Zearalenone

Main Article Content

เสาวลักษณ์ อดุลพัชราภรณ์
อวันวี เพชรคงแก้ว

Abstract

ซีราลีโนนเป็นสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิที่ถูกสังเคราะห์ผ่านทาง polyketide pathway ในราสกุล Fusarium ได้แก่ F. graminearum, F. culmorum, F. cerealis, F. equiseti, F. crookwellense และ F. semitectum โดยความเป็นพิษของซีราลีโนนจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระบบต่าง ๆ ภายในตัวสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสืบพันธุ์ เนื่องจากซีราลีโนนมีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน จึงสามารถไปแย่งจับหรือกระตุ้น estrogen receptor ในร่างกายของสัตว์ทำให้ร่างกายของสัตว์เกิดความผิดปกติ นอกจากนี้ยังมีรายงานแสดงให้เห็นว่าซีราลีโนนน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค hyperestrogenic syndrome ในมนุษย์อีกด้วย โดยการปนเปื้อนของซีราลีโนนสามารถพบทั่วไปในเมล็ดธัญพืชหลากหลายชนิดทั้งที่เป็นส่วนประกอบในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ โดยเฉพาะในเขตประเทศที่มีภูมิอากาศแบบอบอุ่น โดยบทความนี้จะกล่าวถึงการปนเปื้อนของซีราลีโนนในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก ซึ่งเป็นโซนที่ประเทศไทยตั้งอยู่ รวมถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารพิษซีราลีโนนในร่างกาย และทางเคมี กายภาพ และชีวภาพที่นิยมใช้ในการลดการปนเปื้อนของซีราลีโนน ทั้งนี้ The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) ได้กำหนดค่า provisional maximum tolerable daily intake (PMTDI) ของซีราลีโนนไว้ที่ 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว และค่า tolerable daily intake (TDI) ไว้ที่ 0.25 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

เสาวลักษณ์ อดุลพัชราภรณ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อวันวี เพชรคงแก้ว, School of Food Science and Technology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University (Rangsit campus), Khong Luang, PathumThani

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] McNutt, S.H., Purwin, P. and Murray, C., 1928, Vulvovaginitis in swine, J. Am. Vet. Med. Assoc. 73: 484-492.
[2] McErlean, B.A., 1952, Vulvovaginitis in swine, Vet. Rec. 64: 539-540.
[3] Stob, M., Baldwin, R.S., Tuite, J., Andrews, F.N. and Gillette, K.G., 1962, Isolation of an anabolic, uterotrophic compound from corn infected with Gibberella zeae, Nature 196: 1318.
[4] Urry, W.H., Wehrmeister, H.L., Hodge, E.B. and Hidy, P.H., 1966, The structure of zearalenone, Tetrahedron. Lett. 27: 3109-3114.
[5] Zinedine, A., Soriano, J.M., Moltó, J.C. and Mañes, J., 2007, Review on the toxicity, occurrence, metabolism, detoxification, regulations and intake of zearalenone: An oestrogenic mycotoxin, Food Chem. Toxicol. 45: 1-18.
[6] Warfield, C.Y. and Davis.R.M., 1996, Importance of the husk covering on the susceptibility of corn hybrids to Fusarium ear rot, Plant Dis. 80: 208-210.
[7] Venturini, G., Assante, G., Toffolatti, S.L. and Vercesi, A., 2013, Pathogenicity varia tion in Fusarium verticillioides populations isolated from maize in northern Italy, Mycoscience 54: 285-290.
[8] BIOMIN, 2011, BIOMIN Mycotoxin Survey Program 2011, Austria.
[9] BIOMIN, 2017, World Mycotoxin Survey 2017, Austria.
[10] Li, R., Wang, X., Zhou, T., Yang, D., Wang, Q. and Zhou, Y., 2014, Occurrence of four mycotoxins in cereal and oil products in Yangtze Delta region of China and their food safety risks, Food Control 35: 117-122.
