รูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรีต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก

Main Article Content

ธันวา ไวยบท

Abstract

Abstract


The objectives of this study were to investigate. The effect of pattern type of Tanaosree native crossbred chicken on the aspects of growth performance, economic return and carcass quality with the group t-test separated into 2 groups; the first was the enclosure system, while the second group was the free range system. The result indicated that the survival rate in the enclosure system was higher that the free range system significantly (p < 0.05), while the differences among those two groups in the aspects of feed cost, daily feed intake, weight gain, feed conversion ratio, salable bird return, economic loss index, production index, net profils reture per bird, feed cost per gain were not significant (p < 0.05). As for the pattern type, it was found that there was insignificant difference (p < 0.05) on the carcass configuration, live weight, carcass weight, carcass percentage on chicken breast, chicken bone in leg, whole chicken wing, skeleton, leg, shin, and abdominal fat. Both two groups had insignificant difference (p < 0.05) in the meat quality on the physical appearance and the meat's chemical composition. The same result also found in the blood test and the sensory evaluation (p < 0.05). 


Keywords: pattern type; Tanaosree native crossbred chicken; carcass quality; growth performance

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biography

ธันวา ไวยบท

สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

References

[1] ปภาพันท์ พุทธรักษา, 2554, ผลของระบบการเลี้ยงแบบปล่อยต่อสมรรถนะ การเจริญเติบโต ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของไก่พื้นเมือง, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา.
[2] ดรุณี โสภา, ชูศักดิ์ ประภาสวัสดิ์, สุเทพ เหลาทอง, ประสิทธิ์ รัตนชวานนท์, ชัชวาล ประเสริฐ และอำนวย เลี้ยวธารากุล, 2556, การซื้อและบริโภคไก่ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และเลย, แก่นเกษตร 41(ฉบับพิเศษ 1): 410-414.
[3] บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา, อรุณีพงศ์ สถาพร, และพิทักษ์ศรีประย่า, 2555, การศึกษาการปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การปรับปรุงสมรรถนะการผลิต, รายงานวิจัย, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
[4] อภิชัย รัตนะวราหะ, 2536, การเลี้ยงไก่พื้นเมืองกับระบบการเกษตรของไทย, ว.สัตวบาล 3: 11-13.
[5] Ding, H., Xu, R.J. and Chan, D.K.O., 1999, Identification of broiler chicken meat using a visible/nearinfrared spectroscopic technique, J. Sci. Food Agri. 79: 1382-1388.
[6] อรุณีพงศ์ สถาพร และพิทักษ์ ศรีประย่า, 2542, การศึกษาการปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การปรับปรุงสมรรถนะการผลิต, รายงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
[7] เกรียงไกร โชประการ, วัชรพงษ์วัตนกูล, กิตติ วงศศ์วิเชษฐ และวรพงษ์ สุริยจันทราทอง, 2543, ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง : อดีตและปัจจุบัน, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ.
[8] วิศาล อดทน, วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, สุด วัฒนสิทธิ์ และศยาม ขุนชำนาญ, 2545, ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถนะการเติบโตของไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง 50 % 75 %, การประชุมวิชาการสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตวแพทย์ ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
[9] บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์, 2546, สำรวจลักษณะไก่พื้นเมืองไทย (ไก่ชน) เพื่อการคัดเลือกพันธุ์, รายงานการวิจัย, สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา.
[10] กรมปศุสัตว์, 2555, สรุปข้อมูลและสถิติจำนวนไก่และเกษตรผู้เลี้ยง ประจำปี 2546-2554, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
[11] สมควร ดีรัศมี, 2542, การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง, เลิฟแอนลิพเพรส, กรุงเทพฯ.
[12] สัญชัย จตุสิทธา, อังคณา ผ่องแผ้ว, ศุภฤกษ์ สายทอง, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร และอำนวย เลี้ยวธารากุล, 2546, คุณภาพซากและเนื้อของไก่พื้นเมืองและสายพันธุ์ลูกผสม 4 สายพันธุ์, รายงานวิจัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ.
[13] อานนท์ อินทพัฒน์, 2542, การเลี้ยงไก่ไข่, อักษรสยาม, กรุงเทพฯ, 104 น.
