การวิเคราะห์การแจกแจงความล่าช้าของเที่ยวบินขาออก

Main Article Content

นิษฐเนตร์ ขจรเทวาวงศ์
นวพร วิริยะปรีดา
ชลนที ปทุมอรทัย
กมล บุษบา

Abstract

This research aims to study the overall outbound flight delays and find out the appropriate departure delay distribution. EasyFit program (version 5.6) is used to fit flight delay distributions. Anderson-Darling test statistic is used for goodness-of-fit test. Secondary data in this research are the delayed departure time of one domestic airline's departure from 24 provinces between March 23, 2017 and March 22, 2018. Bangkok data are grouped according to the region of destination and season. The research results show that the percentages of delays which greater than or equal to 6 hours of were airline's departure from Phitsanulok (0.16 percent) and airline’s departure from Bangkok to the north east during the rainy season (0.04 percent). Descriptive statistics indicate that 2 routes had the highest median. First, the route from Bangkok to the north during the summer, which the median, the average delay and the IQR were 22, 34.241 and 29 minutes, respectively. Second, the route from Bangkok to the North during the winter, which those were 22, 31.617 and 27 minutes, respectively. The analysis of the domestic departures flight delay distributions have a total of 12 distribution patterns. Most of the flight delay distributions are Log-Pearson 3 and Burr, representing 25.71 percent from the total.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

นิษฐเนตร์ ขจรเทวาวงศ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

นวพร วิริยะปรีดา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ชลนที ปทุมอรทัย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กมล บุษบา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] What Causes of Delay?, Available Source: https://guru.sanook.com/8616, November 5, 2018.
[2] Do You Know That "Travel Insurance" does not Just Cover When on the Plane, Available Source: https://www.gobear.com/th/blog/travel-insurance-covers-more-than-on-flight, November 1, 2018.
[3] Travel Insurance, Available Source: https://www.aig.co.th/personal/travel-guard-Insurance/travel-guard-international, November 1, 2018.
[4] Novianingsih, K. and Hadianti, R., 2014, Modeling flight departure delay distributions, p. 30, International Conference on Computer, Control, Informatics and Its Application, Bandung.
[5] Bergstrom, A., Modeling Passenger Train Delay Distributions, Available Source: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:774278/FULLTEXT01.pdf, October 18, 2018.
[6] Thairath, Passengers Screamed for Flights Over 4 Hours of Delay, Available Source: https://www. thairath.co.th/content/1213 545, March 8, 2018.
[7] Meteorological Department of Thailand, Meterology, Available Source: https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=53, March 10, 2018.
[8] MathWave Technologies, EasyFit :: Distribution Fitting Made Easy, Available Source: http://www.mathwave.com/easyfit-distri bution-fitting.html, March 1, 2018.
[9] Saethow, P., 2014, Alternative: Modified Anderson-Daring Test Based on the Likelihood Ratio for Skewed Distributions, Burapha University, Chonburi, 119 p.