[11] Singkong, W., Ratanapol, H. and Liamkaew, W., 2013, Zearalenone contamination in corn for human consumption in Kamphaengphet, Thailand, Chiang Mai J. Sci. 40: 534-539.
[12] Srianujata, S., 2011, Regulatory update and control measures for prevention and reduction of mycotoxins contamination in foods and feeds, FFTCeKU 2011 Conference, International Seminar on Risk Assessment and Risk Management of Mycotoxins for Food Safety in Asia, Kasetsart University, Bangkok.
[13] Anukul, N., Vangnai, K.and Mahakarncha nakul, W., 2013, Significance of regulation limits in mycotoxin contamination in Asia and risk management programs at the national level, J. Food Drug Anal. 21: 227-241.
[14] JECFA, 2000, Zearalenone, In Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, Safety Evaluation of Certain Food Additives and Contaminants, WHO/FAO Food additives Series, Vol. 44, Geneva.
[15] Flannigan, B., 1991, Mycotoxins, pp. 226-257, In D’Mello, J.P.F., Duffus, C.M., Duffus, J.H. (Eds.), Toxic Substances in Crop Plants, The Royal Society of Chemistry, Cambridge.
[16] IARC, 1999, Overall evaluations of carcinogenicity to humans, International Agency for Research on Cancer, IARC Monographs.
[17] Yu, Z., Zhang, L.,Wu, D. and Liu, F., 2005, Anti-apoptotic action of zearalenone in MCF-7 cells, Ecotoxicol. Environ. Saf. 62: 441-446.
[18] Kuiper-Godman, T., Scott, P.M. and Watanabe, H., 1987, Risk assessment of the mycotoxin zearalenone, Regul. Toxicol. Pharmacol. 7: 253-306.
[19] D’Mello, J.P.F., Placinta, C.M. and MacDonald, A.M.C., 1999, Fusarium mycotoxins A review of global implications for animal health, welfare and productivity, Anim. Feed Sci. Technol. 80: 183-205.
[20] Chi, M.S., Broomhead, J. and Chen, C.C., 2011, Zearalenone Toxicity, a Significant Factor in Reduced Swine, Available source: http://en.engormix.com/member_login.aspx?referer=yes, June 15, 2012.
[21] Warth, B., Sulyok, M., Berthiller, F., Schuhmacher, R. and Krska, R., 2013, New insights into the human metabolism of the Fusarium mycotoxins deoxynivalenol and zearalenone, Toxicol. Lett. 220: 88-94.
[22] Biehl, M.L., Prelusky, D.B., Koritz, G.D., Hartin, K.E., Buck, W.B. and Trenholm, H.L., 1993, Biliary excretion and enterohepatic cycling of zearalenone in immature pigs, Toxicol. Appl. Pharmacol. 121: 152-159.
[23] Olsen, M., Pettersson, H. and Kiessling, K.H., 1981, Reduction of zearalenone to zearalenol in female rat liver by 3 alpha-hydroxysteroid dehydrogenase, Acta. Pharmacol. Toxicol. (Copenh.) 4: 157-161.
[24] Döll, S., Danicke, S. and Schnurrbusch, U., 2003, The effect of increasing concentra tions of Fusarium toxins in the diets of piglets on histological parameters of uterus, Mycotoxin Res. 19: 73-76.
[25] Kolf-Clauw, M., Ayouni, F., Tardieu, D. and Guerre, P., 2008, Variations in zearalenone activation in avian food species, Food Chem. Toxicol. 48: 1467-1473.
[26] Malekinejad, H., van Tol, H.V., Colenbrander, B. and Fink-Gremmels, J., 2006, Expression of 3alpha- and 3beta-hydroxy steroid dehydrogenase mRNA in COCs and granulosa cells determines zearalenone biotransformation, Toxicol. In vitro 20: 458-463.
