การประยุกต์ใช้การกระจายหน้าที่คุณภาพเพื่อออกแบบคำอธิบายรายวิชาการศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม

Main Article Content

ชูศักดิ์ พรสิงห์
นพคุณ แสงเขียว
พีรภพ จอมทอง
จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย
ทองแท่ง ทองลิ่ม

Abstract

The study aims to design course description of the industrial work study subject to be consistent with the industrial 4.0. The questionnaire was used to collect data from the 3 sample groups, i.e. (1) 108 senior industrial engineering students who studied and trained in industrial work study subject, (2) 59 persons who worked in industrial engineering area, and (3) 22 lecturers who taught in industrial work study subject at the university. After that, the data were analyzed to find significance weight value of each sample by analytical hierarchy process (AHP), and applied quality function deployment (QFD) to design a new course description. The results was found that course description required to add content about study of motion and standard time of machines and robotics, automated production system analysis, analyzation of motion of machines and robotics, analyzation of man and machine balancing, use of computer for design and production problem solving, use of psychology in industrial work, simulation of industrial problems, and a case study of industry developed by industrial 4.0. The level of satisfaction of the new course description is higher than that in present. Institutions need to adjust their course descriptions to be up-to-date and consistent with the changes in the industrial 4.0 to enhance students' potential and skills. It is prepared to meet the needs of the labor market and industrial 4.0.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

ชูศักดิ์ พรสิงห์

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

นพคุณ แสงเขียว

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

พีรภพ จอมทอง

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตําบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

ทองแท่ง ทองลิ่ม

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

References

[1] Chaijaroen Tech Co., Ltd., The 4th Industrial Revolution: The Importance of the New Age Revolution, Available Source: https://www.chi.co.th/article/article-966, February 8, 2018. (in Thai)
[2] WP., ThaiBev 4.0 Upgrades Its Affiliated Factories: Using Robots-tools Workforce Instead of People, Available Source: https://www.brandbuffet.in.th/2017/05/thaibev-4-0-using-robot-and-automation-to-upgrade-factories, February 9, 2018. (in Thai)
[3] Gilbreth, F.B., 1911, Motion Study, Princeton, D Van Nostrand, Co. Inc., New York.
[4] Hick, P., 1994, Industrial Engineering and Management: A New Perspective, 2nd Ed., McGraw-Hill, New York.
[5] Adison Aei, Concepts and Theories of Management. Available Source: https://adisony.blogspot.com/2012/10/frank-bunker-and-lillian-moller-ilbreth.html, February 9, 2018.
[6] Sitthicharoen, W., 2004, Work Study, Odeon Store, Bangkok.
[7] Gaiyawan, Y., 2007, Industrial Management Research, Bangkok Teaching Center, Bangkok.
[8] Cohen, L., 1995, Quality Function Deployment: How to Make QFD Work for You, Addison-Wesley, Boston, MA.
[9] Yamane, T., 1973, Statistics: An Introductory Analysis, 3rd Ed., Harper and Row, New York.
[10] Saaty, T.L., 2013, Analytic Hierarchy Process, Springer, Boston, MA.
[11] Park, T. and Kim, K.J., 1998, Determination of an optimal set of design requirements using house of quality, J. Oper. Manage. 16: 569-581.