ผลกระทบจากการเลี้ยงหอยแมลงภู่ (Perna viridis) แบบแพเชือกต่อปริมาณตะกอนและสภาพแวดล้อมของดินตะกอนพื้นท้องทะเลบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน
มารุต สุขสมจิตร
อลงกต อินทรชาติ
กนกวรรณ ขาวด่อน

Abstract

The influences of green mussel (Perna viridis) raft culture on bottom sediments of Sriracha coastal areas were examined in three occasions during November 2016 to July 2017. Sediment traps were deployed at each time of field sampling period for determination of sedimentation from raft culture activities compared to reference site. Bottom sediment underneath the raft and from the reference site were also retrived using plexiglass hand correr by SCUBA diver for measurement of sediment qualities. Water was also collected from both sites for water qualities examination. The results indicated that mussel raft culture induced sedimentation with the rate was up to 255.26 g/m2/d and was much higher compared to that of the reference site (9.79-93.06 g/m2/d). The trapped sediment contained lower organic matter (OM) content (9.73-18.63 %) but higher nitrogen (10.67-13.98 mg N/g) compared to those of the reference site where the OM was ranging between 11.89-27.86 % and 9.83-11.18 mg N/g for nitrogen content. Bottom sediment under mussel raft contained higher OM (7.92-9.20 %) compared to reference site (~1 %). Nitrogen contents under mussel raft were much lower (0.28-0.39 mg N/g) compared to trapped sediment but these values were 5-10 times higher than that of the reference site (0.029-0.044 mg N/g). Water at the mussel raft contained higher nutrient contents for most of the sampling periods compared to that of the reference site where PO43- was fluctuated between 0.23 and 0.97 µM, NH4+ felt within the range of 2.02-9.22 µM and NO2- + NO3- were 0.32-3.28 µM. Mussel raft culture could induce sedimentation to surface sediment and also alter bottom sediment characteristics as well as water qualities. Thus, it is necessary to apply the regulation on culture area and raft culture practices to reduce impacts from mussel raft culture in Sriracha coastal area.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

มารุต สุขสมจิตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อลงกต อินทรชาติ

สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

กนกวรรณ ขาวด่อน

สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

References

[1] FAO, 2014, The State of World Fisheries and Aquaculture, Opportunities and Challenges, Rome.
[2] Chalermwat, K., Szuster, B.W. and Flaherty, M., 2003, Shellfish aquaculture in Thailand, Aquacult. Econ. Manage. 7: 249-261.
[3] Tunkijjanukij, S. and Intarachart, A., 2007, Development of green mussel cultivation in Thailand: Sriracha Bay, Chonburi province, Aquacult. Asia 12: 24-25.
[4] Rajagopal, S., Venugopalan, V.P., Nair, K.V.K., van der Velde, G. and Jenner, H.A., 1998, Settlement and growth of the green mussel Perna viridis (L.) in coastal waters: Influence of water velocity, Aquat. Ecol. 32: 313-322.
[5] Coastal Aquaculture Division, 1993, Manual for Green mussel aquaculture, Department of Fisheries, Bangkok. (in Thai)
[6] Sriracha Fisheries Research Station, 2001, Integrated Green Mussel Culture and Food Processing, Academic Publication, Kasetsart University Research and Development Institute, Bangkok. (in Thai)
[7] Gilbert, F., Souchu, P., Bianchi, M. and Bonin, P., 1997, Influence of shellfish farming activities on nitrification, nitrate reduction to ammonium and denitrification at the water-sediment interface of the Thau lagoon, France, Mar. Ecol. Prog. Ser. 151: 143-153.
[8] Kaiser, M.J., Laing, I., Utting, S.D. and Burnell, G.M., 1998, Environmental impacts of bivalve mariculture, J. Shellfish Res. 17: 59-66.
[9] Mirto, S., La Rosa, T., Danovaro, R. and Mazzola, A., 2000, Microbial and meiofaunal response to intensive mussel-farm biodeposition in coastal sediments of the Western Mediterranean, Mar. Pollut. Bull. 40: 244-252.
[10] McKindsey, C.W., Archambault, P., Callier, M.D. and Olivier, F., 2011, Influence of suspended and off-bottom mussel culture on the sea bottom and benthic habitats: A review, Can. J. Zool. 89: 622-646.
[11] Chamberlain, J., Fernandes, T.F., Read, P., Nickell, T.D. and Davies, I.M., 2001, Impacts of biodeposits from suspended mussel (Mytilus edulis L.) culture on the surrounding surficial sediments, ICES J. Mar. Sci. 58: 411-416.
[12] Holmer, M., Black, K., Duarte, C.M., Marbà, N. and Karakassis, I., 2008, Aquaculture in the Ecosystem, Springer-Verlag, Berlin.
[13] Hatcher, A., Grant, J. and Schofield, B., 1994, Effects of suspended mussel culture (Mytilus spp.) on sedimentation, benthic respiration and sediment nutrient dynamics in a coastal bay, Mar. Ecol. Prog. Ser. 115: 219-235.
[14] Harstein, N.D. and Stevens, C.L., 2005, Deposition beneath longline mussel farms, Aquacult. Eng. 33: 192-213.
[15] AOAO, 1990, Official methods of analysis of AOAC International, 15th Ed., The Association, Arlington, VA.
[16] Parson, T.R., Maita, Y. and Lalli, C.M., 1984, A Manual of Chemical and Biological Methods for Seawater Analysis, Pergamon Press, Oxford.
[17] Newell, R.I.E., 2004, Ecosystem influence of natural and cultivated populations of suspension-feeding bivalve molluscs: A review, J. Shellfish Res. 23: 51-61.
[18] Giles, H., Broekhuizen, N., Bryan, K.R. and Pilditch, C.A., 2009, Modelling the dispersal of biodeposits from mussel farms: the importance of simulating biodeposit erosion and decay, Aquaculture 291: 168-178.
[19] Giles, H. and Pilditch, C.A., 2006, Effects of mussel (Perna canaliculus) biodeposit decomposition on benthic respiration and nutrient fluxes, Mar. Biol. 150: 261-271.
[20] Carlsson, M.S., Glud, R.N. and Petersen, J.K., 2010, Degradation of mussel (Mytilus edulis) fecal pellets released from hanging longlines upon sinking and after settling at the sediment, Can. J. Fish. Aquat. Sci. 67: 1376-1387.
[21] Miller, D.C., Norkko, A. and Pilditch, C.A., 2002, Influence of diet on dispersal of horse mussel Atrina zelandica biodeposits, Mar. Ecol. Prog. Ser. 242: 153-167.
[22] Newell, R.I.E., Cornwell, J.C. and Owens, M.S., 2002, Influence of simulated bivalve biodeposition and microphytobenthos on sediment nitrogen dynamics: a laboratory study, Limnol. Oceanogr. 47: 1367-1379.
[23] Valiela, I., 1995, Marine Ecological Processes, Springer-Verlag, New York.
[24] Aller, R.C. and Aller, J.Y., 1998, The effect of biogenic irrigation intensity and solute exchange on diagenetic reaction rates in marine sediments, J. Mar. Res. 56: 905-936.
[25] Vichkovitten, T., Intarachart, A. and Khaodon, K., 2017, Impact of green mussel (Perna viridis) raft-culture on benthic environment in Sriracha coastal water, Thailand, GMSARN Int. J. 11: 116-122.
[26] Hargrave, B.T., Doucette, L.I., Cranford, P.J., Law, B.A. and Milligan, T.G., 2008, Influence of mussel aquaculture on sediment organic enrichment in a nutrient-rich coastal embayment, Mar. Ecol. Prog. Ser. 365: 137-149.
[27] da Costa, K.G. and Nalesso, R.C., 2006, Effects of mussel farming on microbenthic community structure in Southeastern Brazil, Aquaculture 258: 655-663.
[28] Mazouni, N., Gaertner, J.C., Deslous-Paoli, J.M., Landrein, S. and Geringer d’Oedenberg, M., 1996, Nutrient and oxygen exchanges at the water-sediment interface in a shellfish farming lagoon (Thau, France), J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 205: 91-113.
[29] Christensen, P.B., Glud, R.N., Dalsgaard T. and Gillespie, P., 2003, Impacts of longline mussel farming on oxygen and nitrogen dynamics and biological communities of coastal sediments, Aquaculture 218: 567-588.
[30] Richard, M., Archambault, P., Thouzeau, G. and Desrosiers, G., 2007, Summer influence of 1 and 2 yr old mussel cultures on benthic fluxes in Grande-Entrée lagoon, Îles-de-la-Madeleine (Quebec, Canada), Can. J. Fish. Aquat. Sci. 63: 1198-1213.
[31] Mazouni, N., 2004, Influence of suspended oyster cultures on nitrogen regeneration in a coastal lagoon (Thau, France), Mar. Ecol. Prog. Ser. 276: 103-113.
[32] Nizzoli, D., Welsh, D.T., Fano, E.A. and Viaroli, P., 2006, Impact of clam and mussel farming on benthic metabolism and nitrogen cycling, with emphasis on nitrate reduction pathways, Mar. Ecol. Prog. Ser. 315: 151-165.
[33] Carlsson, M.S., Holmer, M. and Petersen, J.K., 2009, Seasonal and spatial variations of benthic impacts of mussel longline farming in a eutrophic Danish fjord, Limfjorden, J. Shellfish Res. 28: 791-801.
[34] Alonso-Pérez, F., Ysebaert, T. and Castro, C.G., 2010, Effects of suspended mussel culture on benthic-pelagic coupling in a coastal upwelling system (Ría de Vigo, NW Iberian Peninsula), J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 382: 96-107.
[35] Anongponyoskun, M., Tharapan, S., Intarachart, A., Doydee, P. and Sojisuporn, P., 2012, Dissolved oxygen dispersion model within green mussel farming area in Sri Racha bay, Chonburi province, Thailand, Kasetsart J. (Nat. Sci.) 46: 565-572.