ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

หรรษกร รอดศรีสมุทร
ทัศนีย์ เกตุการณ์
นพคุณ แสงเขียว
ชูศักดิ์ พรสิงห์
ประจวบ กล่อมจิตร
ทองแท่ง ทองลิ่ม

Abstract

This research is a study of tourist satisfaction on tourism logistics management in Pathum Thani province. The questionnaire was used to collect data from the sample group, that was 150 Pathum Thani's tourisms in total, 30 persons per place at the National Science Museum, the Supreme Artist Hall, Rangsit Science Centre for Education, Wat Chedi Thong, and Wat San Chao. The results showed that the most tourists traveling to Pathum Thani province for the first time used private cars as transportation vehicles and had expenses less than 2,000 baht per time. Tourists’ satisfaction towards the tourism logistics of physical flow, the information flow and the financial flow was in the moderate level. Furthermore, the returning tourists back to visit Pathum Thani also used private cars as transportation vehicles, as it was convenient. The results of the satisfaction compared the logistics of travel of private car users as a vehicle to travel with people using buses or mass transit users to travel to Pathum Thani. There were no significant differences in the opinions on the three aspects at the significance level of 0.5. The development of the tourism logistics in Pathum Thani province should be continuously developed in all three aspects. Good travel is one factor attracting tourists. The tourism of Pathum Thani has the potential to accommodate tourists and make tourists happy. The return trip is a revenue increase for the community and Pathum Thani province as well.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

หรรษกร รอดศรีสมุทร

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ทัศนีย์ เกตุการณ์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

นพคุณ แสงเขียว

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ชูศักดิ์ พรสิงห์

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ประจวบ กล่อมจิตร

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ทองแท่ง ทองลิ่ม

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

References

[1] Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports, Strategy of Ministry of Tourism and Sports Issue No. 4 (2017-2021), Available Source: https://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9691, January 14, 2018. (in Thai)
[2] Ministry of Tourism and Sports, Tourism News Conference December 2017, Available Source: https://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9882, January 14, 2018. (in Thai)
[3] National Tourism Policy Committee, National Tourism Development Plan Issue No. 2 (2017-2021), Available Source: http://www.ubu.ac.th/web/files_up/03f2017052216244626.pdf, January 14, 2018. (in Thai)
[4] Thipsri, N. and Jiatrakul, K., 2015, Tourism logistic management of travel business in Chiangrai, J. Hospit. Tourism 10(2): 60-70. (in Thai)
[5] Suriya, K., Logistics Conceptual Frame work for Tourism, Available Source: www.tourismlogistics.com, January 14, 2018. (in Thai)
[6] Chaichan, T., 2012, Tourism logistics management for Wang Nam Khiew district in Nakhon Ratchasima province, Suranaree J. Soc. Sci. 6(2): 17-33. (in Thai)
[7] Pathum Thani Provincial Administration, Pathum Thani Province Development Plan 2014-2017, Available Source: http://www2.pathumthani.go.th/551017.pdf, January 14, 2018. (in Thai)
[8] Ministry of Tourism and Sports, Domestic Tourism Statistics Q1-Q4 (Classify by Region and Province), Available Source: https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=504&filename=index, January 14, 2018. (in Thai)
[9] Best, J.W., 1993, Research in Education, 4th Ed., Prentice Hall, Eaglewood Cliffs, NJ.