การสะสมตะกั่วในพริก คะน้า และหัวไชเท้าที่ปลูกในดินปนเปื้อนตะกั่ว

Main Article Content

ธนิกา น้อยถนอม
สุภาพร ทันตประเสริฐ
จารุณี แซ่คู
ธนวรรณ พาณิชพัฒน์

Abstract

Research on lead accumulation in different parts of chili (Capsicum frutescens L.), kale (Brassica oleracea) and radish (Raphanus sativus L.) grown in lead contaminated soil from Klity village in Kanchanaburi province was experimentally conducted in the Central laboratory and Greenhouse Complex at Research and Development Institute, Kamphaengsaen campus, Kasetsart university. The results showed that the growth of chili, kale and radish grown in contaminated and uncontaminated soil was not significantly different (p > 0.05) by measuring height, fresh weight and dry weight. Chilli, kale and radish had the highest lead accumulation in root (52.42±9.59, 51.62±4.95 and 49.20±0.54 mg/kg, respectively) followed by shoots (37.48±11.38, 38.19±8.14 and 35.59±4.03 mg/kg, respectively) and seeds (30.16±11.50 mg/kg), which exceeded the standard for human consumption (0.1 mg/kg). For chilli, kale and radish in lead contaminated soil, the average BCF values of 0.05±0.06, 0.08±0.02 and 0.05±0.01, respectively, showed low efficiency in translocation lead from soil to plant. The average TF of chili with 1.32±0.31 showed that lead was capable to move from the roots to the shoots. Kale and radish had averages TF of 0.73±0.09 and 0.72±0.08, respectively. As they are less than 1, this means no possible to remove the lead from the roots to the shoots.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ธนิกา น้อยถนอม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สุภาพร ทันตประเสริฐ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

จารุณี แซ่คู

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ธนวรรณ พาณิชพัฒน์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

