สูตรของเมทริกซ์เลขชี้กำลังสำหรับเมทริกซ์จำนวนจริงสมมาตรเสมือนอันดับ 5

Main Article Content

ปุณชญา พัฒนางกูร
นพวรรณ อินทร์พรหม
ขวัญชนก คำมณี
โยษิตา ศรีเจริญ

Abstract

In this paper the formula of the matrix  when A is a skew-symmetric real matric of order 5 is derived.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

ปุณชญา พัฒนางกูร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

นพวรรณ อินทร์พรหม

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ขวัญชนก คำมณี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โยษิตา ศรีเจริญ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] Moler, C. and van Loan, C., 1978, Nineteen dubious ways to compute the exponential of a matrix, SIAM Rev. 20: 801-836.
[2] Celledoni, E. and Iserles, A., 1998, Approximating the Exponential from a Lie Algebra to a Lie Group, Technical Report DAMTP 1998/NA03, Numerical Analysis, Cambridge University, Cambridge.
[3] Celledoni, E. and Iserles, A., 1998, Mathods for the Approximation of the Matrix Exponential in Lie-algebraic Setting, Technical Report DAMTP 1999/NA03, Numerical Analysis, Cambridge University, Cambridge.
[4] Politi, T., 2001, A formula for the exponential of a real skew-symmetric matrix of order 4, BIT 41: 842-845.