[14] กฤษฎา เจริญมูล, มนต์ชัย ดวงจินดา, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา, ยุพิน ผาสุข และสจี กัณหาเรียง, 2558, สภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและความพึงพอใจต่อการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น, แก่นเกษตร 43(ฉบับพิเศษ 1): 995-1000.
[15] ปราโมทย์ ธนสวัสดิ์, 2543, คู่มือการเลี้ยงไก่พื้นเมือง, เกษตรสยามบุ้คส์, กรุงเทพฯ.
[16] อรวรรณ ชินราศรี, 2547, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.
[17] วรพล เองวานิช, 2546, ผลของภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนต่อชีวเคมีโลหิต โลหิตวิทยาอิเลคโตรไลต์ และพยาธิสรีรวิทยาในไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมพื้นเมือง และไก่เนื้อ, รายงานวิจัย, สำนักงานวิจัยแห่งชาติ, กรุงเทพฯ.
[18] Castellini, C., Mugnai, C. and Dal Bosco, A., 2002, Effect of organic production system on broiler carcass and meat quality, Meat Sci. 60: 219-225.
[19] Fanatico, C., Pillai, P.B., Hester, P.Y., Falcone, C., Mench, J.A., Owens, C.M. and Emmert, J.L., 2008, Performance, livability and yield of slow- and fast-growing chicken genotypes fedlow-nutrient or standard diets and raised indoor Poultry Conference, Verona, Italy, 10-14 Science Association, XII European.
[20] ดรุณี ณ รังสี, ทวี อบอุ่น และปภาวรรณ สวัสดี, 2551, สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง 4 พันธุ์ ภายใต้สภาพการจัดการแบบเดียวกัน, รายงานวิจัย, กรมปศุสัตว์, กรุงเทพฯ.
[21] กนก ผลารักษ์, ณรงค์ กิจพาณิชย์, สุวัฒน์ จิตต์ ปราณีชัย และประสิทธิ์ ประคองศรี, 2528, การปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในระดับหมู่บ้าน, รายงานผลงานวิจัยโครงการเร่งรัดจัดที่ดินในนิคมสร้างตนเองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กรมประชาสงเคราะห์ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
[22] สุมาลี เพชรขันธ์, 2552, การใช้เยื่อในลำต้นสาคูเป็นแหล่งพลังงานในโคพื้นเมืองไทย, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.
[23] ภัทรพงษ์ เกริกสกุล, 2548, ระบบการเลี้ยงไก่ชน : กรณีศึกษาบ้านหว้าและบ้านเหล่าโพนทอง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
[24] สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ และธีรยุทธ จันทะนาม, 2542, บทปฏิบัติการเนื้อสัตว์, ภาควิชาสัตว์ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
[25] สุทัศน์ ศิริ, 2527, การศึกษาต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมืองด้วยอาหารโปตีนต่ำ, สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
[26] สัญชัย จตุรสิทธา, 2555, เทคโนโลยีเนื้อสัตว์, ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
[27] Caldara, F.R., Moi, M., Santo, L.S, Almeida, I.C.L, Paz, R.G., Garcianääs, I.A. and Fernandes, A.R.M., 2013, Carcass characteristics and qualitative attributes of pork from imunocastrated animals, J. Animal Sci. 26: 1630-1636.
[28] AOAC, 2000, Official Method of Analysis. 17th Ed., The Association of official Analytical Chemists, Washington, D.C.
[29] SAS, 1999, Statistical Analysis System User S Guide: Statistics, SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina.
[30] Grashorn, M.A. and Serini, C., 2006, Quality of chicken meat from conventional and organic production, pp. 268-269, 12th European Poultry Conference, Verona.
[31] ไชยวรรณ วัฒนจันทร์, อาภรณ์ ส่งแสง, สุธา วัฒนสิทธิ์, พิทยา อดุลยธรรม และเสาวคนธ์ วัฒนจันทร์, 2547, คุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะเนื้อสัมผัสของเนื้อไก่คอล่อนและไก่พื้นเมือง, รายงานวิจัย, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ.
[32] จันทร์พร เจ้าทรัพย์ และกัลยา ตันติวิสุทธิกุล, 2550, คุณภาพเนื้อของไก่กระทง ไก่พื้นเมือง ไก่สีทอง และไก่ตะนาวศรี, เกษตรพระจอมเกล้า 25(3): 1-12.
[33] ปรัชญา ปรัชญลักษณ์ และนพวรรณ ชมชัย, 2538, การไก่ลูกผสมพื้นเมือง-เซี่ยงไฮ้แบบพื้นบ้าน, รายงานวิจัย, กลุ่มงานวิจัยกองการอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์, กรุงเทพฯ.
[34] สวัสดิ์ ธรรมบุตร, บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต, อัมพร ธรรมบุตร และศิริพันธ์ โมรากบ, 2541, คู่มือการเลี้ยงไก่พื้นเมือง, สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติ กองบํารุงพันธ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
[35] Hill, F., 1966, The solubility of intramus cular collagen in meat animals of various ages, J. Food Sci. 31: 161-166.
[36] Wattanachant, S., Benjakul, S. and Ledward, D.A., 2004, Compositions, color and texture of Thai indigenous and broiler chicken muscles, Poultry Sci. 83: 123-128.