References

[1] Gain Report Number: CH14058, 2014, China’s Maximum Levels for Contaminants in Foods, pp. 1-19, USDA Foreign Agricultural Service, China.
[2] SEPA, 2005, Maximum Levels of Contaminant in Food, In GB 2762-2005, State Environmental Protection Administration, Beijing.
[3] Water Quality Management Bureau, 2009, Environmental quality situation in Huay Klity, In Annual Report, Water Quality Management Bureau 2009, Pollution Control Department, Bangkok. (in Thai)
[4] Noyes, 1991, Handbook of Pollution Control Process, USA.
[5] Panich-pat, T. and Srinives, P., 2009, Partitioning of lead accumulation in rice plant, Thai J. Agric. Sci. 42(1): 35-40.
[6] Panichsakpatana, S., 1997, Soil Pollution from Chemical Use, Kasetsart University Press, Bangkok, 327 p. (in Thai)
[7] Pongsakul, P., Attajarusit, S. and Kaeorot, S., 2001, Lead adsorption in soils, Thai J. Soils Fertil. 22: 29-37. (in Thai)
[8] Sharma, R.K., Madhoolika, A. and Fiona, M., 2006, Heavy metal contamination of soil and vegetables in suburban areas of Varanasi, India, J. Ecotoxicol. Environ. Saf. 66: 258-266.
[9] Businelli, D., Andrea, O. and Luisa, M., 2011, Factors involved in uptake of lead by some edible crops grown in agricultural soil of central Italy, J. Soil Sci. 176: 472-478.
[10] Pollution Control Department, 2004, Announcement of the National Environment Board No. 25 (2004): Soil Quality Standard, Publish in Royal Thai Government Gazette Vol. 121 (Special 119ง), October 20, 2004. (in Thai)
[11] Opeolu, B.O., Adenuga, O.O., Ndakidemi, P.A. and lujimi, O.O., 2010, Assessment of phyto-toxicity potential of lead on tomato (Lycopersicon esculentum L.) plant on contaminated soils, Int. J. Phys. Sci. 5(2): 68-73.
[12] Ullah, R., Bakht, J., Sahfi, M., Lqbal, M., Khan, A.and Saeed, M., 2011, Phyto accumulation of heavy metal by sunflower (Helianthus annuus L.) grown on contaminated soil, Alf. J. Biotechnol. 10: 17192-17198.
[13] Losch, R. and Koh, K.I., 1999, Plant Respiration Under the Influence of Heavy Metals, pp. 139-156. In Prasad, M.N.V. and Hagemeyer, J. (Eds.), Heavy Metal Stress in Plant, Springer-Varlag, Berlin.
[14] Zou, T., Li, T., Zhang, X., Yu, H. and Huang, H., 2012, Lead accumulation and phytostabilization potential of dominant plant species growth in a lead zinc mime tailing, Environ. Earth Sci. 65: 621-630.
[15] Jing, D., Wu, F.B. and Zhang, G.P., 2005, Effect of cadmium on growth and photo synthesis of tomato seedling, J. Zhejiang Univ. Sci. 10: 974-980.
[16] Yoon, J., Xinde, C., Qixing, Z. and Lena, Q.M., 2006, Accumulation of Pb, Cu and Zn in native plants growing on a contaminated Florida site, J. Sci. Total Environ. 368: 456-464.
[17] Sinegani, A.A.S and Khalilikhah, F., 2008, Phytoremediation of lead by Helianthus annuus: Effect of mobilizing agent application time, Plant Soil Environ. 54: 434-440.
[18] Angelova, V.R., Todor, D. . and Krasimir, I.I., 2009, Bioaccumulation and distribution of lead, zinc and cadmium in crops of Solanaceae family, Commun. Soil Sci. Plant Anal. 40: 2248-2263.
[19] Namati, H., Abdol, A.B. and Yavar, S., 2013, Effects of soil lead (Pb) concentration on some qualitative and quantitative characteristics of Lycopersicum esculen tum, Int. J. Agron. Plant Prod. 4: 438-441.
[20] Tiffin, L.O., 1977, The form and distribution of metals in plants: An overview, pp. 315, In Proceeding Hanford Life Sciences Symposium, US. Department of energy, Symposium Series, Washington, D.C.
[21] Finster, M.E., Kimberly, A.G., Helen, J.B., 2003, Lead levels of edibles grown in contaminated residential soil: A field survey, J. Sci. Total Environ. 320: 245-257.
[22] Chaney, R.L., Li, Y., Brown, S.L., Homer, F.A., Malik, M., Angle, J.S., Baker, J.M., Reeves, D. and Chin, M., 2000, Improving metal hyperaccumulator wild plants to develop commercial phytoextraction system: Approaches and progress, pp. 129-158, In Terry, N. and Banuelos, G. (Eds.), Phytoremediation of Contaminated Soil and Water, Lewis Public, Washington, D.C.
[23] Sornpia, T., Ungkanasayun, S., Ninlanon, N. and Sooksamiti, P., 2013, A study of heavy metal content in vegetables and soil from Klity village, Thong Pha Phum district, Kanchanaburi province, In 29th National Graduate Research Conference, Mae Fah Luang University, Chiang Rai. (in Thai)
[24] Kaewsringam, T., 2014, The Accumulation of Lead in Maize (Zea may L.) and Selection of Bacteria in Lead Contami nated Field at Klity village, Kanchanaburi province, Master Thesis, Kasetsart University, Nakhon Pathom, 105 p. (in Thai)
[25] Dávila, O.G., Gómez-Bernal, J.M. and Ruíz-Huerta, E.S., 2012, Plants and soil contamination with heavy metals in agricultural areas of Guadalupe, Zacatecas, Mexico, Environ. Contam. 2012: 37-49, DOI: 10.5772/31062.
[26] Chandra, R., Bharagava, R.N., Yadav, S. and Mohan, D., 2009, Accumulation and distribution of toxic metals in wheat (Triticum aestivum L.) and Indian mustard (Brassica compestris L.) irrigated with distillery and tannery effluents, J. Hazard Mate. 162: 1514-1521.
[27] Greger, M., 1999, Metal Availability and Bioconcentration in Plant, pp. 1-28. In Prasad, M.N.V. and Hagemeyer, J. (Eds.), Heavy Metal Stress in Plant, Springer-Varlag, Berlin.
[28] Sukyankij, S., 2013, Comparison of Sunflower and Sorghum in Absorbing Lead Contaminated Soil from Klity village, Kanchanaburi province, Master Thesis, Kasetsart University, Nakhon Pathom, 64 p. (in Thai)
[29] Ogunkunle, C.O., Paul., O.F., Olusegun, O.A. and Kehinde, S.O., 2013, Root-shoot partitioning of copper, chromium and zinc in Lycopersicon esculentum and Amaran thus hybridus grown in cement-polluted soil, J. Environ. Exp. Biol. 11: 131-136.
[30] Nui, Z.X., Sun, L.N., Sun, T.H., Li, Y.S. and Wang, H., 2007, Evaluation of phyto extracting cadmium and lead by sunflower, ricinus, alfalfa and mustard in hydroponic culture, J. Environ. Sci. 19: 961-967.
[31] Xiang, S., Zhang, X., Chen, G., Chen, Y., Wang, L. and Shan, X., 2011, Seeding growth and metal accumulation of selected woody species in copper and lead/zinc mine tailing, J. Environ. Sci. 23: 266-274.
[32] Clemens, S., 2006, Toxic metal accumulation, responses to exposure and mechanisms of tolerance in plant, Biochimie 88: 1707-1719.
[33] Vangnai, A., 2010, Bioremediation, 1st Ed., Chulalongkorn University Press, Bangkok, 351 p. (in Thai)
[34] Cobbet, C., 2002, Phytochelatins and metallothioneins: Role in heavy metal detoxification and homeostasis, J. Plant Biol. 53: 159-182. (in Thai)
[35] Marchiol, L., Assolary, S., Sacco, P. and Zerbi, G., 2004, Phytoextraction of heavy metals by canola (Brassica napus) and radish (Raphanus sativus) growth on multicontaminated soil, Environ. Poll. 132: 21-27.