การปรับปรุงผังโรงงานและกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ กรณีศึกษาโรงงานผลิตหลอดไฟแอลอีดีตัวอย่าง

Main Article Content

ชูศักดิ์ พรสิงห์
สรรชัย อ่ำพุทรา
จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย
ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์

Abstract

Abstract


The aim of this study is to improve plant layout and manufacturing process for more ordering of LED bulb light factory by using ECRS technique for eliminating the non-value-added activities, such as the bottleneck process, time delay, unnecessary motion and the long-range material handling problem. The study started with the analysis of demand and LED bulb light factory problems for the systematic layout planning (SLP). Then, collected data of each workstation such as the cycle time and takt time for the assembly line balancing were performed. After that, this research had designed the process, solving the problem by applying industrial engineering tools, and engineering economic analysis. The results of plant layout improvement showed that, the range of material handling is decreased by 622 second or 40.17 %, and the cycle time of material handling is decreased 620 second or 49.60 %. From the improvement of production process, there found that can increase average productivity by about 717 pieces/month for 1,683 pieces/month. The production capacity is increased to 2,400 pieces/month for 1,600 pieces/month. The investment cost of 3,892,240 baht and the return of investment rate is 41.63 % with 2.4 months payback period. 


Keywords: productivity; line balancing; systematic layout planning

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

ชูศักดิ์ พรสิงห์

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

สรรชัย อ่ำพุทรา

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

References

[1] Kasikornresearch, Business Analysis: LED Light Market, Available Source: https://www.kasikornresearch.com/th/KEconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx?docid=35388, December 17, 2016.
[2] Academic Affairs, LED Bulbs: Innovative Conservation and Energy Saving, The Secretariat of The House of Representa tives, Available Source: https://www.parliament.go.th, December 17, 2016.
[3] Treesad, S., 1999, Plant Layout and Design, Bangkok Thailand: Technology Promotion Association, Thailand-Japan.
[4] Jongjun, Y., 2012, Line balancing for reducing waste of producing shoes process, Industrial Engineering Network Conference.
[5] Promsuwan, S. and YangKamonsing, C., 2007, Study on the optimization of plant layout: A case study of K Furniture Co., Ltd., Proceedings of the 2nd UTCC Graduate Research Conference 2007: Multi-disciplinary Research Papers, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok.
[6] Design and Layout of Photovoltaic Silicon Photovoltaic Module Capacity of 10 Megawatts per Year: A Case Study of Solar Power Plant of NSTDA, Available Source: https://libdoc.dpu.ac.th/mtext/article/431917.pdf, December 20, 2017.
[7] Klomjit, P., 2014, Industrial Plant Design for Safety and Productivity, SE-ED, Bangkok.
[8] Jongjun, Y., 2012, Line balancing for reducing waste of producing shoes process, Proceedings of IE Network Conference 2012, Phetchaburi.
[9] Klomjit, P., 2014, Productivity Improvement: Principle and Practice, SE-ED, Bangkok.
[10] Phitak, P., 2009, The Study of Production Process for Productivity Improvement: A Case Study of Bottle Washing Industry, M.Eng. Thesis, Prince of Songkla University, Songkla.
[11] Bortolini, M., Faccio, M., Gamberi, M. and Pilati, F., 2016, Including material exposure and part attributes in the manual assembly line balancing problem, IFAC 49: 926-931.
[12] Groover, M.P., 2002, Automation, Production Systems, and Computer-integrated Manufacturing, 2nd Ed., Emerald Group Publishing Ltd., Bingley.
[13] Meyers, F.E. and Stephens, M.P., 2005, Manufacturing Facilities Design and Material Handling, 3rd Ed., Pearson Education, Inc., New Jersey.
[14] Lam, N.T., Toi, L.M. and Tuyen, V.T.T., 2016, Lean line balancing for an electronics assembly line, Procedia CIRP 40: 437-442.