[27] Dänicke, S., Gädeken, D., Ueberschär, K.H., Meyer, U. and Scholz, H., 2002, Effects of Fusarium toxin contaminated wheat and of a detoxifying agent on performance of growing bulls, on nutrient digestibility in wethers and on the carry over of zearalenone, Arch. Tierernahr. 56(: 245-261.
[28] Belhassen, H., Jiménez-Díaz, I., Arrebola, J.P., Ghali, R., Ghorbel, H., Olea, N. and Hedili, A., 2015, Zearalenone and its metabolites in urine and breast cancer risk: A case-control study in Tunisia, Chemosphere 128: 1-6.
[29] Warth, B., Petchkongkaew, A., Sulyok, M. and Krska, R., 2014, Utilising an LC-MS/MS-based multi-biomarker approach to assess mycotoxin exposure in the Bangkok metropolitan area and surrounding provinces, Food Addit. Contam. Part A 31: 2040-2046.
[30] McKenzie, K.S., Sarr, A.B., Mayura, K., Bailey, R.H., Millar, D.R., Rogers, T.D., Corred, W.P., Voss, K.A., Plattner, R.D., Kubena, L.F. and Phillips, T.D., 1997, Oxidative degradation and detoxification of mycotoxins using a novel source of ozone, Food Chem. Toxicol. 35: 807-820.
[31] Criegee, R., 1975, Mechanism of ozonolysis, GDCh. 14: 745-752.
[32] Qi, L., Li, Y., Luo, X., Wang, R., Zheng, R., Wang, L., Li, Y., Yang, D., Fang, W. and Chen, Z., 2016, Detoxification of zearalenone and ochratoxin A by ozone and quality evaluation of ozonized corn, Food Addit. Contam. Part A Chem. Anal. Control Expo. Risk Assess. 33: 1700-1710.
[33] Abd Alla, E.S., 1997, Zearalenone: Toxigenic fungi and chemical decontamination in Egyptian cereals, Nahrung 41: 362-365.
[34] Ryu, D., Hanna, M.A. and Bullerman, L.B., 1999, Stability of zearalenone during extrusion of corn grits, J. Food Prot. 62: 1482-1484.
[35] Avantaggiato, G., Solfrizzo, M. and Visconti, A., 2005, Recent advances on the use of adsorbent materials for detoxification of Fusarium mycotoxins, Food Addit. Contam. 22: 379-388.
[36] Ramos, A.J., Hernández, E., Plá-Delfina, J.M. and Merino, M., 1996, Intestinal absorption of zearalenone and in vitro study of non-nutritive sorbent materials, Int. J. Pharm. 128: 129-137.
[37] Lemke, S.L., Grant, P.G. and Phillips, T.D., 1998, Adsorption of zearalenone by organophilic montmorillonite clay, J. Agric. Food Chem. 46: 3789-3796.
[38] El-Nezami, H., Polychronaki, N., Salminen, S. and Mykkänen, H., 2002, Binding rather than metabolism may explain the interaction of two food-grade Lactobacillus strains with zearalenone and its derivative -zearalenol, J. Appl. Environ. Microbiol. 68: 3545-3549.
[39] Long, M., Li, P., Zhang, W., Li, X., Zhang, Y., Wang, Z. and Liu, G., 2012, Removal of zearalenone by strains of Lactobacillus sp. isolated from rumen in vitro, J. Anim. Vet. Adv. 11: 2417-2422.
[40] Zhao, L., Jin, H., Lan, J., Zhang, R., Ren, H., Zhang, X. and Yu, G., 2015, Detoxification of zearalenone by three strains of Lactobacillus plantarum from fermented food in vitro, Food Control 54: 158-164.
[41] Adunphatcharaphon, S., Petchkongkaew, A. and Visessanguan, W., 2013, In vitro screening of potential plant-derived lactic acid bacteria for zearalenone removal, 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity, The Emerald Hotel, Bangkok, P-08-017.
