การตรวจวัดไอออนทองแดงในน้ำโดยใช้กระดาษกรองดัดแปรด้วยสารสกัดจากเปลือกแก้วมังกรสีขาว

Main Article Content

วรางคณา เขาดี
ภรทิพย์ จางวาง
วรเชษฐ์ วรรณหลวง

Abstract

This work aimed to develop a technique for detecting Cu2+ in water samples with naked eyes by using betacyanin extracted from white dragon fruit peels as a reagent. In this method, 20 mL of betacyanin solution was coated on 10 grams of filter paper No.1 with 0.5 cm. in diameter for 10 minutes. Then the filter papers coated with betacyanin solution were left in the dark until they dried out, and Paper-Betacyanin was obtained. This product was applied for the determination of Cu2+ in water samples by only dropping 1 piece of Paper-Betacyanin in a mixture of 250 µL of pH 7 buffer solution and 100 µL of water sample. The tested solution was found to change from pink to old rose color. The detection limit was found at 30 µM. This developed method also determined Cu2+ in semiquantitative analysis, which was divided into 3 color shades depending on Cu2+ concentrations. Moreover, maximum lifespan of Paper-Betacyanin kept in dark and dry containers was more than 60 days.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

วรางคณา เขาดี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ภรทิพย์ จางวาง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

วรเชษฐ์ วรรณหลวง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

References

[1] Nilsson, T., 1970, Studies into the pigments in beetroot (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. rubra). Lantbrukhogskolans Annaler 36: 179-219.
[2] Chaovanalikit, A., Techacheewapong, P. and Tungcharernkit, P., 2010, Stability of betacyanin form pitaya peel, Agric. Sci. J. 41(3/1)(Suppl.): 409-412. (in Thai)
[3] Huang, S.A. and von Elbe, J.H., 1987, Effect of pH on the degradation and regeneration of betanine, J. Food Sci. 52: 1689-1693.
[4] Reynoso, R., Garcia, F.A., Morales, D. and de Mejia, E.G., 1997, Stability of betalain pigments from a Cactacea fruit, J. Agric. Food Chem. 45: 2884-2889.
[5] Pasch, J.H. and von Elbe, J.H., 1979, Betanine stability in buffered solutions containing organic acids, metal cations, antioxidants, or sequestrants, J. Food Sci. 44: 72-74.
[6] Ngamsutta, J, Dragon Fruit: Valuable Fruit, Available Source: http://it.doa.go.th/ pibai/pibai/n15/v_8-sep/rai.html, November 1, 2018. (in Thai)
[7] Sornyotha K. and Anprung, P., 2009, Bioactive substance and stability of betacyanin from red dragon fruit species, Agric.
Sci. J. 40(1): 15-18. (in Thai)
[8] Herbach, K.M., Rohe, M., Stintzing, F.C. and Carle, R., 2006a, Structural and chromatic stability of purple pitaya [Hylocereus polyrhizus (Weber) Britton & Rose] betacyanins as affected by the juice matrix and selected additives, Food Res. Int. 39: 667-677.
[9] Herbach, K.M., Stintzing, F.C. and Carle, R., 2006b, Betalain stability and degradation-structural and chromatic aspects, J. Food Sci. 71: R41-R50.
[10] Glassware Chemical, Filter Paper, Available Source: http://glasswarechemical.com/ materials, November 1, 2018. (in Thai)
[11] Total Material, Copper Properties, Available Source: https://www.totalmateria.com/page.aspx?ID=CopperProperties&LN=EN, November 1, 2018. (in Thai)
[12] Danwittayakul, S., 2014, Know a simple test set, Available Source: https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/1850-test-kit, November 1, 2018. (in Thai)
[13] Khaodee, W., Aeungmaitrepirom, W. and Tuntulani, T., 2014, Effectively simultaneous naked-eye detection of Cu(II), Pb(II), Al(III) and Fe(III) using cyanidin extracted from red cabbage as chelating agent, Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 126: 98-104.
[14] Khaodee, W., Wongkitti, R. and Madeang, S., 2017, Naked-eye detection of lead ion in water sample using reagent extracted from white dragon fruit peel, KKU Sci. J. 45(4): 886-895. (in Thai)
[15] Thammakhetand, C. and Kanatharana, P., 2013, Nanomaterials for the development of sorbent based extraction techniques, J. KMUTNB 23(2): 513-524. (in Thai)
[16] Janusz, C., 1990, Heat stability of betacyanins in red beet juice and in betanin solutions, Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und-Forschung. 191: 275-278.
[17] Sobkowska, E., Czapski, J. and Kaczmarek, R., 1991, Red table beet pigment as food colorant, Int. Food Ingredients 3: 24-28.