การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงพันธุกรรมสำหรับการพยากรณ์ระดับน้ำและอัตราการไหลรายวันของแม่น้ำตาปี ณ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Main Article Content

ณัฐภัทร ขำแก้ว
ปกรณ์ ดิษฐกิจ

Abstract

This article presents the application of genetic programming for forecasting water level and river discharge, which is the most important task for water resources management. GPdotNET Version 4 as a free open source software was used in this study. The daily data of rainfall were collected at TD12 upstream station, located Thung Yai district, Nakhon Si Thammarat province, and the daily data of rainfall, water level, and river discharge were collected at TD07 upstream station, located Phra Saeng district, Surat Thani province for 5 years during 2013 and 2017 in order to forecast water level and river discharge at TD07 one day ahead. Those data were divided into two data sets, i.e. the first 70 % for training and the rest 30 % for testing. To evaluate the model performance, three statistical indices were analyzed, i.e. correlation coefficient (r), root mean squared error (RMSE), and mean absolute error (MAE). The study results were found that 1 day ahead water level forecasting gave the excellent performance with the values of r, RMSE, and MAE for training and testing processes as 0.988, 0.307 m, 0.127 m and 0.984, 0.321 m, 0.144 m, respectively. And 1 day ahead river discharge gave the excellent performance with the values of r, RMSE, and MAE for training and testing processes as 0.986, 22.429 m³/s, 9.927 m³/s and 0.982, 21.794 m³/s, 10.514 m³/s, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

ณัฐภัทร ขำแก้ว

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

ปกรณ์ ดิษฐกิจ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

References

[1] Hydro and Agro Informatics Institute, Thaiwater, Available Source: https://www.thaiwater.net/web/index.php/archive.html, Aug 17, 2018. (in Thai)
[2] Sukka, P., 2005, Forecasting of Daily Inflow to Large Reservoir in Upper Ping River Basin Using Artificial Neural Network, Master Thesis, Chiang Mai University, Chiang Mai. (in Thai)
[3] Amloy, S., 2009, Reservoir Inflow Forecasting by Decision Tree Model: A Case Study of Huay Nam Sai Reservoir Nakhon Si Thammarat Province, Master Thesis, Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)
[4] Keawpachu, W., 2009, The Application of Neuro-Genetic Approach for Water Level Forecasting of Thapi River at Amphoe Phrasaeng and Amphoe Khian Sa, Suratthani Province, Master Thesis, Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)
[5] Najafzadeh, M., Shiri, J., Sadeghi, G. and Ghaemi, A., 2017, Prediction of the friction factor in pipes using model tree, ISH J. Hydraulic Eng. 24: 9-15.
[6] Choi, S.U., Choi, B. and Choi, S., 2015, Improving predictions made by ANN model using data quality assessment: An application to local scour around bridge piers, J. Hydroinform. 17: 977-989.
[7] Artigue, G., Johannet, A., Borrell, V. and Pistre, S., 2012, Flash flood forecasting in poorly gauged basins using neural networks: Case study of the Gardon de Mialet basin (southern France), Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 12: 3307-3324.
[8] Weerasinghe, H.D.P., Premaratne, H.L. and Sonnadara, D.U.J., 2010, Performance of neural networks in forecasting daily precipitation using multiple sources, J. Nat. Sci. Found. Sri Lanka 38(3): 163-170.
[9] Fallah-Mehdipour, E., Bozorg Haddad, O. and Marino, M.A., 2013, Developing reservoir operational decision rule by genetic programming, J. Hydroinform. 15: 103-119.
[10] Che Ghani, N.Z., Abu Hasan, Z. and Tze Liang, L., 2014, Estimation of missing rainfall data using GEP: Case study of Raja River, Alor Setar, Kedah, Adv. Artific. Intell. 716398.
[11] Watanabe, N., Fukami, K., Imamura, H., Sonoda, K. and Yamane, S., 2009, Flood forecasting technology with radar-derived rainfall data using genetic programming, International Joint Conference on Neural Networks, Atlanta, GA.
[12] Mediero, L., Garrote, L. and Chavez-Jimenez, A., 2012, Improving probabilistic flood forecasting through a data assimilation scheme based on genetic programming, Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 12: 3719-2012.
[13] Ji, H., Songlin, W., Qinglin, W. and Xiaonan, C., 2012, Douhe reservoir flood forecasting model based on data mining technology, Proc. Environ. Sci. 12: 93-98.
[14] Hakimzadeh, H., Nourani, V. and Amini, A. B., 2014, Genetic programming simulation of dam breach hydrograph and peak outflow discharge, J. Hydro. Eng. 19: 757-768.
[15] Li, H., Jiang, S. and Bao, X., 2009, Application of genetic programming to identifying water-level and storage-capacity curve of the Xingxingshao Reservoir, Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, China.
[16] Kasiviswanathan, K.S., Saravanan, S., Balamurugan, M. and Saravanan, K., 2016, Genetic programming based monthly groundwater level forecast models with uncertainty quantification, Model. Earth Syst. Environ. DOI: 10.1007/s40808-016-0083-0.
[17] Obiedat, R., Alkasassbeh, M., Faris, H. and Harfoushi, O., 2013, Customer churn prediction using a hybrid genetic programming approach, Acad. J. 8: 1289-1295.
[18] Koza, J.R. and Rice, J.P., 1992, Automatic programming of robots using genetic programming, 10th National Conference on Artificial Intelligence, San Jose, CA.