[42] Lu, G., Liang, X. and Chen, F., 2011, Detoxification of zearalenone by viable and inactivated cells of Planococcus sp., Food Control 22: 192-195.
[43] Tinyiro, S.E., Wokadala, C., Xu, D. and Yao, W., 2011, Adsorption and degradation of zearalenone by Bacillus strains, Folia Microbiol. 56: 321-327.
[44] Tan, H., Zhang, Z., Hu, Y., Wu, L., Liao, F., He, J., Luo, B., He, Y., Zuo, Z., Ren, Z., Peng, G. and Deng, J., 2015, Isolation and Characterization of Pseudomonas otitidis TH-N1 capable of degrading zearalenone, Food Control 47: 285-290.
[45] El-sharkawy, S.H. and Abul-hajj, Y.J., 1988, Microbial transformation of zearalenone. 2. reduction, hydroxylation, and methyla tion products, JOC. 53: 515-519.
[46] Kakeya, H., TakahashiAndo, N., Kimura, M., Onose, R., Yamaguchi, I. and Osada, H., 2002, Biotransformation of the mycotoxin, zearalenone, to a non-estrogenic compound by a fungal strain of Clonostachys sp., Biosci. Biotechnol. Biochemy. 66: 2723-2726.
[47] Takahashi-Ando, N., Ohsato, S., Shibata, T., Hamamoto, H., Yamaguchi, I. and Kimura, M., 2004, Metabolism of zearalenone by gene tically modified organisms expressing the detoxification gene from Clonostachys rosea, Appl. Environ. Microbiol. 70: 3239-3245.
[48] Sun, X., He, X., Xue, Ks. Li,Y., Xu, D. and Qian, H., 2014, Biological detoxification of zearalenone by Aspergillus niger strain FS10, Food Chem. Toxicol. 72: 76-82.
[49] Shetty, P.H. and Jespersen, L., 2007, Saccharomyces cerevisiae and lactic acid bacteria as potential mycotoxin deconta minating agents, Food Sci. Technol. 17: 48-55.
[50] Campagnollo, F.B., Franco, L.T., Rotting haus, G.E., Kobashigawa, E., Ledoux, D.R., Daković, A. and Oliveira, C.A.F., 2015, In vitro evaluation of the ability of beer fermentation residue containing Saccharomyces cerevisiae to bind mycotoxins, Food Res. Int. 77: 643-648.
[51] Yiannikouris, A., Franc¸ois, J., Poughon, L., Dussap, C.G., Bertin, G., Jeminet, G. and Jouany, J.P., 2004, Adsorption of zearalenone by beta-D-glucans in the Saccharomyces cerevisiae cell wall, J. Food Prot. 67: 1195-1200.
[52] Armando, M.R., Pizzolitto, R.P., Dogi, C.A., Cristofolini, A., Merkis, C., Poloni, V., Dalcero, A.M. and Cavaglieri, L.R., 2012, Adsorption of ochratoxin a and zearalenone by potential probiotic Saccharomyces cerevisiae strains and its relation with cell wall thickness, J. Appl. Microbiol. 113: 256-264.
[53] Zhang, H., Dong, M., Yang, Q., Apaliya, M.T., Li, J. and Zhang, X., 2016, Bio degradation of zearalenone by Saccharo myces cerevisiae: Possible involvement of ZEN responsive proteins of the yeast, J. Proteom. 143: 416-423.
[54] Molnar, O., Schatzmayr, G., Fuchs, E. and Prillinger, H., 2004, Trichosporon myco toxinivorans sp. nov., a new yeast species useful in biological detoxification of various mycotoxins, Syst. Appl. Microbiol. 27: 661-671.
[55] Vekiru, E., Hametner, C., Mitterbauer, R., Rechthaler, J., Adam, G., Schatzmayr, G., Krska, R. and Schuhmacher, R., 2010, Cleavage of zearalenone by Trichosporon mycotoxinivorans to a novel nonestro genic metabolite, J. Appl. Environ. Microbiol. 76: 2353-2359.