คุณลักษณะของคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของแคนตาลูปตัดแต่งพร้อมบริโภคที่ผ่านการให้ความร้อนร่วมกับแคลเซียมคลอไรด์

Main Article Content

กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ
ไกรยศ แซ่ลิ้ม

Abstract

Abstract


In this study, the effect of hot water-calcium chloride (CaCl2) solution on quality attributes evaluation during storage of fresh-cut cantaloupe was investigated. Whole fruits of cantaloupe were immersed in 1 % (w/v) CaCl2 solution at 60 ºC for 45 min and stored at 5±2 ºC and 84±2 % relative humidity (RH) for 0, 5 and 10 days. Whole fruits withdrawn from each storage times were cut and also maintained at 5±2 ºC and 84±2 % RH for 4 days. Quality attributes of fresh-cut cantaloupe were monitored during storage period. Cantaloupes treated with CaCl2/60 ºC for 10 days had significantly higher sensory scores for acceptability, texture, flavor, odor and pulp color than controls (untreated solution). Firmness values of cantaloupe pulp was correlated with sensory scores for texture. No significant difference was observed in chroma and hue values of cantaloupes treated and untreated with CaCl2/60 ºC, whereas CaCl2/60 ºC treatment significantly reduced the electrolyte leakage and respiration rate compared to controls. Therefore, the application of CaCl2/60 ºC could be used to reduce rate of changes of quality characteristics of fresh-cut cantaloupe and extend the shelf-life of cantaloupe. 


Keywords: cantaloupe; hot water treatment; calcium chloride; sensory evaluation

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ถนนสุวรรณศร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

ไกรยศ แซ่ลิ้ม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ถนนสุวรรณศร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160

References

[1] กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559, แคนตาลูป ปี 2558, แหล่งที่มา : https://www.agriinfo.doae.go.th/year59/plant/rortor/veget/18.pdf, 12 ตุลาคม 2560.
[2] เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2559, “แคนตาลูป” ยุคบุกเบิกอยู่ที่อรัญญประเทศ สระแก้ว ทุกวันนี้เป็นแหล่งใหญ่, แหล่งที่มา : https://www.technologychaoban.com/news-slide/article_8002 , 12 ตุลาคม 2560.
[3] กรมวิชาการเกษตร, 2550, แคนตาลูป, แหล่งที่มา : http://production.doae.go.th, 26 ตุลาคม 2560.
[4] Aguayo, E., Escalona, V.H. and Art´es, F., 2008, Effect of hot water treatment and various calcium salts on quality of fresh-cut ‘Amarillo’ melon, Postharvest Biol. Technol. 47: 397-406.
[5] Naser, F., Rabiei, V., Razavi, F. and Khademi, O., 2018, Effect of calcium lactate in combination with hot water treatment on the nutritional quality of persimmon fruit during cold storage, Sci. Hort. 233: 114-123.
[6] Luna-Guzmán, I., Cantwell, M. and Barrett, D.M., 1999, Fresh-cut cantaloupe: effects of CaCl2 dips and heat treatments on firmness and metabolic activity, Postharvest Biol. Technol. 17: 201-213.
[7] Beirão-da-Costa, S., Cardoso, A., Martins, L.L., Empis, J. and Molda˜o-Martins, M., 2008, The effect of calcium dips combined with mild heating of whole kiwifruit for fruit slice quality maintenance, Food Chem. 108: 191-197.
[8] กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ และสมคิด ใจตรง, 2557, ผลของการให้ความร้อนร่วมกับการแช่ในสารละลายเกลือแคลเซียมต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลเมลอนพันธุ์ซันสวีทระหว่างการเก็บรักษา, ว.วิทย.กษ. 45: 3/1(พิเศษ): 225-228.
[9] ไกรยศ แซ่ลิ้ม และกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ, 2559, ผลของการใช้สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของแคนตาลูปตัดแต่งพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษา, ว. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3: (I): M07/66-73.
[10] Hong, J.H. and Gross, K.C., 1998, Surface sterilization of whole tomato fruit with sodium hypochlorite influences sub sequent postharvest behavior of fresh-cut slices, Postharvest Biol. Technol. 13: 51-58.
[11] Harker, F.R., Ferguson, I.B. and Dromgoole, F.I., 1989, Ca ion transport through tissue discs of the cortical flesh of apple fruit, Physiol. Plant. 74: 688-694.
[12] Silveira, A.C., Aguayo, E., Chisari, M. and Artés, F., 2011, Calcium salts and heat treatment for quality retention of fresh-cut ‘Galia’ melon, Postharvest Biol. Technol. 62: 77-84.
[13] Ni, L., Lin, D. and Barret, M.D., 2005, Pectin methylesterase catalyzed firming effects on low temperature blanched vegetables, J. Food Eng. 70: 546-556.
[14] Wehr, J.B., Menzies, N.L. and Blamey, F.R.C., 2004, Inhibition of cell wall autolysis and pectin degradation by cations, Plant Phisiol. Biochem. 42: 485-492.
[15] Lamikanra, O. and Watson, M.A., 2007, Mild heat and calcium treatment effects on fresh-cut cantaloupe melon during storage, Food Chem. 102: 1383-1388.
[16] Lamikanra, O. and Watson, M.A. 2004, Effect of calcium treatment temperature on fresh-cut cantaloupe melon during storage, J. Food Sci. 69: 468-472.
[17] Portela, S.I. and Cantwell, M.I., 1998, Quality changes of minimally processed honeydew melons stored in air or controlled atmosphere, Postharvest Biol. Technol. 14: 351-357.