การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาโคเนื้อ

Main Article Content

วรางคณา เรียนสุทธิ์

Abstract

Abstract


The objective of this study was to compare the four cattle prices forecasting models which obtained from Box-Jenkins method, Holt’s exponential smoothing method, Brown’s exponential smoothing method, and damped trend exponential smoothing method. The cattle prices data gathered from the website of Office of Agricultural Economics during January, 2005 to December, 2017 of 156 values were used and divided into 2 sets. The first set had 150 values from January, 2005 to June, 2017 for constructing the forecasting models. The second set had 6 values from July to December, 2017 for comparing accuracy of the forecasts via the criteria of the lowest mean absolute percentage error and root mean squared error. Research findings indicated that for all forecasting methods that had been studied, the most accurate method was Holt’s exponential smoothing method and the forecasting model was  where m represents the number of periods to forecast ahead with the starting value of July, 2017 (m = 1). 


Keywords: cattle; Box-Jenkins method; exponential smoothing method; mean absolute percentage error (MAPE); root mean squared error (RMSE).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biography

วรางคณา เรียนสุทธิ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

References

[1] Farmsteadinc, วิธีเลี้ยงโคเนื้อสร้างอาชีพ, แหล่งที่มา : http://www.farmsteadinc.com/วิธีเลี้ยงโคเนื้อสร้าง, 20 กุมภาพันธ์ 2561.
[2] สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558, สถานการณ์การผลิต สถานการณ์ตลาด และราคา, ว.การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร 30(2): 65-66.
[3] สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา, แหล่งที่มา : http://www.oae.go.th/tableofpriceindex.html, 20 กุมภาพันธ์ 2561.
[4] Box, G.E.P., Jenkins, G.M. and Reinsel, G.C., 1994, Time Series Analysis: Forecasting and Control, 3rd Ed., Prentice Hall, New Jersey.
[5] Bowerman, B.L. and O’Connell, R.T., 1993, Forecasting and Time Series: An Applied Approach, 3rd Ed., Duxbury Press, California.
[6] IBM Corporation, 2018, IBM SPSS Statistics Information Center, Available Source: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/spssstat/v20r0m0/index.jsp?, February 20, 2018.
[7] สมเกียรติ เกตุเอี่ยม, 2548, เทคนิคการพยากรณ์, พิมพ์ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.
[8] วรางคณา กีรติวิบูลย์, 2557, การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ระหว่างวิธีบอกซ์-เจนกินส์และวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของโฮลต์ สำหรับการพยากรณ์ราคาขายปลีกสุกรชำแหละ เนื้อแดง สะโพก, ว.วิทยาศาสตร์ มข. 42(3): 532-543.