Published: 2020-01-10

ผลของถ่านชีวภาพร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อผลผลิตและความเข้มข้นธาตุอาหารในถั่วฝักยาวไร้ค้าง

สายชล สุขญาณกิจ, สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์, ธนภัทร ปลื้มพวก, ธนวรรณ พาณิชพัฒน์

443-454

การพัฒนาเม็ดไข่มุกจากข้าวก่ำ

บุศราภา ลีละวัฒน์, รัฐนันท์ ติลกกุล, มนัสนันท์ ใบคุณากร

455-465

การสะสมตะกั่วในพริก คะน้า และหัวไชเท้าที่ปลูกในดินปนเปื้อนตะกั่ว

ธนิกา น้อยถนอม, สุภาพร ทันตประเสริฐ, จารุณี แซ่คู, ธนวรรณ พาณิชพัฒน์

511-525