กำลังอัดและการหดตัวแบบออโตจีเนียสของซีเมนต์เพสต์ผสมผงหินปูนและผงแคลเซียมคาร์บอเนต

Main Article Content

ทวิช กล้าแท้
คมสัน มาลีสี

Abstract

Abstract


This research aims to study compressive strength and autogenous shrinkage of cement pastes containing limestone powder and calcium carbonate. The studied parameter replacement of cement by limestone powder (LP) and calcium carbonate (LS) at 0, 10, 20 and 30 % by weight of binder and the water to binder ratio is controlled at 0.35. Strength development of cement pastes was relatively investigated at ages of 3, 7, 28 and 56 days, and autogenous shrinkage at ages of 1–56 days. The tested results showed that the strength development of cement pastes LP and LS at 10 % was higher than the cement pastes OPC100 and decreased when the percentage in addition of LP and LS in cement increased to 20 and 30 % respectively. For tested the results also showed that the autogenous shrinkage decreased when the percentage of replacement of cement pastes LP and cement pastes LS in cement increased at 10, 20 and 30 % respectively. 


Keywords: limestone powder; calcium carbonate; compressive strength; autogenous shrinkage

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

ทวิช กล้าแท้

สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช, 80210

คมสัน มาลีสี

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520

References

[1] จรินทร์ ชลไพศาล, 2560, สถานการณ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์, กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 5 น.
[2] Fairbairn, E.M.R., Americano, B.B., Cordeiro, G.C., Paulaa, T.P., Toledo Filho, R.D. and Silvosoa, M.M., 2010, Cement replacement by sugar cane bagasse ash: CO2 emissions reduction and potential for carbon credits, J. Environ. Manage. 91: 1864-1871.
[3] โองการ วณิชาชีวะ, 2556, ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21(5): 474-485.
[4] วชิรวิทย์ สำราญรมย์, 2553, สมบัติเชิงกลและความทนทานของซีเมนต์มอร์ต้าร์ผสมผงหินปูนและเถ้าแกลบดำบด, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 218 น.
[5] กฤติยา แก้วมณี และสมนึก ตั้งเติมสิริกุล, 2551, คุณสมบัติพื้นฐานและความคงทนของคอนกรีตและคอนกรีตผสมเถ้าลอยที่มีการแทนที่ปูนซีเมนต์และเถ้าลอยด้วยผงแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3), ว.คอนกรีต 2:
[6] อดิศักดิ์ ยิ้มวัน และบุรฉัตร ฉัตรวีระ, 2554, การศึกษาปริมาณหินปูนในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ไลม์สโตนที่เหมาะสมสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐาน EN 197-1, ว.วิจัยและพัฒนา มจธ. 34(1): 45-58.
[7] Bouasker, M., Mounanga, P., Turcry, P., Loukill, A. and khelidj, A., 2008, Chemical shrinkage of cement pastes and mortars at very early: Effect of limestone filler and granular inclusions, Cem. Con. Com. 30: 13-22.
[8] ASTM Standard C150, American Society for Testing and Materials, 2015, Standard Specification for Portland Cement, Annual Book of ASTM Standard, Vol. 4.01, Pennsylvania.
[9] ASTM Standard C188, American Society for Testing and Materials, 2009, Standard Test Method for Density of Hydraulic Cement, Annual Book of ASTM Standards, Pennsylvania.
[10] ASTM Standard C204, American Society for Testing and Materials, (2011), Standard Test Method for Fineness of Hydraulic Cement by Air-Permeability Apparatus. Annual Book of ASTM Standards, Vol. 4.11, Pennsylvania.
[11] ASTM Standard C191, American Society for Testing and Materials, 2013, Standard Test Methods for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle, Annual Book of ASTM Standard, Vol. 4.11, Pennsylvania.
[12] ASTM Standard C109, American Society for Testing and Materials, 2008, Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens), Annual Book of ASTM Standard, Vol. 4.01, Pennsylvania.
[13] ASTM Standard C490, American Society for Testing and Materials, 2009, Standard Practice for Use of Apparatus for the Determination of Length Change of Hardened Cement Paste, Mortar, and Concrete, Annual Book of ASTM Standard, Vol. 4.02, Pennsylvania.
[14] สนธยา ทองอรุณศรี, สรัณกร เหมะวิบูลย์, พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ และสมนึก ตั้งเติมสิริกุล, 2558, ผลกระทบของเถ้าก้นเตาต่อการหดตัวแบบออโตจีนัสของมอร์ต้าที่ใช้วัสดุประสานร่วมสองชนิด, ว.วิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 3(1): 1-8.
[15] บุรฉัตร ฉัตรวีระ และวัชรากร วงศ์คำจันทร์, 2544, พฤติกรรมทางกลของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบละเอียด, ว.วิจัยและพัฒนา มจธ. 24(3): 327-342.
[16] บุรฉัตร ฉัตรวีระ และเพิ่มพล ศรีนวล, 2555, การศึกษาสมบัติของมอร์ต้าร์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภท ที่ 5 ผสมเถ้าแกลบบดและผงหินปูน, ว.วิจัยและพัฒนา มจธ. 35(2): 201-218.