การประเมินค่าสี รงควัตถุ และกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระจากดอกไม้รับประทานได้กลุ่มสีแดงชมพูของไทยและการประยุกต์ใช้ในซอร์เบท์น้ำมะพร้าว

Main Article Content

ศุภธิดา พิมพิสณฑ์
ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

Abstract

The objectives of this research were to evaluate color value (L*, a* and b*), pigment (betacyanins and anthocyanins), total phenolic content and antioxidant activity of 10 red-pink Thai edible flowers, i.e. red flowers Ixora Lobbii, Rosa damascena Mill., Celosia argentea and Alpinia purpurataand and pink flowers Bougainvillea glabra, Nymphaea lotus, Nelumbo nucifera, Rosa damascena Mill., Curcuma sessilis and Gomphrena globosa., as in fresh, dried and powdered forms. Drying process caused decrease in redness value (a*), betacyanins content, anthocyanins content, total phenolic content and antioxidant activity of both dried and powdered forms compared to fresh flowers. The Bougainvillea powder had significant redness value (a*), betacyanins and total phenolic content. Antioxidant activities determined by FRAP and DPPH assay showed that the pink flowers had significantly higher antioxidant activities than those of the red flowers (p ≤ 0.05). The bougainvillea powder was selected to apply in coconut juice sorbet because of the color that is close to fresh flower with high antioxidant activity. No significant difference in liking score of all sensory attributes was noticed between coconut juice sorbet formulated with Bougainvillea powder and synthetic colorant (p > 0.05). The means overall liking score of coconut juice sorbet added with natural and synthetic colorant were moderately like.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ศุภธิดา พิมพิสณฑ์

สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์

สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

[1] Huabbangyang, O., Buanong, M., Wongs-Aree, C., Techavutthiporn, C. and Srilaong, V., 2010, Study of nutritional and free radical scavenging activity in edible flowers, Agric. Sci. J. 41(3/1)(Suppl.): 381-384. (in Thai)
[2] Saithichai, N., Antimutagenic Agent of 8 Thai Edible Flowers, Available Source: https://www.op.mahidol.ac.th/orra/research_excellence/2554/5407.pdf, April 1, 2018. (in Thai)
[3] Aukkanit N., 2011, Development of Herbal Ice-Cream, Research Report, Saun Sunundha Rajabhat University, Bangkok. (in Thai)
[4] Reap A, 2010, Roselle (Hibiscus sabdariffa),
Reap East Africa Organization, Available from: https://reap-eastafrica.org/blogs.info/reap/pdf/Roselle.pdf, March 10, 2011.
[5] Jindamung, Y. and Thipbharos, P., 2014, Stability of anthocyanin from red roselle (Hibiscus sabdariffa Linn.) residue in the sweet sticky rice, Suddhiparitad 26(80): 129-146. (in Thai)
[6] Hemathulin, S., Sopajon, S. and Seepanrom, I., 2015, Healthy drink of fancy edible flowers squash product, Khon Kaen Agric. J. 43(1): 305-310. (in Thai)
[7] Thai Community Product Standard, 2004, Drying Thai Herb Standard, Thai Industrial Standard Institute, Bangkok. (in Thai)
[8] Paseephol, T., 2557, Betalain: Extraction and analysis, KKU Sci. J. 42: 718-729. (in Thai)
[9] AOAC, 2005, Monomeric Anthocyanin Pigment Content of Fruit Juices, Beverages, Natural Colorant and Wines pH Differential Method, Association of Official Analytical Chemist, Washington D.C.
[10] Sommano, S., Caffin, N. and Kerven G., 2013, Screening for antioxidant activity, phenolic content, and flavonoids from australian native food plants, Int. J. Food Prop. 16: 1394-1406.
[11] Braca, A., Tommasi, N.D., Bari, L.D., Pizza, C., Politi, M. and Morelli, M., 2001, Antioxidant principles from Bauhinia Terapotensis, J. Nat. Prod. 64: 892-895.
[12] Butsat, S. and Siriamornpun, S., 2010, Antioxidant capacities and phenolic compounds of the husk, bran and endosperm of Thai rice, Food Chem. 119: 606-613.
[13] Anonymous, 2004, Fruit Ice Cream, Sangdad Publishing, Bangkok. (in Thai)
[14] Rungsardthong, V., 2002, Food Processing Technology, 2th Ed., Text and Journal Publication, Bangkok. (in Thai)
[15] Rattanapanone, N., 2012, Food Chemistry, 4th Ed., Odeon Store Publishing, Bangkok. (in Thai)
[16] Roshanak, M., Rahimmalek, M. and Goli, S.A.H., 2016, Evaluation of seven different drying treatments in respect to total flavonoid, phenolic, vitamin C content, chlorophyll, antioxidant activity and color of green tea (Camellia sinensis or C. assamica), J. Food Sci. Tech. Mys. 53: 721-729.
[17] Panichakornkul, W., 2016, Effects of drying temperatures on quality of dried Sesbania flowers (Sesbania Javacica Miq) and it’s application in bread, VRU Res. Develop. J. Sci. Technol. 11: 47-55. (in Thai)
[18] Thai Community Product Standard, 2011, Instant Safflower, Thai Industrial Standard Institute, Bangkok. (in Thai)
[19] Chaovanalikit, C., Techacheewapong, P. and Tungcharernkit, P., 2010, Stability of betacyanin form pitaya peel, Agric. Sci. J. 41(3/1)(Suppl.): 409-412. (in Thai)
[20] Masomrong, K. and Suntornsuk, W., 2014, Antioxidant and antibacterial activities of natural extract from dragon fruit peel, Agric. Sci. J. 45(2)(Suppl.): 269-272. (in Thai)
[21] Laleh, G.H., Frydoonfar, H., Heidary, R., Jameei, R. and Zare, S., 2006, The effect of light, temperature, pH and species on stability of anthocyanin pigments in four berberis species, Pak. J. Nutr. 5: 90-92.
[22] Stintzing, C.F., Stintzing, A.S., Carle, R., Frei, B. and Wrolstad R.E., 2002, Colour and antioxidant properties of cyanidin-based anthocyanin pigments, J. Agri. Food Chem. 50: 6172-6181.
[23] Rattana, S. and Sungthong, B., 2017, Antioxidant activities and total phenolic contents of methanolic extract from five fragrant flowers, pp. 360-365, The 12th Mahasarakham University Research Conference, Mahasarakham. (in Thai)
[24] Lorsuwan, P., Rechtanapun, C. and Chantanawarangoon, S., 2008, Total phenolics, radical scavenging capacity and antimicrobial property of fruit peels, The 46th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, Bangkok. (in Thai)
[25] Hajimehdipoor, H., Adib, N., Khanavi, M., Mobli, M., Amin, G.R. and Hamzeloo, M., 2012, Comparative study on the effect of different methods of drying on phenolic content and antioxidant activity of some edible plant, IJPSR. 3: 3712-3716.
[26] Yuenyongputtakal, W., Imroongreungrat, K., Chaipan, P. and Srimuang, T., 2017, Effect of hot air drying temperature and time on qualities of Enoki mushroom (Flammulina velutipes) powder produced from uncommonly consumed part, Thai Sci. Technol. J. 25(6): 1001-1014. (in Thai)
[27] Siritrakulsak, P., Chutichudet, P., Chutichu det, B., Plainsirichai, M. and Boontiang, K., 2015, Antioxidant activity of fifteen edible flowers in Maha Sarakham province, Khon Kaen Agric. J. 41: 607-611. (in Thai)
[28] Langner, E. and Rzeski, W., 2014, Biological properties of melanoidins: A review, Int. J. Food Prop. 17: 344-353.
[29] Liaotrakoon, W., 2016, Study of Bioactive Components and Antioxidative Properties of Sesbania grandiflora as well as Potential for Utilization as Health Foods, Research Report, Rajamangala University of Technology Suvanabhumi, Bangkok, 82 p. (in Thai)