การพัฒนาและประเมินโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เภสัชวิทยาของยาลดความดันโลหิต

Main Article Content

ดนัย แซ่ลิ้ม
วิชญ์พล ศักดา
เบญจมาศ คุชนี
อชิดา จารุโชติกมล
ปวิตรา พูลบุตร

Abstract

Abstract


This study aimed to develop and evaluate the computer-assisted instruction (CAI) program entitled pharmacology of antihypertensive agents. The data were collected in both 2nd-year pharmacy students (n=90), who have never taken a pharmacology course, and the 3rd-year pharmacy students (n=118), who have already attended the formal lecture of the topic. The subjects were divided into 2 groups and assigned to study the similar content by using the developed CAI (intervention group) or the paper document (control group), respectively. In the 2nd-year students, the post-test scores in the intervention group were significantly higher than that of the control (12.02±3.28 and 9.02±1.98, respectively; p < 0.001), however the post-test scores of the 3rd-year students in both groups were likely to be similar (18.41±1.64 and 18.86±1.73, respectively). At 2 weeks after learning, the retention test scores of the intervention group (10.27±3.10) in the 2nd-year students were significantly higher than that of the control group (8.00±2.37) (p < 0.001), whilst the scores of the 3rd-year students were not different between the groups. The overall levels of satisfaction toward the CAI were significantly higher than that of the paper document (p < 0.01) in both the 2nd- and 3rd-year subjects. The CAI program developed in this study thus provides an alternative learning material, which can be used effectively for both before class-learning preparation and after class-content review. 


Keywords: computer-assisted instruction program; pharmacology; anti-hypertensive agent

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Author Biographies

ดนัย แซ่ลิ้ม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

วิชญ์พล ศักดา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

เบญจมาศ คุชนี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

อชิดา จารุโชติกมล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ปวิตรา พูลบุตร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

References

[1] World Health Organization, Global Health Observatory Data 2015, Available Source: http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/blood_pressure_prevalence/en, February 10, 2018.
[2] James, P.A., Oparil, S., Carter, B.L., Cushman, W.C., Dennison-Himmelfarb, C., Handler, J., Lackland, D.T., LeFevre, M.L., MacKenzie, T.D., Ogedegbe, O., Smith, S.C.Jr., Svetkey, L.P., Taler, S.J., Townsend, R.R., Wright, J.T.Jr., Narva, A.S. and Ortiz, E., 2014, Evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults report from the panel members appointed to the eighth joint national committee (JNC 8), JAMA 311: 507-520.
[3] The European Society of Hypertension (ESH) and European Society of Cardiology (ESC), 2013, ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension, J. Hypertens. 31: 1281-1357.
[4] ไพโรจน์ ตีรธนากุล, เสกสรรค์ แย้มพินิจ และไพโรจน์ ตีรณธนากุล, 2546, การออกแบบและการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนสำหรับ e-learning, ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, กรุงเทพฯ, 228 น.
[5] Chisholm, A.M., Dehoney, J. and Poirier, S., 1996, Development and evaluation of a computer-assisted instructional program in an advanced pharmacotherapeutics course, Am. J. Pharm. Educ. 60: 365-369.
[6] อภิชาติ อเนกเวียง, วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ, วิระพล ภิมาลย์ และเบญจมาศ คุชนี, 2555, การประเมินและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาเภสัชวิทยาเรื่องโรคหืด, ว.ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 7: 16-21.
[7] อารีย์ พิมพ์ดี, วิระพล ภิมาลย์ และเบญจมาศ คุชนี, 2556, การประเมินและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาเภสัชวิทยา เรื่อง ยารักษาโรคลมชัก, ว.เภสัชศาสตร์อีสาน. 9: 50-59.
[8] Pulbutr, P., Saenkam, T., Tongson, R., Cushnie, B. and Jaruchotikamol, A., 2015, Development and evaluation of a computer-assisted instruction program entitled “pharmacology of anti-diabetic agents”, pp. 585-589, International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN.
[9] Goodman, R.I., Fletcher, K.A. and Schneider E.W., 1980, The effectiveness index as comparative measure in media product evaluation, Educ. Tech. 20: 30-34.
[10] กนกวรรณ เนตรวงศ์, วิระพล ภิมาลย์, เบญจมาศ คุชนี, ปริวัฒณ์ อารีชาติ และศศิพิมพ์ ศรีโยธา, 2557, การพัฒนาและประเมินโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเภสัชวิทยาเรื่องยาต้านมะเร็ง, ว.เภสัชศาสตร์อีสาน 9(ฉบับพิเศษ): 104-108.
[11] กัมพล ยิ่งแก้ว, ณัฐธิดา เวทนาสุข, พีรยา ศรีผ่อง และจันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, 2558, การประเมินผลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเภสัชจลนศาสตร์ของยาฟีไนโตอิน, ว.ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 10: 25-30.
[12] Jenkins, S., Goel, R. and Morrell, D.S., 2008, Computer-assisted instruction versus traditional lecture for medical student teaching of dermatology morphology: A randomized control trial, J. Am. Acad. Dermatol. 59: 255-259.
[13] Wang, L., 2001, Computer simulated pharmacology experiment for under graduate pharmacy student: Experience from an Australian university, Ind. J. Pharmacol. 33: 280-282.
[14] Shomaker, T.S., Rick, D.J. and Hale, D.C., 2002, A prospective, randomized controlled study of computer-assisted learning in parasitology, Acad. Med. 77: 446-450.
[15] Nashar, N., 2008, The Mann-Whitney U: A test for assessing whether two independent samples come from the same distribution, Tutor. Quant. Methods Psychol. 4: 13-20.