การศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์และเมทแอมเฟตามีน/แอมเฟตามีน

Main Article Content

ณัฐวุฒิ นริพทะพันธุ์
โศรดา ปิติเลิศปัญญา
ดวงเนตร พิพัฒน์สถิตพงศ์

Abstract

Abstract


A retrospective study of deaths from traffic accidents involving alcohol and methamphetamine/amphetamine was conducted. Data were collected from five province areas: Pathum Thani, Nonthaburi, Ayutthaya, Saraburi and Lopburi which are under the responsibility of Central Institute of Forensic Science (CIFS) during 2014-2016. The results showed that the deaths from traffic accidents were 1,458 cases, males who had blood alcohol level > 50 mg/dL (93.3 %) and methamphetamine/amphetamine positive (87.7 %) were mostly found. Most of the deaths were aged 20-30 years (alcohol: 36.9 %, methamphetamine/amphetamine: 42.5 %). Deaths by car accidents were 43.3 and 41.5 % related blood alcohol > 50 mg/dL and methamphetamine/ amphetamine respectively. Timings of the deaths from traffic accidents were mostly found during 18:01-24:00 PM and 00:01-06:00 AM. In conclusion, death causing from traffic accidents was related alcohol drinking and methamphetamine/amphetamine usage. 


Keywords: traffic accident; death; alcohol; methamphetamine; amphetamine

Article Details

Section
Medical Sciences
Author Biographies

ณัฐวุฒิ นริพทะพันธุ์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โศรดา ปิติเลิศปัญญา

กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ดวงเนตร พิพัฒน์สถิตพงศ์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ, สถิติรับแจ้งผู้ประสบภัยที่เกิดเหตุจากรถทั้งประเทศ, แหล่งที่มา : http://rvpreport.rvpeservice.com/viewrsc.aspx?report=0464&session=16, 30 มกราคม 2560.
[2] สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสุขภาพ, มองโลกกับการตายด้วยอุบัติเหตุจราจร, แหล่งที่มา : http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_3.php2559, 27 ธันวาคม 2559.
[3] ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน, คู่มือการใช้งานระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน, แหล่งที่มา : http://www.roadsafetythailand.com/main/index.php/journalist-th/2011-12-30-10-40-57/item/3162556, 27 ธันวาคม 2559.
[4] วิจิตร บุณยะโหตระ, 2532, อุบัติภัยบนถนน, สัมมนาวิชาการ เรื่อง อุบัติภัยบนถนน, โรงแรมมโนรา, สงขลา.
[5] กิตติมา วัฒนากมลกุล, ยาบ้า, แหล่งที่มา : http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/87/ยาบ้า, 13 ธันวาคม 2559.
[6] สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522, แหล่งที่มา : http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.pdf, 27 ธนวาคม 2559.
[7] ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน, แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน, แหล่งที่มา : http://122.155.1.145/site4/download-src.php?did=17047, 27 ธันวาคม 2559.
[8] ประเสริฐ ศรีเพ็ชร์์ และสุคนธ์์ ประดุจกาญจนา, 2551, ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจรบนท้องถนนที่ี่เข้ารับการรักษาที่ี่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, สงขลานครินทร์เวชสาร 26(2): 135-140.
[9] สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล และจิรวัฒน์ มูลศาสตร์, 2547, แนวทางและเทคโนโลยีในการลดภาระโรคจากการดื่มแอลกอฮอล์, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์, สงขลา.
[10] บุษบา เพ็ญสุวรรณ, 2539, ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย, กรุงเทพฯ.
[11] รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด, สิงห์รถบรรทุก : ตัวตนของคนที่ถูกเรียกขาน “เพชรฆาตหลังพวงมาลัย”, แหล่งที่มา : http://prachataicom/node/57020, 7 ธันวาคม 2559.
[12] สัญญา ขันธนิยม, 2543, มูลเหตุจูงใจในการเสพยาบ้าของผู้เสพยาบ้า : กรณี พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545, สารนิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[13] Al-Abdallat, I.M., Ali, R.A., Hudaib, A.A., Salameh, G.A.M., Salameh, R.J.M. and Idhairc, A.K.F., 2016, The prevalence of alcohol and psychotropic drugs in fatalities of road-traffic accidents in Jordan during 2008-2014, J. Forensic Leg. Med. 39: 130-134.