คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติทางกายภาพ และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวที่ได้รับผลจากอัตราส่วนของแป้งข้าวสินเหล็กต่อแป้งข้าวฟ่างดำที่แตกต่างกัน

Main Article Content

นิภาพร กุลณา
ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์
น้องนุช ศิริวงศ์
วศะพร จันทร์พุฒ

Abstract

The objectives of this research were to evaluate the nutritional, physical properties and sensory acceptance of snack. A completely randomized design (CRD) was used to study three ratios of Sinlek rice flour to black sorghum flour which were 60 : 40, 50 : 50 and 40 : 60. Twin screw extruder under conditions of 11 % feed moisture content, 380 rpm screw speed, and 140 ºC barrel temperature were used in the production process. The result showed that the increasing in Sinlek flour content enhanced the lightness (L*), yellowness (b*) and expansion ratio, but decreased the redness (a*) and hardness value. Increasing of black sorghum flour content showed the decrease of lightness (L*), yellowness (b*) and expansion ratio, and the increase of redness (a*) and hardness value. Snack with the highest content of black sorghum (60 %) also contained the highest value of protein, fat, crude fiber, dietary fiber, carbohydrate, iron, total phenolic and antioxidant activities. The developed snack (30 g/ serving) was a healthy snack with high fiber (22.26 %) and a source of protein (9.94 %) following by Notification of Ministry of Public Health (No 182). The mean overall liking score of the product was “like slightly”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

นิภาพร กุลณา

สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์

สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

น้องนุช ศิริวงศ์

สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วศะพร จันทร์พุฒ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

[1] New Nutrition Business, Top 2016 Trends from New Nutrition Business, Available Source: https://www.fdbusiness.com/top-2016-trends-from-new-nutrition-business, March 15, 2016.
[2] Khaikaew, T., World Health Organization Warns “Obesity in Children” has been Increasing Worldwide 10 Times Over the Last 40 Years, Available Source: https://www.voathai.com/a/child-obesity-epidemic-tk/416569.html, June 5, 2018. (in Thai)
[3] National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, Special Report: Department of Agriculture Shows Innovation of Lotus Flour and Sweet Potato Substitutes for Wheat Flour, Available Source: https://www.acfs.go.th/read_news.php?id=11897&ntype=09, June 20, 2018. (in Thai)
[4] Charoenkun, A., 2010, Introduction to Food Processing (Chapter 1-5), Science and Food Technology, Faculty of Science, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, 148 p. (in Thai)
[5] Sudkaew, N., 2007, Inhibition of anemia, balsam and cancer with Sinlek rice and Riceberry rice: Great value of rice in the treatment of diseases, Nat. Agric. J. 10: 15-21. (in Thai)
[6] Fans, A., 2018, The High-Fiber, Gluten-Free Ancient Grain: Sorghum Flour, Available Source: https://draxe.com/sorghum-flour, March 13, 2018.
[7] AOAC, 2010, Official Methods of Analysis of AOAC International, 19th Ed., The Association, Arlington, VA.
[8] AOAC, 2016, Official Methods of Analysis of AOAC International, 20th Ed., The Association, Arlington, VA.
[9] Chalermchaiwat, P., Jangchud, K., Jang chud, A., Charunuch, C. and Priyawiwatkul, W., 2015, Antioxidant activity, free gamma-aminobutyric acid content, selected physical properties and consumer acceptance of germinated brown rice extrudates as affected by extrusion process, Food Sci. Technol. J. 64: 490-496.
[10] Lee, J., Durst, R. and Wrolstad, RE., 2005, Determination of total monomeric anthocyanin pigment content of fruit juices, beverages, natural colorants, and wines by the pH differential method: Collaborative study, AOAC Int. J. 88: 1269-1278.
[11] Devi, N.L., Shobha, S., Tang, X., Shaur, S.A., Dogan, H. and Alavi, S., 2013, Development of protein-rich sorghum-based expanded snacks using extrusion technology, Food Prop. J. 16: 263-276.
[12] Pardhi, S.D., singh, B., Nayik, G.A. and Dar, B.N., 2017, Evaluation of functional properties of extruded snacks developed from brown rice grits by using response surface methodology, Saudi Soc. Agric. Sci. J. 8: 7-16.
[13] Ding, Q.B., Ainsworth, P., Plunkett, A., Tucker, G. and Marson, H., 2006, The effect of extrusion conditions on the functional and physical properties of wheat-based expanded snacks, Food Eng. J. 3: 142-148.
[14] Naivikul, O., 2015, Rice: Science and Technology, Kasetsart University, Bangkok, 366 p. (in Thai)
[15] Pookpakdee, A., Thongphanak, P., Aekatasanawan, C., Pothisoong, T., Chuvathiwat, P. and Aunwanich, W., 2011, Plant Varieties Developed by Kasetsart University, Kasetsart University Research and Development Institute, Bangkok, 249 p. (in Thai)
[16] Afify, M.R.A., El-Belltagi, H.S., Abd El-Salam, S.M. and Omran, A.A., 2012, Oil and fatty acid contents of white sorghum varieties under soaking, cooking, germination and fermentation processing for improving cereal quality, Not. Bot. Hort. Agrobo. J. 40: 86-92.
[17] Self Nutrition Data, 2014, Sorghum Nutrition Facts and Calories, Available Source: https://nutritiondata.self.com/facts/cereal-grains-and-pasta/5732/2, March 3, 2018.
[18] Dykes, L., Rooney, W.L. and Rooney, L.W., 2013, Evaluation of phenolics and antioxidant activity of black sorghum hybrids, Cereal Sci. J. 58: 278-283.
[19] Awika, M.J., Rooney, L.W. and Waniska, R.D., 2004, Anthocyanins from black sorghum and their antioxidant properties, Food Chem. J. 90: 293-301.
[20] Selani, M.M., Canniattibrazaca, S.G., Dias, C.T., Ratnayake, W.S., Flores, R.A. and Bianchini, A., 2014, Characterization and potential application of pineapple pomace in an extruded product for fiber enhancement, Food Chem. J. 163: 23-30.
[21] Department of Science Service and Ministry of Science and Technology, Anthocyanin, Available Source: https://www.chaipanich.co.th/userfiles/files/.pdf, June 20, 2018. (in Thai)
[22] Thongbasirilai, N., Srisura, V., Serisuchat, W., 2014, Handbook of to Classifying Foods, Snack, Milk and Beverages According to Nutrition Standards, 2nd Trial Version, National Buddhism, Nonthaburi, 76 p. (in Thai)