การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สร้างแบบจำลองเพื่อจัดสรรจุดจอดรถฉุกเฉินสำหรับบริการผู้สูงอายุ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

กันย์กิติมา ตาปะบุตร
ธัญญรัตน์ ไชยคราม
สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี
จตุรงค์ สมอาจ

Abstract

Abstract


The objectives of this study were to: (1) analyze density of the elderly who were in high-risk to take the service of EMS ambulance using Kernel Density approach, (2) analyze service boundaries of EMS ambulance, (3) build a model to find a new location for EMS ambulance standby points. The populations were altogether 3,410 persons and divided into 3 groups: Aged above 60, elderly with non-infectious diseases and having a past record in using EMS ambulance service. Research tools was questionnaire using percentage statistic, about health and taking the service of EMS ambulance. Methods were analyzing service boundaries of service area typed EMS ambulance service by using following factors, distance and duration of service according to key performance index (KPI) and a model to find a new location of location-allocation typed of EMS ambulance standby points. Research found that there were 157 places per 400 square kilometers of high population density of the elderly who were in high-risk to take the service of EMS ambulance, mostly in the area of Pla Duk sub-district, Chuen Chom sub-district, Lao Dok Mai sub-district, Nong Kung sub-district which were 28.6, 27.4, 23.6 and 20.4 %, respectively. The result of analyzing EMS ambulance service boundaries found that duration of service at 8 minutes could provide service to 2,453 persons of elderly, 10 minutes could provide service to 2,501 persons of elderly and 12 minutes could provide service to 2,511 persons of elderly. However, the standby points nowadays is able to provide service for 3,241 persons which cannot cover the need of area. Consequently, a model created to allocate appropriate EMS ambulance standby points and provide service overall the area, and found that 3 standby points are necessary to be built up so that in the future; 2 points at Chuen Chom sub-district and 1 point at Pla Duk sub-district, to support populations who are turning to elderly persons with high-risk to use EMS ambulance service properly. 


Keywords: geographic information system; model; EMS ambulance; elderly; Chuen Chom district; Mahasarakham province


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

กันย์กิติมา ตาปะบุตร

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ธัญญรัตน์ ไชยคราม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

จตุรงค์ สมอาจ

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

References

[1] กรมการปกครอง, 2556, รายงานจากสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ปี 2556 เรื่อง จำนวนประชากรไทยเปรียบเทียบกับขนาดพื้นที่รายจังหวัด, กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพฯ.
[2] กัญญา วังศรี, 2556, การบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย, การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 29, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
[3] ชาตรี เจริญชีวะกุล, 2559, รายงานประจำปี 2555, แหล่งที่มา : http://www.niems.go.th/th/Upload/File/255606101545154125_nZlqfOMZkjyP2nB4.pdf.
[4] ธัญญรัตน์ ไชยคราม, 2557, การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยสารอินทรีย์ระเหยง่าย จังหวัดระยอง, Thai J. Sci. Technol. 3(3): 160-172.
[5] บุญญิสา เพ็งบุญมา, 2560, สพฉ. เปิดศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต, แหล่งที่มา : http://news.voicetv.co.th/thailand/476607.html.
[6] พีระวัฒน์ แกล้ววิการณ์, 2557, การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเลย, Thai J. Sci. Technol. 3(3): 137-147.
[7] ปรางทิพย์ บัวเฟื่อง, 2557, การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการกระจายการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี, คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[8] มณฑล เยี่ยมไพศาล และมานัส ศรีวานิช, 2553, ความหนาแน่นเชิงพื้นที่อาชญากรรม กรณีศึกษาเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ศึกษาตามแบบเคอร์เนล, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี.
[9] วโรรส อินทรศิริพงษ์, 2557, การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรตำแหน่งของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อลดระยะเวลาการเข้าถึงจุดเกิดเหตุ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา.
[10] สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2560, ข้อควรรู้ก่อนใช้สิทธิ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต” 72 ชั่วโมง, แหล่งที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/748421
[11] กรมทางหลวงชนบท, 2549, มาตรฐานชั้นทางสำหรับทางหลวงท้องถิ่น, กระทรวงคมนาคม, กรุงเทพฯ
[12] สุเพชร จิรขจรกุล, 2560, เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.5 for Desktop, บริษัท เอ.พี.กราฟิคีไซน์และการพิมพ์, กรุงเทพฯ.
[13] Briggs, D.J., Forer, P., Järup, L. and Stern, R., 2002, GIS for Emergency Preparedness and Health Risk Reduction, Kluwer Academic Publishers, Boston.
[14] Dijkstra, E.W., 1959, A note on two problems in connexion with graphs, Numerische Mathematik 1: 269-271.
[15] Effiong, E., Iyiola, F., Adeniran, A. and Alagbe, A., 2015, Application of GIS in road in road network analysis for emergency services (A case study of Ibadan South West Local Government Area), FIG Working Week 2015: From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World Sofia, Bulgaria.
[16] Fradelos, E.C., Papathanasiou, I.V., Mitsi, D., Tsaras, K., Kleisiaris, C.F. and Kourkouta, L., 2014, Health based geographic information systems (GIS) and their applications, J. Acad. Med. Sci.