องค์ประกอบของสารสีในเนื้อหอยและปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกหอยแมลงภู่ (Perna viridis)

Main Article Content

รติกร สมิตไมตรี
จินตนา สและน้อย
กังสดาลย์ บุญปราบ

Abstract

Abstract


Green mussel (Perna viridis) is a dioecious marine animal. Each gender of green mussel has a different color depends on growth stages including the size and hardness of the shell has a different too. The aim of this study is to investigate the pigment composition in meat and the amount of calcium carbonate deposited in the mussel shell at 4 sizes (2.00-3.00, 3.01-4.00, 4.01-5.00, and 5.01-8.00 cm) both male and female. Thin-layer chromatography (TLC) and EDTA titrimetric technique methods were used for analysis, respectively. The results showed that carotenoids were expressed yellow to orange in both male and female meat extract from all shell sizes. They were classified into 2 groups; xanthophyll and carotene.  Xanthophyll (Rf = 0.41) consisted of fucoxanthin (Rf = 0.27) and other xanthophylls in all size of male and female which were yellow to orange and presented the same Rf value. Carotene was composed of ß-carotene (Rf  = 0.96). The calcium carbonate content (mean±SD) in green mussel shell of male at size 5.01-8.00 cm was 714.52±50.59 mg CaCO3/g shell which was significantly higher than other sizes (p < 0.05). The study was concluded that the size of the shell related to the accumulation of calcium carbonate in green mussel shell (p < 0.05), but were not affected to the component of pigments in sex of green mussel. 


Keywords: pigment; green mussel; calcium; carotenoid

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

รติกร สมิตไมตรี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จินตนา สและน้อย

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กังสดาลย์ บุญปราบ

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

[1] ลือชัย ดรุณชู, 2550, คู่มือการเลี้ยงหอยแมลงภู่, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
[2] วันทนา อยู่สุข, 2541, หอยทะเล, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[3] Louda, J.W., Neto, R.R., Magalhaes, A.R.M. and Schneider, V.F., 2008, Pigment alterations in the brown mussel Perna perna, Comp. Biochem. Physiol. B 150: 385-349.
[4] Maoka, T., 2011, Carotenoids in marine animals, Mar. Drugs. 9: 278-293.
[5] Tewari, A., Joshi, H.V., Raghunathan, C., Kumar, S.V.G. and Khambhaty, Y., 2001, Effect of heavy metal pollution on growth, carotenoid content and bacterial flora in the gut of Perna viridis (L.) in in situ condition, Curr. Sci. 81: 819-828.
[6] Petes L.E., Menge B.A., Chan F. and Webb M.A.H., 2008, Gonadal tissue color is not a reliable indicator of sex in rocky intertidal mussels, Aquat. Biol. 3: 63-70.
[7] นิรนาม, หอยแมลงภู่และการเลี้ยงหอยแมลงภู่, แหล่งที่มา : http://pasusat.com, 2 กุมภาพันธ์ 2561.
[8] เสรี นิยมเดชา, 2558, การเปรียบเทียบวงจรการสืบพันธุ์และขนาดแรกสืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ระหว่างชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหา วิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, 128 น.
[9] Bigatti, G., Miloslavich, P. and Penchaszadeh P.E., 2005, Sexual differentiation and size at first maturity of the invasive mussel Perna viridis (Linnaeus, 1758) (Mollusca: Mytilidae) at La Restinga Lagoon (Margarita Island, Venezuela), Amer. Malac. Bull. 20: 65-69.
[10] Zhang, C. and Zhang, R., 2006, Matrix proteins in the outer shells of molluscs, Mar. Biotechnol. 8: 572-586.
[11] บพิธ จารุพันธ์ และนันทพร จารุพันธ์, 2552, สัตววิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 5, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
[12] Matsushiro, A. and Miyashita, T., 2004, Evolution of hard-tissue mineralization: comparison of the inner skeletal system and the outer shell system, J. Bone. Miner. Metab. 22: 163-169.
[13] Furuhashia, T., Schwarzinger, C., Miksik, I., Smrz, M. and Beran, A., 2009, Molluscan shell evolution with review of shell calcification hypothesis, Comp. Biochem. Physiol. B 154: 351-371.
[14] Schöne, B.R. and Surge, D., 2014, Bivalve shells: Ultra high-resolution paleoclimate archives, Pages Magazine 22: 20-21.
[15] Chentanez, T., Kuanpitak, S. and Chentanez, V., 1982, Relative growth of shell and muscle and positional changes of muscle scars during shell growth of green mussel, Perna viridis L., J. Sci. Soc. TH 8: 33-51.
[16] Paula, S.Md. and Silveira, M., 2009, Studies on molluscan shells: Contributions from microscopic and analytical methods, Micron 40: 669-690.
[17] Quach, H.T., Steeper R.L. and Griffin W.G., 2004, An improved method for the extraction and thin-layer chromatography of chlorophyll a and b from spinach, J. Chem. Educ. 81: 385-387.
[18] Nielsen, S.S., 2010, Complexometric determination of calcium, pp. 61-66, In Nielsen, S.S. (Ed.), Food Analysis Laboratory Manual, Springer, New York.
[19] SoídoI, C., VasconcellosII, M.C., DinizI A.G. and PinheiroI J., 2009, An improvement of calcium determination technique in the shell of molluscs, Braz. Arch. Biol. Technol. 52: 93-98.
[20] วิลาส รัตนานุกูล, สีของพืช ผัก และผลไม้สำคัญอย่างไร, แหล่งที่มา : ttp://biology.ipst.ac.th, 2 กุมภาพันธ์ 2561.
[21] Tanaka, Y., Sasaki, N. and Ohmiya A., 2008, Biosynthesis of plant pigments: anthocyanins, betalains and carotenoids, Plant J. 54: 733-749.
[22] New World Encyclopedia writers, Chromatophore, Available Source: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Chromatophore, March 19, 2018.
[23] Kantha, S.S., 1989, Carotenoids of edible molluscs; A review, J. Food Biochem. 13: 429-442.
[24] Madin, K., 2010, Ocean acidification: A risky shell game, Oceanus 48: 6-7.
[25] Gazeau, F., Parker L.M., Comeau, S., Gattuso, J.P., O’Connor, W.A., Martin, S., Pörtner, H.O. and Ross, P.M., 2013, Impacts of ocean acidification on marine shelled molluscs, Mar Biol. 160: 2207-2245.
[26] Seed, R., 1968, Factors influencing shell shape in the mussel Mytilus edulis, J. mar. biol. Ass. UK 48: 561-584.