Published: 2019-03-31

การเปรียบเทียบความแกร่งของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลังประเภทต่าง ๆ สำหรับการแจกแจงแกมมา

พิชญาภรณ์ จริตงาม, รัฐิยาภรณ์ จารุภาค, ศักดิ์พล รุ่งเรืองฤทธิชัย, จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง

189-200

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการประมาณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับการแจกแจงปรกติเมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์

ภัทรธร บุญยะวาหะ, ณัฏฐ์ชิชา ปรัชญาล้ำเลิศ, เบญจิรา บุญเพชร, จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง

213-225

การผลิตและการศึกษาสมบัติของซิลิกาเจลจากชานอ้อยที่ผ่านการแช่กรดไฮโดรคลอริก

พิมพ์นิภา สวนสมบุญ, มะลิวรรณ บุญรักษ์, วราภรณ์ จังธนสมบัติ

226-237

การใช้ผงมะเขือเทศและผงอังคักในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมู

ชิดชนก ศุขศรีไพศาล, ประภาศรี เทพรักษา

252-263