การทดสอบพันธุ์แตงกวาการค้าในพื้นที่บ้านขอน จังหวัดน่าน

Main Article Content

บรรจง อูปแก้ว
พิชัย สุรพรไพบูลย์
พิกุล สุรพรไพบูลย์

Abstract

Abstract


Yield trial of commercial cucumber varieties was implemented at Ban Khon, Pua sub-district, Pua district, Nan province, Thailand from June to August 2017. The aim of this study was to use the data for selecting commercial cucumber variety of farmers that were suitable to local conditions. The experiment was conducted by using randomized complete block design (RCBD) with 4 replications. There were 15 commercial cucumber varieties in this experiment consisted Chin Chang T-2015, Athens 4, Athens 5, Micro C, Hiso, Den Dee, Rung Chai, Chai Niyom 112, Modern, Buddy Green, Gong Fah, Phu Khiao, Khiao Mung Mee, Power Green and Sanun Meuang. Hiso were the popular varieties in Nan province and used as a check variety. The results showed that the 15 commercial cucumber varieties had different agricultural characteristics, yields, yield components and quality production in statistically highly significance (p < 0.01). Den Dee variety showed the highest yield and high-quality production. It gave the yield of 3,862.50 kilograms per rai, and were the suitable commercial cucumber varieties for farmers to plant in Ban Khon, Nan province. 


Keywords: yield trial of cucumber variety; commercial cucumber variety; Nan province

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

บรรจง อูปแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

พิชัย สุรพรไพบูลย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

พิกุล สุรพรไพบูลย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

References

[1] จรัญ ดิษฐไชยวงศ์, 2548, การจำแนกและปรับปรุงพันธุ์แตงกวา, แหล่งที่มา : http://lib.doa.go.th/multim/e-book/EB00193.pdf, 20 ธันวาคม 2560.
[2] เฉลิมเกียรติ โภคาวัฒนา และภัสรา ชวประดิษฐ์, 2539, การปลูกแตงกวา, แหล่งที่มา : http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/herb_gar/cocomber.pdf, 16 ธันวาคม 2560.
[3] กรมส่งเสริมการเกษตร, ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร Online, แหล่งที่มา : http://production.doae.go.th/report/report_main_land_01_A_new2.php?report_type=, 20 ธันวาคม 2560.
[4] Gomez, K.A. and Gomez, A.A., 1984, Statistical Procedures for Agricultural Research, John Wiley and Sons, Inc., New York, 680 p.
[5] IRRI, 2013, Statistical Tool for Agricultural Research, Available Source: http://www.irri.org, December 5, 2017.
[6] ดวงดาว จันทไชย, 2555, ผลของสถานที่และฤดูปลูกที่มีต่อลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตแตงกวาพันธุ์การค้า, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 107 น.
[7] Ene, C.O., Ogbonna, P.E., Agbo, C.U. and Chukwudi, U.P., 2016, Evaluation of sixteen cucumber (Cucumis sativus L.) genotypes in derived savannah environment using path coefficient analysis, Not. Sci. Biol. 8: 85-92.
[8] Chinatu, L.N., Onwuchekwa-Henry, C.B., and Okoronkwo, C.M., 2017, Assessment of yield and yield components of cucumber (Cucumis sativus L.) in Southeastern Nigeria, Int. J. Agric. Earth Sci. 3(1): 35-44.