เม็ดเชื้อเพลิงจากไผ่ : พลังงานทดแทนมูลค่ามหาศาล ?

Main Article Content

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก

Abstract

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้เชื้อเพลิงชีวมวลจากพืชเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากเชื้อเพลิงจากธรรมชาติใต้ดินมีราคาสูงขึ้นอย่างมาก และเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น ๆ มีต้นทุนที่สูงยากต่อการลงทุน เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลิตความร้อนตามบ้านเรือนในประเทศเขตหนาว ใช้ในการผลิตไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีข้อดีคือให้ความร้อนสูงกว่าชีวมวลอย่างอื่น ขนส่งได้สะดวกเนื่องจากมีความหนาแน่นมาก มีเถ้าน้อย รวมทั้งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก โดยเฉพาะเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ผลิตจากไม้ไผ่ เนื่องจากไผ่เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้อย่างดี อีกทั้งมีพันธุ์ไผ่จำนวนมากมายสามารถเลือกให้เหมาะสมกับในแต่ละสภาพพื้นที่ได้ การตัดนำไปใช้ประโยชน์เฉพาะลำที่แก่อายุ 2-3 ปี ส่วนลำอ่อนและหน่อไม้ที่เกิดใหม่จะปล่อยไว้เลี้ยงกอต่อไป สามารถตัดหมุนเวียนได้ทุกปีตลอดไปจนกว่าต้นไผ่จะออกดอกตายขุย อีกทั้งไผ่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้เป็นอย่างดี ช่วยชะลอการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินและตลิ่งริมน้ำได้อีกด้วย 

คำสำคัญ : ไผ่; เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

 

Abstract

At present, biomass fuel from plants is greatly needed by the market. Because the fuel from the underground nature has been increased greatly price, and the fuel from other sources has a high cost to invest. The biomass fuel pellet therefore came to play an important role in the production of heat at home in the winter, to produce electricity for the power plant and industry, which has an advantage of higher biomass which is heated continuously and convenient for transportation because of its high density. There is less ash in the biomass fuel pellet and its effect to the environment is very little. The biomass fuel pellet made from is the bamboo plant which has repaid growth and can adapt itself to various environments very well.  There are many varieties of bamboo that can be selected to suit environmental conditions in each area for planting. The bamboo plant can be cut for use at the age of 2-3 years white its young beam can be left for further growth. The bamboo plant can be rotately cut through the year until it flowers. In addition, the bamboo plant can help conserve the environment by keeping down the world heat and preventing the soil erosion.

Keywords: bamboo; wood pellets

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