ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและการจำแนกพืชสกุลขมิ้นโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่อยู่ระหว่างยีน trnS(UGA) และ trnfm(CAU)

Main Article Content

พัทธมน แสงอินทร์
ปราณี นางงาม

Abstract

Abstract


The genus Curcuma is perennial herb which is wildly distributed in Thailand especially in the North and Northeast. It has been widely used as medicinal plants, spices and cosmetics. However, the samples identification is quite difficult due to morphological similarity. Recently, the molecular techniques provide valuable tools for identification and accurate detection. Therefore, in this study, sequences data from non-coding region of chloroplast DNA, trnS (UGA)-trnfM (CAU), were used to elucidate phylogenetic relationships and identification within 19 samples of 10 species and 1 unknown sample of Curcuma. The trnS (UGA)-trnfM (CAU) region varied in length from 1,008-1,123 bp. DNA sequences alignment represented different numbers of AT repeats and base substitution which can be used discriminate between C. longa and C. zedoaria. A maximum likelihood analysis was performed on DNA sequences to generate phylogenetic tree which could be divided into two clades. The first clade was Curcuma sp., C. amada, C. comosa, C. longa and C. mangga. The second clade consisted of C. aeruginosa, C. aromatic, C. ecomata, C. rubescens, C. rubrobracteata and C. zedoaria


Keywords: Curcuma; chloroplast DNA; phylogenetic tree

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

พัทธมน แสงอินทร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ปราณี นางงาม

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

References

[1] Skornickova, J., Sida, O., Jarolimova, V., Sabu, M., Fer, T., Travnicek, P. and Suda, J., 2007, Chromosome numbers and genome size variation in Indian species of Curcuma (Zingiberaceae), Ann. Bot. 100: 505-526.
[2] Sirirugsa, P., Larsen, K and Maknoi, C., 2007, The genus Curcuma L. (Zingibera ceae): Distribution and classification with reference to species diversity in Thailand, Gardens’ Bull. Singapore 59: 203-220.
[3] จรัญ มากน้อย และพวงเพ็ญ ศิริรักษ์, 2555, พืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย, องค์การสวนพฤกษ ศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เชียงใหม่, 160 น.
[4] Singh, S., 2007, From exotic species to modern drug, Cell 130: 765-768.
[5] Chen, J. and Xia, N.H., 2011, Pollen morphology of Chinese Curcuma L. and Boesenbergia Kuntz (Zingiberaceae): Taxo nomic implications, Flora 206: 458-467.
[6] Shaw, J., Lickey, E. and Schilling, E., 2007, Comparison of whole chloroplast genome sequences to choose noncoding regions for phylogenetic studies in angiosperms: The tortoise and the hare III, Am. J. Bot. 94: 275-88.
[7] Záveská, E., Fer, T., Sida, O., Karol, K., Marhold, K. and Skornickova, J.L., 2012, Phylogeny of Curcuma (Zingiberaceae) based on plastid and nuclear sequences: Proposal of the new subgenus Ecomata, Taxon 61: 747-763.
[8] Chen, J., Zhao, J., Erickson, D.L., Xia, N., and Kress, W.J., 2015, Testing DNA barcodes in closely related species of Curcuma (Zingiberaceae) from Myanmar and China, Mol. Ecol. Resour. 15: 337-348.
[9] Hayakawa, H., Kabayashi, T., Minaniya, Y., Ito, K., Miyazaki, A. and Fukuda, T., 2011, Development of a molecular marker to identified a candidate line of Turmeric (Curcuma longa L.) with a high curcumin content, Am. J. Bot. 2: 15-26.
[10] Ahmad, D., Kikuchi, A., Jatoi, S.A., Mimura, M. and Watanabe, K.N., 2009, Genetic variation of chloroplast DNA in Zingiberaceae taxa from Myanmar assessed by PCR-restriction fragment length polymorphism analysis, Ann. Appl. Biol. 155: 91-101.
[11] Techaprasan, J., Ngamriabsakul, C., Klinbunga, S., Chusacultanachai, S. and Jenjittikul, T., 2006, Genetic variation and species identification of Thai Boesenber gia (Zingiberaceae) analyzed by chloroplast DNA polymorphism, J. Biochem. Mo. Biol. 39: 361-370.
[12] Agrawal, G.K., Pandey, R.N. and Agrawal, V.P., 1992, Isolate of DNA from Cheorospondias asillaris leaves, Biotech. Biodiv. 2: 19-24.
[13] Demesure, B., Sodzi, N. and Petit, R.J., 1995, A set of universal primers for amplification of polymorphic non-coding regions of microchondrial and chloroplast DNA in plants, Mol. Ecol. 4: 129-131.
[14] Kumar, S. Stecher, G. and Tamura, K., 2016, MEGA7: Molecular evolutionary genetics analysis version 7.0 for bigger datasets, Mol. Biol. Evol. 33: 1870-1874.
[15] Shaw, J., Lickey, E.B., Beck, J.T., Farmer, S.B., Liu, W., Miller, J., Siripun, K.C., Winder, C.T., Schilling, E.E. and Small, R.L., 2005, The tortoise and the hare II: Relative utility of 21 noncoding chloroplast DNA sequences for phylogenetic analysis, Am. J. Bot. 92: 142-166.
[16] Minami, M., Nishio, K., Ajioka, Y. Kyushima, H., Shigeki, K., Kinjo, K. Yamada, K., Nagai, M., Satoh, K. and Sakurai, Y., 2009, Identification of Curcuma plants and curcumin content level by DNA poly morphisms in the trnS-trnfM intergenic spacer in chloroplast DNA, J. Nat. Med. 63: 75-79.
[17] Tohda, C., Nakayama, N., Hatanaka, F. and Komatsu, K., 2006, Comparison of anti-inflammatory activities of six curcuma rhizomes: A possible curcuminoid-independent pathway mediated by Curcuma phaeocaulis extract, Evid Based Complement Alternat Med. 3: 255-260.
[18] Kress, W.J. Prince, L.M. and Williams, K.J., 2002, The phylogeny and a new classify cation of the gingers (Zingiberaceae) evidence from molecular data, Am. J. Bot. 89: 1682-1696.
[19] Bhadra, S. and Bondvopadhvav, M., 2015, Karyomorphological investigations on some economically important members of Zingiberaceae from Eastern India, Caryologia 68: 184-192.
[20] Joseph, R. Joseph, T. and Joseph, J., 1999, Karyomorphological studies in the genus Curcuma Linn., Cytologia 64: 313-317.
[21] Chen, J. and Xia, N., 2013, Chromosome numbers and ploidy levels of Chinese Curcuma species, Hort. Sci. 48: 525-530.
[22] วริสรา แทนสง่า, ธีระชัย ธนานันต์, บุญหงษ์ จงคิด และนฤมล ธนานันต์, 2557, การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกขมิ้นด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี, Thai J. Sci. Technol. 3(1): 29-35.
[23] Theanphong, O. Thanakijcharoenpath, W., Palanuvej, C., Ruangrungsi, N. and Rungsihirunrat, K., 2016, RAPD marker for determination of phylogenetic relationship of 15 Curcuma species from Thailand, BHST 14: 45-56.