ผลกระทบสุขภาพสังคมจากภัยแล้งและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไขผลกระทบจากภัยแล้ง : กรณีศึกษาลุ่มน้ำกวงตอนบน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

สามารถ ใจเตี้ย
กฤษณา ลางคำ

Abstract

Abstract


The drought-related health impacts vary widely in a population who use the river water resources. The objective of this study was to investigate Social Health Impact of drought on people residing in the water shed of upper Kuang river. The study was a mixed methods research. The sample of this research was composed of (1) 262 households who live in drought affected areas and (2) 12 people who represent public health organization, educational institute and local administrative organizations. The data were collected through questionnaires, non-structured interview, focus group discussion and stakeholder participatory workshop. Data were analyzed by descriptive statistics and content analysis. The results indicated that the overall socials health impact of drought was moderate ( = 2.13). Duration of community residence was significantly associated with the social health impact of drought at significance level of 0.05 (p-value 0.034). The public has made policy recommendations to address solving problem of drought-related health impacts of Kuang river by (1) allocating appropriate infrastructure to drought-related problems, (2) to create awareness and understanding of degradation problems of the Kuang river, and (3) empowering communities to manage the forest and water resources with concept of cultural ecology. 


Keywords: socials health impact; policy recommendation; drought; upper Kuang river watershed

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Author Biographies

สามารถ ใจเตี้ย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

กฤษณา ลางคำ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

References

[1] Global Water Partnership, 2010, GWP in Action Annual Report, Global Water Partnership (GWP), Sweden.
[2] Jaitae, S., 2013, Environment, social and health impact of drought, J. Saraphi Public Health 4: 45-48.
[3] Peter, C.S., Angus, C., Peter, D. and Philip, W., 2009, A relationship between environmental degradation and mental health in rural Western Australia, Health Place 15: 880-887.
[4] Jaitae, S. and Warodomrungsimun, C., 2013, The Li river’s deterioration and public policy, Rom Phruek 31: 132-156.
[5] Steward, J., 1955, Theory of culture change, University of Illinois Press, Chicago, 256 p.
[6] สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่), คุณภาพน้ำแม่น้ำกวง, แหล่งที่มา : http://reo01.mnre.go.th/ewt_dl_link.php?nid=382, 9 ธันวาคม 2560.
[7] Shah, T. and Lele, U., 2011, Climate Change, Food and Water Security in South Asia, Global Water Partnership (GWP), Stockholm.
[8] Jaitae, S., 2014, Socials impact of the Li river’s deterioration, Lumphun Provience, J. Human. Soc. Sci. Mahasarakham Uni. 33: 370-376
[9] Cochran, W.G., 1977, Sampling Techniques, John Wiley and Sons, Inc., New York, 448 p.
[10] บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543, การวิจัย การวัด และประเมินผล, โรงพิมพ์ศรีอนันต์, กรุงเทพฯ, 418 น.
[11] เกศสุดา สิทธิสันติกุล, บัญจรัตน์ โจลานันท์ และปรารถนา ยศสุข, ทางเลือกในการปรับตัวต่อภัยแล้งของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, แหล่งที่มา : http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTc0Mzky&method=inline, 29 สิงหาคม 2560.
[12] Kathleen, G.L., Stanley, B.G., Andrew, J.H., Kein, G., Jean-Daniel, S., Meenakshi, A. and David, L.F., 2015, Fighting drought with innovation: Melbourne's response to the millennium drought in Southeast Australia, Wiley Interdiscip. Rev. Water 2: 315-328.
[13] Chouykhumchoo, A., 2012, Transcultural nursing for health care in natural disaster victims, Thai Sci. Technol. J. 5: 495-503.