Published: 2014-12-16

การขยายพันธุ์หัวข้าวเย็น (Smilax glabra Roxb.) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เยาวพา จิระเกียรติกุล, อรอุมา สองศรี, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, อรุณพร อิฐรัตน์

11-21