552, Proceedings of IEEE: Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Baltimore.
[16] Du, Y., Baek, S., Bhattacharya, S. and Huang, A.Q., 2010, High-voltage high-frequency transformer design for a 7.2 kV to 120V/240V 20 kVA solid state, pp. 493-498 transformer, Proceedings of IEEE: Industrial Electronics Society, Arizona.
[17] She, X., Huang, A.Q. and Burgos, R., 2013, Review of solid-state transformer technologies and their application in power distribution systems, IEEE J. Emerg. Select. Topics Power Elect. 2013: 186-198.
[18] Huang, P., Mao, C., Wang, D., Wang, L., Duan, Y., Qiu, J., Xu, G. and Cai, H., 2017, Optimal design and implementation of high-voltage high-power silicon steel core medium-frequency transformer, IEEE Trans. Ind. Elect. 2017: 4391-4401.
[19] She, X. and Huang, A., 2013, Solid state transformer in the future smart electrical system, pp. 1-5, Proceedings of IEEE: Power and Energy Society General Meeting (PES), Vancouver.
[20] Foureaux, N.C., Adopho, L., Silva, S.M., Brito, J.A.S. and Filho, B.J.C., 2014, Application of solid state transformers in utility scale solar power plant, pp. 3695-3700, Proceedings of IEEE: Photovoltaic Specialist Conference (PVSC), Colorado.
[21] Khemmook, P., Suwan-ngam, W. and Khomfoi, S., 2015, Suitable power trans formers for solar farm applications, pp. 1-6, Proceedings of IEEE: International Con ference on Electrical Engineering/Electro nics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Phetchaburi.