การพัฒนาต้นแบบระบบอ่านข้อมูลระยะใกล้เพื่อติดตามคุณภาพน้ำในมหาวิทยาลัยบูรพา

Main Article Content

กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์

Abstract

Abstract


The objectives of this research were to study the development of a prototype the proximal sensing system and to develop a sensor web system of water quality data for water body of the Natanakarn garden, Burapha university. The Arduino board using control of the water measurement system and 3G wireless signal a transmission spread from the temperature and pH sensor of the Natanakarn garden, Burapha university Chon Buri province. For real-time storage in Thingspeak system and display on the website. Result of validation temperature sensor measured of first sensor values is 37.54 degree Celsius and compared to the Thermometer is 37.55 degree Celsius and the pH sensor is approximate to the pH meter at about 7.15. The temperature sensor measured of second sensor values is 37.78 degree Celsius values is equal to the Thermometer. The pH sensor is approximate to the pH meter at about 7.151 -7.52 and the temperature sensor measured of third sensor values is 37.78 degree Celsius compared to the Thermometer is 38.69 degree Celsius. The pH sensor is approximate to the pH meter at about 7.39-7.40, which determine the accuracy of the sensor criteria for good and data stored in ThingSpeak by create channel API for received values from water quality measure sensor of 3 sensors. Sensor and ThingSpeak system connected HTTP type. Tranmittion data values every 1 minute and Display graph in the format. The Interpolation analysis using IDW method of Geoinfomatics with water quality measurement values exported Comma-separated values (.CSV) format from ThingSpeak system for put into interpolation of temperature and pH values for intepolation mapping and publish on website. 


Keywords: proximal sensing; internet of things; interpolate analysis; water quality; Thingspeak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biography

กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

References

[1] การัณย์ อินทะกูล, 2551, การพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศของข้อมูลเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสำหรับการให้บริการผ่านเว็บเซอร์วิส, แหล่งที่มา : http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/18440, 9 สิงหาคม 2559.
[2] ไทยรัฐออนไลน์, 2559, ไขรหัส "ประเทศไทย 4.0" สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง, แหล่งที่มา : http://www.thairath.co.th/content/613903, 9 สิงหาคม 2559.
[3] เกริกชัย ทองหนู, พนาลี ชีวกิดาการ, ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ และสุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์, 2555, การพัฒนาต้นแบบระบบเซนเซอร์เว็บเชิงความหมายสำหรับข้อมูลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.
[4] สุเพชร จิรขจรกุล, 2560, เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.5, ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 136 น.
[5] ศิวาพร เหมียดไธสง และเที่ยง เหมียดไธสง, 2558, การวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่เพาะปลูกมะนาวด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายระดับหมู่บ้านเพื่อลดการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้างลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี, 210-213, การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7, โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา, ตรัง.
[6] Pasha, S., 2016, Thingspeak based Sensing and Monitoring System for IoT with Matlab Analysis, Int. J. New Technol. Res. 2(6): 19-23.